Category Archives: SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla przedszkolaków

8 czer­w­ca, z okazji Dnia Dziec­ka, jak co roku, przed­staw­iciele Samorzą­du Szkol­nego odwiedzili młod­sze koleżan­ki i kolegów z Przed­szko­la nr 8 im. Misia Usza­t­ka – Przy­ja­ciela Przy­rody. Uczen­nice  naszej szkoły przeczy­tały przed­szko­lakom baśń H. Ch. Ander­se­na „Stokrot­ka”.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Dzień Kobiet

8 mar­ca 2018r. chłop­cy z kl. VI przy­go­towali apel z okazji Dnia Kobi­et, pod­czas którego w humorysty­czny sposób pokaza­li rolę kobi­ety w życiu mężczyzny. Wszys­tkim Kobi­etom w dniu Ich świę­ta chłop­cy złożyli serdeczne życzenia oraz wręczyli słod­kie upomin­ki.

Życzenia świąteczne

Miz­er­na, cicha, sta­jen­ka licha,
Peł­na niebieskiej chwały.
Oto leżą­cy, przed nami śpią­cy
W promieni­ach Jezus mały…”.
Teofil Lenar­tow­icz

Dyrekcji, Nauczy­cielom i wszys­tkim pra­cown­ikom Naszej Szkoły
składamy serdeczne życzenia
wspani­ałych Świąt Bożego Nar­o­dzenia,
spęd­zonych w pełnej ciepła i spoko­ju rodzin­nej atmos­ferze.

Życzmy również szam­pańskiej zabawy syl­we­strowej
oraz wszelkiej pomyśl­noś­ci w życiu zawodowym i oso­bistym
w nad­chodzą­cym Nowym 2018 Roku.

Samorząd Uczniows­ki

Mikołajki 2017

Dla wszys­t­kich, którzy kocha­ją zimę i świętego Mikoła­ja, a  w szczegól­ności prezen­ty, mamy ważną infor­ma­cję!
6 grud­nia 2017 r. (śro­da) uczniowie, którzy nie chcą być w tym dniu pytani, muszą mieć pod­czas zajęć na głowie czap­kę św.  Mikoła­ja.

Poz­draw­iamy. S.U.

Jak liść

Nasza szkoła wzięła udzi­ał w kam­panii “Jak liść”, która orga­ni­zowana jest pod patronatem Fun­dacji Hos­picyjnej “Dajmy Nadzieję”. Wolon­tar­iusz­ki z klasy 3c przeprowadz­iły zbiórkę pieniędzy, a uczniowie i nauczy­ciele bard­zo chęt­nie włączyli się do akcji. Roz­dal­iśmy za sym­bol­iczne 2 zł 137 listków.

Andrzejki

Uwa­ga!!!
W czwartek 30 listopa­da Samorząd Szkol­ny zaprasza wszys­t­kich chęt­nych uczniów do bib­liote­ki szkol­nej (pokój nauczy­ciel­s­ki) z okazji ANDRZEJEK.

Pola Nadziei

Pola Nadziei” to między­nar­o­dowy pro­gram real­i­zowany przez hos­pic­ja. Jego zadaniem jest nie tylko pozyski­wanie pieniędzy na rzecz potrze­bu­ją­cych, ale przede wszys­tkim propagowanie idei niesienia bez­in­tere­sownej pomo­cy. Sym­bol­em pro­gra­mu są żonkile.

Nabór do Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Drodzy Uczniowie, od dnia 9 październi­ka (poniedzi­ałek) w naszej szkole rozpocznie się kam­pa­nia wybor­cza kandy­datów do Samorzą­du Szkol­nego. Następst­wem kam­panii będą ‑demokraty­czne, tajne wybo­ry Zarzą­du Samorzą­du Szkol­nego . Wszys­tkie infor­ma­c­je doty­czące kandy­datów oraz ich pro­gramów wybor­czych — na plakat­ach. Prosimy dokład­nie zapoz­nać się z ofer­ta­mi kandy­datów.
Opiekunowie Samorzą­du Szkol­nego

Ogłaszamy nabór do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Gim­naz­jal­is­to ! Jesteś osobą kreaty­wną, posi­adasz wiele ciekawych pomysłów, chcesz mieć wpływ na orga­ni­za­cję życia szkol­nego?
Koniecznie włącz się w pracę Samorzą­du Uczniowskiego.
Od czwartku ( 15 wrześ­nia ) w bib­liotece szkol­nej przyj­mu­je­my zgłoszenia.