Category Archives: UCZNIOWIE

Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie

W Między­nar­o­dowym Miesiącu Bib­liotek Szkol­nych, jakim jest październik, przys­tąpil­iśmy do akcji bicia reko­r­du w czy­ta­niu na prz­er­wie – II Między­nar­o­dowej edy­cji VI Ogólnopol­skiej akcji „Prz­er­wa na czy­tanie – bicie reko­r­du w czy­ta­niu na prz­er­wie”. W ubiegłym roku wzięło w niej udzi­ał 149 851 osób z całego świa­ta, m.in. z Litwy, Kazach­stanu, Por­tu­galii i Francji.

Każdy znalazł coś dla siebie…

Kole­j­na wiz­y­ta wiernych przy­jaciół bib­liote­ki. Każdy z uczniów klasy 2a znalazł jakąś książkę dla siebie. Łuc­ja wypoży­czyła m.in. “Monia ratu­je faraona” i “Kto ura­tował jed­no życie…”, Kaja “Niedźwiad­ka polarnego”, a Tola “Na tropie”. Dzięku­je­my za odwiedziny i zaprasza­my ponown­ie.

Srebrny medal naszych piłkarek!

Finał Wojew­ódz­ki Igrzysk Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej dziew­cząt zakończył się dużym sukce­sem naszych dziew­cząt, które zajęły 2 miejsce. Sre­brne medale zdobyły: Kor­nelia Gawlak, Wik­to­ria Popows­ka, Amelia Pawlic­ka, Wik­to­ria Dondz­iło, Zuzan­na Lip­ińs­ka i Patryc­ja Catewicz. GRATULUJEMY!!! Dzięku­je­my San­drze Sojce, która brała udzi­ał w turnie­jach elim­i­na­cyjnych do finału roz­gry­wek. Nie mogła w nim jed­nak wziąć udzi­ał ze wzglę­du na kon­tuzję.

Pola Nadziei

W październiku nasza szkoła po raz kole­jny uczest­niczyła w akcji Pola Nadziei. Zbier­al­iśmy pieniądze na rzecz żarskiego hos­picjum. Dzię­ki duże­mu zaan­gażowa­niu społecznoś­ci szkoły, przekaza­l­iśmy potrze­bu­ją­cym 893,5 zł. Otrzy­mal­iśmy w podz­iękowa­niu 450 cebulek żonkili, które zostały posad­zone na tere­nie szkoły. Wios­ną rozk­wit­ną niosąc radość oraz przy­pom­i­na­jąc, że warto poma­gać innym.

Gościliśmy naszych przyjaciół z MP nr 10

Jak akty­w­na jesień, to tylko z SP5. 🍂🍁 W pro­gach naszej szkoły goś­cil­iśmy naszych przy­jaciół z MP nr 10. To było pier­wsze spotkanie z cyk­lu “Akty­wnie z SP5”. Emoc­je sportowe wyz­woliły prawdzi­wą radość, zwłaszcza tor przeszkód na naszej sali sportowej. Dzięku­je­my naszym zaprzy­jaźnionym przed­szko­lakom za obec­ność i wspól­ną zabawę. Do zobaczenia!

Dzień Nauczyciela

Z okazji Dnia Nauczy­ciela Samorząd Uczniows­ki szkoły przy­go­tował uroczysty apel. Zaproszeni zostali wszyscy pra­cown­i­cy: nauczy­ciele oraz pra­cown­i­cy admin­is­tracji i obsłu­gi. Nie zabrakło wzruszeń pod­czas wykony­wa­nia recy­tacji wier­szy i piosenek oraz składa­nia pięknych życzeń. Apel zakończyło wręcze­nie nagród oraz słod­ki poczęs­tunek.

Październik miesiącem bibliotek szkolnych

Październik to Między­nar­o­dowy Miesiąc Bib­liotek Szkol­nych. Świę­to pow­stało z inic­jaty­wy Między­nar­o­dowego Sto­warzyszenia Bib­liotekarzy Szkol­nych w 1999 roku. Lena, Prze­mek, Grac­jan i inni uczniowie z klasy IIIb udowad­ni­a­ją swo­ją obec­noś­cią, że ist­nie­nie miejsc do czy­ta­nia w szkole ma sens 😉 Zaprasza­my!

4 miejsce w Finale Wojewódzkim Sztafetowych Biegów Przełajowych

W Finale Wojew­ódzkim Sztafe­towych Biegów Przeła­jowych 8x800 metrów, który odbyły się w Babi­moś­cie, nasi uczniowie zajęli 4 miejsce. Pomi­mo bard­zo ambit­nej postawy całej drużyny do medalu zabrakło dosłown­ie trzech metrów. Szkołę reprezen­towali: Szy­mon Maty­jasek, Jakub Pop­ko, Bra­jan Pac­ult, Remigiusz Kliszczak, Fil­ip Piotrows­ki, Mateusz Gre­lin­s­ki, Mateusz Bartkowiak, Oli­wier Gór­ni­ak i Fil­ip Rewaj. Grat­u­lu­je­my!

Dziewczyny na medal!

W Żars­kich Igrzyskach Młodzieży Szkol­nej w koszyków­ce 3×3 dziew­cząt nasza reprezen­tac­ja zajęła 1 miejsce!  Skład zespołu: Kor­nelia Gawlak, Wik­to­ria Popows­ka, Amelia Pawlic­ka, Wik­to­ria Dondz­iło i Zuzan­na Lip­ińs­ka. Opiekunem drużyny jest Euge­niusz Gabas. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów.

Czytanie fajne jest! Wizyta klasy 2a