PTTK

Turysty­ka odradza Twe siły,

 poma­ga każde­mu,

szczegól­nie młodzieży,

poz­nawać swo­ją ojczyznę”

PTTK w swoich szere­gach zrzesza uczniów Szkoły Pod­sta­wowej nr 5, którzy lubią wędrować, zdrowo i akty­wnie wypoczy­wać oraz rozwi­jać swo­je zain­tere­sowa­nia. Uczniowie biorą udzi­ał w raj­dach pieszych, rowerowych, wycieczkach region­al­nych oraz wycieczkach na tere­nie kra­ju, zdoby­wa­jąc przy tym odz­na­ki turysty­czne. Zaję­cia turysty­czne odby­wa­ją się w dni wolne od nau­ki bądź po połud­niu. Jako szkoła współpracu­je­my z Odd­zi­ałem PTTK Powiatu Żarskiego  oraz Klubem Turysty­ki Akty­wnej „Ryś”.

Cela­mi takiej formy spędza­nia wol­nego cza­su są:

 • Pop­u­laryza­c­ja zdrowego sty­lu życia, masowej turys­t­ki pieszej i rowerowej oraz walorów tras rowerowych i obiek­tów architek­ton­iczno – przy­rod­niczych,
 • Budze­nie sza­cunku do przy­rody,
 • Propagowanie akty­wnej turysty­ki (pieszej i rowerowej),
 • Rozwi­janie wiedzy o kul­turze włas­nego regionu i jego związkach z kul­turą nar­o­dową,
 • Eduka­cyjne spędze­nie wol­nego cza­su wg zasady „przy­jemne z pożytecznym”,
 • Wzbo­gace­nie form naucza­nia i uatrak­cyjnie­nie zajęć,
 • Rozwi­janie wśród dzieci i młodzieży zain­tere­sowań turystyką, rekreacją i sportem,
 • Pro­moc­ja najbliższego regionu,
 • Zdoby­cie określonego zasobu wiedzy i umiejęt­noś­ci z zakre­su bez­pieczeńst­wa zajęć i ochrony zdrowia, a także bez­pieczeńst­wa na drodze,
 • Eksponowanie indy­wid­u­al­nych możli­woś­ci, upodobań, zain­tere­sowań oraz inwencji twór­czej uczniów,
 • Wzbo­gace­nie wiedzy region­al­nej z wyko­rzys­taniem urządzeń medi­al­nych i zasobów bib­liotecznych,
 • Ksz­tał­towanie poczu­cia przy­należnoś­ci do włas­nego środowiska.

Przed­staw­iony plan będzie mody­fikowany w zależnoś­ci od potrzeb i zain­tere­sowań dzieci. Wyciecz­ki – zgod­nie z przyjętą zasadą – mają spraw­iać dzieciom radość. Wszyscy zatem tak będziemy pra­cow­ać i baw­ić się, aby połączyć przy­jemne z pożytecznym.

Za współpracę z Odd­zi­ałem PTTK Powiatu Żarskiego odpowiedzial­ni są Kami­la Krzemińs­ka-Bielak i Mirosław Kucz­ma.