Category Archives: PROJEKTY KLASOWE

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.5

Przy pra­cach nad najwięk­szą rabatą  „Nerką” brali udzi­ał chłop­cy z 3a. Wysypy­wali korę oraz sadzili rośliny, które przynieśli uczniowie z całej szkoły. Wszys­tkie rośliny przyjęły się, a jak trochę podros­ną efekt będzie zaskaku­ją­cy!

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.4.

Jako jed­na z pier­wszych pow­stała tzw. „Raba­ta Nauczy­ciel­s­ka”. Obrzeża, ziemia, kora i rośliny  zostały sfi­nan­sowane  przez nauczy­cieli. Posad­zono tu funkie i bego­nie. Rośnie tu także jabłoń ozdob­na, tuja i cyprysik.

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.3

Pani Mał­gorza­ta Niedziela (EDEN — Ogród i Dom , Przed­siębiorstwo Usłu­gowo-Hand­lowo-Budowlane) wykon­ała dla nas pro­jekt zagospo­darowa­nia dużej rabaty. Ze wzglę­du na jej ksz­tałt nazwal­iśmy ją „Ner­ka”. Serdecznie dzięku­je­my! Oto dzi­ało Pani Mał­gorzaty:

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.2

Nasz absol­went mgr inż. budown­ict­wa Paweł Ostrows­ki, wykon­ał plan zagospo­darowa­nia terenów zielonych naszej szkoły. Dzięku­je­my!

Międzyszkolny konkurs na zagospodarowanie terenów wokół szkół cz.1

Z entuz­jazmem przys­tąpil­iśmy do konkur­su pod patronatem Bur­mistrza Mias­ta Żary, orga­ni­zowanego przez Wydzi­ał Oświaty Kul­tu­ry i Sportu Urzę­du Miejskiego w Żarach. W tym celu zaan­gażowal­iśmy społeczność szkol­ną w przyłącze­nie się do akcji „Maku­latu­ra za drzewko”.