PCK

 

Plan pra­cy SK PCK na rok szkol­ny 2019/20

  1. Wznowie­nie dzi­ałalnosci SK PCK w osobach:

Lewaszkiewicz Daria — prze­wod­nicza

Obmińs­ka Emil­ia — sekre­tarz

Woj­ciechows­ki Jan- skarb­nik

Pokacza­jło Amelia- członek

Łab­ul Alek­san­dra — członek

Pawlaczyk Zofia- członek

Paw­likiewicz Han­na- członek

Try­bus Julia — członek

Dołę­ga Lidia — członek

Ślusarz Weroni­ka — członek

  1. Dzi­ałal­ność statu­towa: opłace­nie składek, przekazanie infor­ma­cji i spra­woz­dań do ZR PCK.
  2. Udzi­ał opieku­na SK PCK w naradzie ZR PCK (pod­sumowanie dzialałnoś­ci SK PCK za rok szkol­ny 2018/19, zapoz­nanie z har­mono­gramem zadań na kole­jny rok).
  3. Olimpia­da Pro­mocji Zdrowego Sty­lu Życia- grudzień.
  4. Akc­ja bożonar­o­dzeniowa ‑zbiór­ka słody­czy dla podopiecznych Domu Samot­nej Mat­ki w Żarach.
  5. Góra grosza (zbiór­ka do puszek na tere­nie szkoły).
  6. Koszy­czek wielka­noc­ny” cyk­licz­na akc­ja zbiór­ki żywnoś­ci dla potrze­bu­ją­cych.
  7. Konkurs „Wiedzy o CK, PCK i M.P.H.”- kwiecień
  8. Mis­tr­zost­wa Udziela­nia Pier­wszej Pomo­cy-maj.
  9. Przekazanie do ZR PCK spra­woz­da­nia z dzi­ałal­noś­ci SK PCK za rok szkol­ny 2019/20.

Opiekun SK PCK-Graży­na Kamińs­ka

Opiekun SK PCK

Graży­na Kamińs­ka