Category Archives: PROJEKTY KLASOWE

Gimnazjaliści w żarskich przedszkolach

W dni­ach 23.05 — 31.05.2017r.uczniowie klas 3A i 3B Gim­nazjum nr 3 w Żarach, real­izu­ją­cy pro­jekt eduka­cyjny “Gim­naz­jal­iś­ci czy­ta­ją dzieciom”, odwiedzili żarskie przed­szko­la­ki w Przed­szkolu nr 10 przy ul. Okrzei oraz Przed­szkolu nr 3 im. WOŚP.

Sprzątaliśmy las

16 wrześ­nia 2016r. chęt­ni uczniowie z klas drugich wzięli udzi­ał w „Sprzą­ta­niu Świa­ta”. Pod opieką p. Kra­jzewicz i pra­cown­ików Nadleśnict­wa Lipin­ki posprzą­tal­iśmy spory kawałek lasu.

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół

We wrześniu klasa 1b- nowi uczniowie naszej szkoły- sadzili wrzosy i rośliny skalne. Jak widać ze zdjęć nie brakowało im entuz­jaz­mu. Dla niek­tórych był to debi­ut w ogrodzie ;-).

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.11

Z lotu pta­ka…

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.10

Betonowe mur­ki nie muszą być szare i ponure. Ozdo­bil­iśmy je kwit­ną­cy­mi rośli­na­mi w pięknych don­icach, zapro­jek­towal­iśmy roślinne aranżac­je.

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.9

Raba­ta „Pola Nadziei” cią­gle kolorowa…

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.8

Nasze lawendy już kwit­ną…

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.7

Chcielibyśmy podz­iękować wszys­tkim, którzy zaan­gażowali się w naszą akc­je i dostar­czyli nam potrzeb­ne mate­ri­ały i rośliny do real­iza­cji naszego pro­jek­tu. Lista naszych dar­czyńców nieustan­nie się pow­ięk­sza. Serdecznie dzięku­je­my!

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.6

Chcieliśmy, aby nasze tere­ny zielone zamieszki­wały pożyteczne owady. W związku z tym uczniowie Gim­nazjum nr 3 wraz z rodzi­ca­mi wykon­ali spec­jalne dom­ki. Razem znaleźli ciekawe pro­jek­ty w Internecie i wspól­nie zabrali się do pra­cy.

Stworzyliśmy piękny ogród

Dnia 4 maja 2016r. klasa 3a przys­tąpiła do real­iza­cji pro­jek­tu, który ma na celu stworze­nie ogro­du i upięk­sze­niu naszej szkoły.
Cała klasa została podzielona na grupy i każ­da z nich otrzy­mała jakieś zadanie. Na początku naszej akcji Weroni­ka Sier­ak i Daria Zaw­is­tows­ka chodz­iły po klasach i ogłasza­ły zbiórkę maku­latu­ry, która miała trwać do 20 maja.