Category Archives: SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rozdaliśmy żonkile

16 kwiet­nia br wolon­tar­iusz­ki z naszego gim­nazjum : Weroni­ka Sier­ak , Weroni­ka Niedzielan, Oli­wia Derez­ińs­ka , Niko­la Pawłow­icz , Ange­li­ka Jar­czews­ka, Weroni­ka Bednarek na uli­cach naszego mias­ta kwest­owały i roz­dawały prze­chod­niom żonkile, które zak­witły na POLU NADZIEI przy Hos­picjum.

Żonkilowy Marsz Nadziei

Uczniowie naszej szkoły 23 maja br. wspól­nie z opieku­na­mi p. Anią Grom­nicką i Michal­iną Tomków — Spurek wzięli udzi­ał w Żonkilo­wym Marszu Nadziei , który był zakończe­niem akcji POLA NADZIEI.

Dyskoteka andrzejkowa!!!

Samorząd Uczniows­ki  serdecznie zaprasza  kolegów i koleżan­ki z klas II i III na andrze­jkową dyskotekę , która odbędzie się dnia 27 listopa­da 2015 r. w Pubie „Max.”

Wybrano nowy Samorząd Uczniowski

Miło nam poin­for­mować , że 29 październi­ka 2015 w tajnym głosowa­niu wybra­no nowego prze­wod­niczącego Samorzą­du Uczniowskiego. Demokraty­czne wybo­ry wygrała Alek­san­dra Adamow­icz z klasy 3E. Funkcję wiceprze­wod­niczącego objęła Zuzana Owczaryszek z klasy 2A Obow­iąz­ki sekre­tarza pełnić będzie Eweli­na Kasiewicz z klasy 3E. Nowym skarb­nikiem zaś –Julia Mach­nik z klasy 3D. Całe­mu zarzą­dowi Samorzą­du Uczniowskiemu serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy owoc­nej pra­cy w roku szkol­nym 2015/16.

Wyjście do kina

Uwa­ga!!! Dnia 28 wrześ­nia 2015 r. (poniedziałek)o godz. 8:00 odbędzie się wyjś­cie do kina Pio­nier na spek­takl teatral­ny pt. „Bal­la­dy­na. Cena bile­tu: 16 zł. Zapisy w bib­liotece szkol­nej. Są jeszcze wolne miejs­ca. Serdecznie zaprasza­my 🙂

Integracja

4 wrześ­nia na sta­dion­ie Syre­na w Żarach miało miejsce szczególne wydarze­nie – inte­grac­ja klas pier­wszych. W promieni­ach wrześniowego słoń­ca i przy dźwiękach muzy­ki najmłod­si gim­naz­jal­iś­ci rywal­i­zowali o miano najlep­szej klasy pier­wszej.

Nabór do Samorządu Uczniowskiego

Ogłasza­my nabór do Samorzą­du Uczniowskiego na rok szkol­ny 2015/2016!

Gim­naz­jal­is­to!
Jesteś osobą kreaty­wną,
posi­adasz wiele ciekawych pomysłów,
chcesz mieć wpływ na orga­ni­za­cję życia szkol­nego?

Koniecznie włącz się w pracę
Samorzą­du Uczniowskiego.

Od środy ( 09 wrześ­nia ) w bib­liotece szkol­nej przyj­mu­je­my zgłoszenia.

Tłusty Czwartek

Dnia 12 lutego 2015 r. w bib­liotece i świ­etl­i­cy szkol­nej została zor­ga­ni­zowana przez panią Urszulę Malar­czyk i panią Edytą Lachowską Tłus­toczwartkowa Kaw­iaren­ka Walen­tynkowa. Pyszne wyp­ie­ki przy­go­towali przed­staw­iciele Samorzą­du Uczniowskiego z klasy IIIb i IIIf.

Wyślij pączka do Afryki

UWAGA!!!
TŁUSTOCZWARTKOWA
KAWIARENKA WALENTYNKOWA

12 lutego 2015 r.
godz.8:45 – 11:45
bib­liote­ka i świ­etli­ca szkol­na
Wspier­amy akcję „Wyślij pącz­ka do Afry­ki”
prowad­zoną przez księdza Woj­ciecha Woźnego.

Wybrano Samorząd Uczniowski i Rzecznika Praw Ucznia

Dnia 22 wrześ­nia 2014 r. w naszej szkole odbyły się demokraty­czne wybo­ry na prze­wod­niczącego Samorzą­du Uczniowskiego. Przez tydzień uczniowie prowadzili kam­panie wybor­cze: między inny­mi  przy­go­towywali i rozwiesza­li plakaty , stworzyli nawet swo­je grupy wspar­cia.