ŚWIETLICA

Nauczy­ciele — wychowaw­cy świ­etl­i­cy: Graży­na Kamińs­ka, Mirosław Kucz­ma, Mał­gorza­ta Róży­c­ka, Kami­la Krzemińs­ka-Bielak, Mał­gorza­ta Ostrows­ka, Kami­la Olczyk, Wio­let­ta Łab­ul.

Orga­ni­za­c­ja i funkcjonowanie - Świ­etli­ca w naszej szkole pełni funkc­je opiekuńczą, wychowaw­czą i dydak­ty­czną. Czyn­na jest od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 6:30 do 16:00.

Cele i zada­nia świ­etl­i­cy szkol­nej:

  1. Orga­ni­zowanie pomo­cy w nauce oraz tworze­nie warunk­ów do nau­ki włas­nej.
  2. Rozwi­janie zain­tere­sowań, zamiłowań i uzdol­nień.
  3. Orga­ni­zowanie gier i zabaw ruchowych.
  4. Ksz­tał­towanie praw­idłowych nawyków kul­tu­ry życia codzi­en­nego.
  5. Rozbudze­nie zain­tere­sowań kul­turą zdrowot­ną, rozwi­janie właś­ci­wej postawy wobec higieny i czys­toći.
  6. Ucze­nie samodziel­noś­ci.

Obszary pra­cy:

  1. Rozwi­janie zain­tere­sowań i zamiłowań uczniów.
  2. Pomoc uczniom w nauce i odra­bi­a­n­iu zadań domowych.
  3. Ogól­noroz­wo­jowe zabawy ruchowe.
  4. Pro­fi­lak­ty­ka i wychowanie.

 

Reg­u­lamin bib­liote­ki szkol­nej