LOGOPEDA

Dziecko chce być dobre. 
Jeśli nie umie-naucz.
Jeśli nie wie-wytłu­macz.
Jeśli nie może-pomóż…”

Janusz Kor­czak

Zaburzenia mowy czy też wady wymowy to zjawisko coraz bardziej powszechne wśród dzieci w wieku przed­szkol­nym czy wczes­noszkol­nym. Nieko­ry­gowane mogą w znacznym stop­niu utrud­ni­ać osią­ganie sukcesów w nauce. Jak to się może ujaw­ni­ać? Między inny­mi poprzez trud­noś­ci w nauce czy­ta­nia i pisa­nia. Jeżeli dziecko źle wymaw­ia poz­nawane głos­ki, to również źle je nazy­wa, źle zapisu­je, a co za tym idzie, źle je odczy­tu­je. Póki mate­ri­ał do przys­wo­je­nia nie jest jeszcze zbyt obsz­erny, dziecko sobie radzi, najczęś­ciej zastępu­jąc w wyrazach czy prostych zda­ni­ach jedne głos­ki inny­mi. Wraz z roz­wo­jem słown­ict­wa zaczy­na­ją się pojaw­iać agra­matyzmy, trud­noś­ci z praw­idłową budową zdań. Nieste­ty wiąże się to z tym, że dzieci częs­to osią­ga­ją w szkole wyni­ki poniżej swoich możli­woś­ci, co z kolei może wpły­wać ujem­nie na ich sto­sunek do nau­ki, szkoły czy cho­ci­aż­by kolegów.

Logo­pe­dia zaj­mu­je się ksz­tał­towaniem mowy, zapo­b­ie­ganiem zaburzeniom mowy i ich usuwaniem, troską o kul­turę żywego słowa. Ter­apia logope­dy­cz­na obe­j­mu­je odd­zi­ały­wa­nia korek­cyjne w zakre­sie niepraw­idłowych czyn­noś­ci mowy. Zaję­cia logope­dy­czne orga­nizu­je się dla dzieci z zaburzeni­a­mi mowy, które powodu­ją zaburzenia komu­nikacji językowej oraz utrud­ni­a­ją naukę. Zaję­cia są  prowad­zone indy­wid­u­al­nie lub w grupie ( 2- 4 dzieci).

Zada­nia logope­dy:

1) przeprowadzanie badań wstęp­nych, w celu ustal­e­nia stanu mowy u dzieci;

2) diag­no­zowanie logope­dy­czne oraz orga­ni­zowanie pomo­cy logope­dy­cznej;

3) prowadze­nie ter­apii logope­dy­cznej  dzieci, u których stwierd­zono niepraw­idłowoś­ci w roz­wo­ju mowy ;

4) orga­ni­zowanie pomo­cy logope­dy­cznej dla dzieci z trud­noś­ci­a­mi w czy­ta­niu i pisa­niu przy ścisłej współpra­cy z nauczy­ciela­mi prowadzą­cy­mi zaję­cia z zakre­su pro­fi­lak­ty­ki logope­dy­cznej.

Cele zajęć logope­dy­cznych

Zaję­cia logope­dy­czne mają charak­ter zajęć spec­jal­isty­cznych. Są nimi obję­ci uczniowie z klas I – III, u których stwierd­zono zaburzenia mowy (wady wymowy).

Cele ogólne zajęć logope­dy­cznych:
• Ksz­tał­towanie praw­idłowej mowy poprzez kory­gowanie zaburzeń fone­ty­cznych, leksykalnych i gra­maty­cznych.
• Sty­mu­lowanie praw­idłowego roz­wo­ju mowy.
• Doskonale­nie umiejęt­noś­ci komu­nika­cyjnych dziec­ka oraz posługi­wa­nia się włas­nym aparatem mowy.
• Uwrażli­wian­ie wychowanków, jak istot­ną i pod­sta­wową umiejęt­noś­cią jest popraw­na artyku­lac­ja, by sami zdawali sobie sprawę, dlaczego tak ważne są sys­tem­aty­czne ćwiczenia logope­dy­czne ( w szkole i w domu).
• Naw­iązanie dobrych kon­tak­tów z ucz­ni­a­mi oraz ich rodzi­ca­mi.

• Rozwi­janie pamię­ci, wyobraźni, twór­czego myśle­nia.

W ramach ter­apii logope­dy­cznej dzieci wykonu­ją liczne ćwiczenia mające na celu elim­i­nowanie zaburzeń mowy i rozwi­janie kom­pe­tencji komu­nika­cyjnych. Są to m.in. ćwiczenia odd­e­chowe, fona­cyjne, głosowe. Ważny­mi ćwiczeni­a­mi są te uspraw­ni­a­jące moto­rykę narządów artyku­la­cyjnych, czyli języ­ka, warg, pod­niebi­enia miękkiego, policzków. Dziecko wzbo­ga­ca słown­ict­wo, ćwiczy pamięć, wyra­bia nawy­ki poprawnego mówienia.

Zaję­cia. mają for­mę zabawy, prze­b­ie­ga­ją w miłej i przy­jaznej atmos­ferze. Opier­a­ją się na różnego rodza­ju grach i zabawach logope­dy­cznych, wier­szykach, piosenkach, his­to­ryjkach obrazkowych. Mówimy, opowiadamy, pow­tarza­my, komen­tu­je­my, roz­maw­iamy.

Zaję­cia prowadzi pani Mag­dale­na Kińs­ka.

Odby­wa­ją się one:

w poniedzi­ałek w godz. 13.40–14.25

we wtorek w godz. 12.45–13.30 i 13.40–14.25 

oraz w środę w godz. 2.45–13.30 i 13.40–14.25.