Kartę rowerową mają już w kieszeni

Pod czu­jnym okiem pani Marzeny Polit nasi uczniowie zdoby­wa­ją nowe umiejęt­noś­ci porusza­nia się na row­er­ach w ruchu dro­gowym. Pod­sumowaniem zdoby­tych umiejęt­noś­ci będzie uzyskanie Kar­ty rowerowej 🚲

Zajęcia z udziałem psa są ciekawe ;)

I cza­sem bywa tak, że “Psi­ja­ciel” jest z puchatych wyciorków, a “Psiekład­ka” poma­ga w czy­ta­niu. Psio- szkol­na Psi­jaźń rozk­wi­ta, jak wszys­tko w maju🐺🐕‍🦺❤️

Szkolny etap Konkursu Pięknego Czytania

Ludzkość wymyśliła dwie doniosłe rzeczy na świecie. Najmądrzejszą rzecz — książkę i najgłupszą — wojnę!”

Mieczysław Kotarbiński

Szkol­ny etap “Konkur­su Pięknego Czy­ta­nia” wyłonił reprezen­tan­tów naszej szkoły do  XVI Międzyszkol­nego Turnieju Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS. W kat­e­go­ri­ach: klasy III-IV Lau­re­atem został Jakub Kamińs­ki z klasy 4a, klasy V‑VI — Mar­ty­na Budzianows­ka (5a), a z najs­tarszych roczników — Natalia Gbyl z VIId. Uczniowie Ci będą reprezen­towali naszą szkołę pod­czas Turnieju, który odbędzie 20 maja br. w MBP w Żarach. Trzy­mamy kciu­ki!

Mamy złoto!!!

W Fes­ti­walu sztafet, który odbył się na sta­dion­ie Syre­na w Żarach, druży­na SP 5 zdobyła zło­ty medal w finale powiatu Igrzysk Dzieci w kat­e­gorii 4x100 metrów. Szkołę reprezen­towali: Kacper Twardy 7b, Jakub Pop­ko 7b, Szy­mon Maty­jasek 7b, Remigiusz Kliszczak 7d i Fil­ip Piotrows­ki  7d. Druży­na zwyciężyła również w kat­e­gorii sztafe­ta szwedz­ka 400–300-200–100 metrów, ale w tym biegu wys­tar­towała bez możli­woś­ci klasy­fikacji. GRATULACJE!!!

Szaleństwa wycieczkowe 3b i Dolina Szyszyny

Spaceru­jąc ścieżka­mi leśny­mi, brzegiem Szyszyny, widzieliśmy paśnik dla zwierząt, karm­ni­ki dla ptaków oraz łap­ki na szkod­ni­ki. Zwiedzanie his­to­rycznych budowli oraz szukanie skar­bów zostaw­iliśmy sobie na koniec. To był udany dzień. Dobrze być razem.

Lubuski Festiwal Piosenki

W dni­ach 10 – 11.05 2022 roku odbył się finał wojew­ódz­ki Lubuskiego Fes­ti­walu Piosen­ki – sce­na dziecię­ca i młodzieżowa. Na sce­nach w Zielonej Górze i Przy­tocznej zaprezen­towało się pon­ad 80 wokalistów i 8 zespołów wyło­nionych z elim­i­nacji w poszczegól­nych powiat­ach. W najmłod­szej kat­e­gorii wiekowej w bajkowej scener­ii Gmin­nego Ośrod­ka Kul­tu­ry w Przy­tocznej zaśpiewała Pola Paczkows­ka uczen­ni­ca klasy 2b. Pola za wyko­nanie piosen­ki “Baj­ka nieza­pom­i­na­j­ka” otrzy­mała wyróżnie­nie. Grat­u­lu­je­my.

7c na wycieczce

Wycieczka do stolicy

Uczniowie klas ósmych w dni­ach 25–27.04.2022r. odwiedzili Warsza­wę. Pier­wszego dnia udali się z wiz­ytą do Muzeum Pow­sta­nia Warsza­wskiego, zobaczyli Sta­dion Nar­o­dowy oraz wjechali windą na 30 piętro Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki, z którego podzi­wiali piękną panoramę mias­ta. Tego dnia mieli też okazję prze­jechać się metrem.

Finaliści z języka polskiego!

Kor­nelia Gawlak i Adam Durys z klasy 8c, Nina Gór­na z klasy 8b oraz Marceli­na Skier­s­ka z klasy 8a to nasi Final­iś­ci Wojew­ódzkiego Konkur­su z Języ­ka Pol­skiego. Grat­u­lu­je­my! Uczniowie przy­go­towywali się pod troskli­wą opieką p. Mał­gorzaty Ostrowskiej oraz p. Mał­gorzaty Matkowskiej.

W naszej szkole możliwe są i takie przyjaźnie ;)