LOP

Liga Ochrony Przy­rody przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach liczy 20 uczniów. Członka­mi LOP‑u są uczniowie klas 6–8, a opiekunem pani Graży­na Kra­jzewicz.

Celem LOP‑u jest:
— ksz­tał­towanie przy­jaznego sto­sunku do przy­rody,
— ochrona tworów przy­rody oży­wionej i nieoży­wionej,
— zadrzewian­ie kra­ju oraz urządzanie terenów zie­leni,
— ochrona i opieka nad zwierzę­ta­mi,
— szerze­nie wiedzy eko­log­icznej,
— akty­wny udzi­ał w akc­jach eko­log­icznych.

W bieżą­cym roku szkol­nym klub LOP przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach bierze udzi­ał w Sprzą­ta­niu Świa­ta, przyłączył się do obchodów Świa­towego Dnia Rzu­ca­nia Pale­nia i Pól Nadziei. Na bieżą­co prowadz­imy zbiórkę nakrętek oraz karmy i koców dla bez­dom­nych psów i kotów ze schro­niska, a także baterii.

Uczest­niczyliśmy także w prelekcji poświę­conej zagad­nieniom z zakre­su ochrony powi­etrza z okazji “Dnia Czys­tego Powi­etrza”.