POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cook­ies” to pli­ki tek­stowe, dane infor­maty­czne prze­chowywane w urządzeni­ach użytkown­ików, przez­nac­zone do korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych. Pozwala­ją m.in. ziden­ty­fikować rodzaj urządzenia użytkown­i­ka i wyświ­et­lać strony inter­ne­towe dos­tosowane do indy­wid­u­al­nych pref­er­encji. Pli­ki „Cook­ies” zaw­ier­a­ją najczęś­ciej adres strony inter­ne­towej, czas prze­chowywa­nia na urządze­niu użytkown­i­ka oraz włas­ny unika­towy iden­ty­fika­tor.

Cook­ies” uży­wamy w celu opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych. Uży­wane są również w celu gro­madzenia danych statysty­cznych, które pozwala­ją iden­ty­fikować sposób korzys­ta­nia użytkown­ików ze stron inter­ne­towych. Daje to możli­wość późniejszego ulep­sza­nia struk­tu­ry i zawartoś­ci Wit­ryny, z wyłącze­niem per­son­al­nej iden­ty­fikacji użytkown­i­ka. Dane osobowe gro­mad­zone przy uży­ciu plików „cook­ies” mogą być zbier­ane wyłącznie w celu wykony­wa­nia określonych funkcji i akty­wnoś­ci na rzecz użytkown­i­ka. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożli­wia­ją­cy dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Sto­su­je­my “cook­ies” sesyjne (tym­cza­sowe) oraz stałe. “Cook­ies” sesyjne prze­chowywane są na urządze­niu użytkown­i­ka do wyl­o­gowa­nia ze strony inter­ne­towej lub wyłączenia przeglą­dar­ki inter­ne­towej. „Cook­ies” stałe prze­chowywane są przez zdefin­iowany czas, który określany jest para­metr zawarty w pliku „cook­ies” — użytkown­ik dys­ponu­je możli­woś­cią ich ręcznego usunię­cia. “Cook­ies” stosowane przez part­nerów oper­a­to­ra strony inter­ne­towej podle­ga­ją ich włas­nej poli­tyce pry­wat­noś­ci.

Opro­gramowanie wyko­rzysty­wane do przeglą­da­nia stron WWW domyśl­nie dopuszcza umieszczanie plików “cook­ies” na urządze­niu koń­cowym. Użytkown­ik może dokon­ać właś­ci­wej kon­fig­u­racji przeglą­dar­ki, aby zablokować automaty­czne akcep­towanie plików “cook­ies” lub uzyskać każ­do­ra­zową infor­ma­cję o przesła­niu pliku na urządze­nie użytkown­i­ka. Właś­ci­we infor­ma­c­je o obsłudze plików “cook­ies” oraz możli­wych kon­fig­u­rac­jach dostęp­ne są w ustaw­ieni­ach przeglą­dar­ki. Poziom ograniczeń doty­czą­cy stosowa­nia plików „cook­ies” może wpłynąć na dostęp­ność i funkcjon­al­noś­ci ofer­owane na stron­ie inter­ne­towej, aż do zablokowa­nia możli­woś­ci jej praw­idłowego użytkowa­nia. W przy­pad­ku aplikacji udostęp­ni­anych przez www.gim3zary.pl lub www.gim3.zary.pl akcep­tac­ja “cook­ies” jest wyma­gana w celu praw­idłowego korzys­ta­nia z ich możli­woś­ci.