Pierwsze Drzwi Otwarte w naszej szkole za nami…

Dro­gie Przed­szko­la­ki, mamy nadzieję, że wiz­ytę w naszej szkole miło wspom­i­na­cie. Mieliś­cie okazję pobaw­ić się rob­o­t­a­mi i kora­lika­mi. Wstęp do tech­ni­ki i infor­maty­ki macie już zal­ic­zony 😉 Nau­ka ang­iel­skiego też nie spraw­iała wam kłopotów. Tak uczą się Wasi koledzy, poprzez zabawę! Odwiedzil­iś­cie bib­liotekę i świ­etlicę, salę gim­nasty­czną i stołówkę. Był słod­ki poczęs­tunek i drob­ne upomin­ki. A to tylko początek naszych atrakcji, już niebawem ponown­ie się z Wami spotkamy i zaskoczymy nowy­mi niespodzianka­mi! Zaprasza­my już dziś!

Zdjęcia klasowe 2023

Eliminacje miejskie Konkursu Recytatorskiego

Pod­czas elim­i­nacji miejs­kich Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego 2023  na sce­nie Sali Wid­owiskowej “Luna” ŻDK zaprezen­towali się w III kat­e­gorii następu­ją­cy uczniowie: Lau­ra Sokals­ka, recy­tu­ją­ca wier­sz Wisławy Szym­borskiej pt. “Chmury”, Han­na Kopala wys­tąpiła z wier­szem wspom­ni­anej Noblist­ki pt. “Kałuża”, Emil­ia Wieczyńs­ka z wier­szem Stanisława Bal­ińskiego pt. “Słoneczni­ki” i Alek­sander Bartkowiak, który przed­staw­ił swo­ją inter­pre­tację “Bal­lad i roman­sów” Władysława Broniewskiego.

Konkurs Biblijny

Nasz Final­ista Konkur­su Bib­li­jnego 💙📖 Hubert Tokar­czuk 🎩 uczeń kl.8c. Jesteśmy dum­ni 💓 zwłaszcza opiekun: mgr Rena­ta Koz­ińs­ka 💗 Naszą szkołę reprezen­towali także uczniowie: Jakub Pop­ko kl. 8b oraz Alek­sander Bartkowiak kl. 8d. GRATULUJEMY 🌹

Zapraszamy do naszej szkoły

Uzależnienia Behawioralne zagrożeniem naszych czasów

27 lutego br. w sali kon­fer­en­cyjnej Urzę­du Mias­ta Żary odbyło się pod­sumowanie i wręcze­nie nagród za udzi­ał w konkur­sie “Uza­leżnienia Behaw­io­ralne zagroże­niem naszych cza­sów”. W kat­e­gorii dzieci najmłod­szych, uczeń naszej szkoły z klasy II a, Michał Ganczar, zajął I miejsce.

Konkurs Recytatorski — klasy I‑III

W elim­i­nac­jach miejs­kich Konkur­su Recy­ta­torskiego naszą szkołę będą reprezen­towali: Julia Dziok z klasy 1a, Zuzan­na Wichłacz z klasy 1b, Tola Duzi­ak z klasy 3a oraz Niko­la Kap­tur z klasy 3b. Grat­u­lu­je­my!

Konkurs Recytatorski — eliminacje szkolne

Wczo­raj w bib­liotece szkol­nej odbyły się elim­i­nac­je szkolne do Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego 2023. Do miejskiego eta­pu jury wyłoniło lau­re­atów z dwóch grup wiekowych. Kat­e­gorię wiekową kl. IVVI będą reprezen­towali następu­ją­cy uczniowie: Maja Kap­tur, Alek­sander Kalem­ba, Nadia Wanat i Domini­ka Antczak. W kat­e­gorii kl. VIIVIII do elim­i­nacji miejs­kich zostali wyłonieni: Emil­ia Wieczyńs­ka, Lau­ra Sokals­ka, Han­na Kopala i Alek­sander Bartkowiak.

Czytelnicy jak złoto!

Przys­zli niby po “Królową śniegu”, bo Pani kaza­ła przeczy­tać, ale zain­tere­sowali się też inny­mi tytuła­mi. I zostali dłużej! Bib­liotekę szkol­ną odwiedzi­ała klasa 3a. Zaprasza­my wszys­t­kich uczniów. Czy­tać każdy może, jeden lep­iej, dru­gi trochę gorzej!

Czas wolny, czasem mądrze zajętym

Ferie zimowe to czas wol­ny od obow­iązków szkol­nych, ale warto spędz­ić go akty­wnie. Stąd pomysł real­iza­cji pro­gra­mu “Czas wol­ny, cza­sem mądrze zaje­t­ym”, który w dni­ach 8–9 lutego zapro­ponowała nasza szkoła.
Uczniowie z żars­kich szkół pod­sta­wowych mieli okazję uczest­niczyć w warsz­tat­ach: tworzenia grafit­ti, pro­jek­towa­nia z wyko­rzys­taniem klock­ów Lego, ogól­no­muzy­cznych i kuli­narnych.