GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Korekc­ja wad postawy jest pro­ce­sem dłu­go­falowym, w którym obok odd­zi­ały­wa­nia na układ mięśniowy (lik­widac­ja dys­tonii mięśniowej) musimy doprowadz­ić do zmi­any nawyku postawy z wadli­wej na praw­idłową, sko­ry­gowaną. Pro­ces ten trwa z reguły kil­ka lat. Postawa człowieka uza­leżniona jest od wzros­tu, kość­ca, ciężaru ciała, siły mięśniowej, środ­ka ciężkoś­ci, ruchomoś­ci stawów, warunk­ów bytu, wyk­sz­tałce­nia praw­idłowych nawyków, wychowa­nia i rodza­ju wykony­wanych zajęć. Zanied­ban­ie i brak leczenia wad może przy­czy­ni­ać się do dużych zniek­sz­tałceń kost­no sta­wowych. Wszelkim wadom moż­na prze­ci­wdzi­ałać, trze­ba tylko wiedzieć, kiedy pod­jąć właś­ci­we dzi­ała­nia i jak to robić. Celem głównym jest pod­nosze­nie ogól­nej sprawnoś­ci orga­niz­mu poprzez zwięk­szanie zakre­su ruchów w stawach, wzmac­ni­an­ie siły mięśni, a także sty­mu­lowanie roz­wo­ju umysłowego — zwięk­szanie samodziel­noś­ci i zdoby­wanie umiejęt­noś­ci niezbęd­nych w życiu codzi­en­nym.
Środowisko wodne stwarza dla gim­nasty­ki korek­cyjnej nieoce­nione możli­woś­ci. Woda dzię­ki swym różnorod­nym właś­ci­woś­ciom fizy­cznym i chemicznym od wieków wyko­rzysty­wana jest jako środek leczniczy i pro­fi­lak­ty­czny. Dzisi­aj środowisko wodne wyko­rzys­tu­je­my do pro­fi­lak­ty­ki, diag­nos­ty­ki i ter­apii, nazy­wa­jąc odd­zi­ały­wanie wody na orga­nizm żywy hydroter­apią.

Z uwa­gi na te właś­ci­woś­ci oraz doskonale­nie umiejęt­noś­ci pły­wa­nia, w naszej szkole prowad­zone są zaję­cia gim­nasty­ki korek­cyjnej na pły­wal­ni WODNIK. W zaję­ci­ach mogą uczest­niczyć dzieci z naszej szkoły, które mają zdi­ag­no­zowane wady postawy. Odby­wa­ją się one w czwartek 16.30–18.00 (koszt wejś­cia na basen pokry­wa dziecko — 4 zł).
Rodz­ice odpowiedzial­ni są za doprowadze­nie i odbiór dziec­ka po zaję­ci­ach.

Zaję­cia na hali sportowej odby­wa­ją się w poniedzi­ał­ki i czwart­ki w godz­i­nach 13.40–14.25.