Category Archives: TABLICA WZOROWYCH

Tablica wzorowych 2013/2014

Prezen­tu­jemy galer­ię zdjęć wzorowych uczniów, którzy uzyskali śred­nią 5,0 i więcej w roku szkol­nym 2013/2014. Grat­u­lu­jemy!

Tablica wzorowych 2012/2013

Prezen­tu­je­my małą prezen­tację zdjęć wzorowych uczniów, którzy swój sukces, śred­niej ocen powyżej 5,0, osiągnęli w roku szkol­nym 2012/2013. Grat­u­lu­je­my!

Tablica wzorowych 2011/2012

Prezen­tu­je­my najnowszą tablicę wzorowych uczniów klas pier­wszych i drugich, którzy osiągnęli w roku szkol­nym 2011/2012 śred­nią ocen 5,00 i wyżej. Grat­u­lu­je­my wspani­ałego sukce­su eduka­cyjnego i życzymy dal­szych tak wyso­kich lokat.