Pracownia informatyczna

Europe­js­ki Fun­dusz Społeczny (EFS) jest głównym narzędziem finan­sowym Unii Europe­jskiej, wspier­a­ją­cym zatrud­nie­nie w państ­wach członkows­kich oraz pro­mu­ją­cym spójność gospo­dar­czą i społeczną. EFS jest jed­nym z fun­duszy struk­tu­ral­nych UE, których zadaniem jest zwięk­szanie spójnoś­ci społecznej oraz dobroby­tu we wszys­t­kich regionach Wspól­no­ty. Fun­dusze struk­tu­ralne wspier­a­ją spójność społeczną w całej Europie, poprzez zwięk­szanie wydatków na regiony mniej rozwinięte. Jed­nym z głównych celów EFS jest  tworze­nie nowych i lep­szych miejsc pra­cy w UE. Cel ten real­i­zowany jest poprzez współ­fi­nan­sowanie kra­jowych, region­al­nych i lokalnych pro­jek­tów, które przy­czy­ni­a­ją się do zwięk­szenia stopy zatrud­nienia, polep­szenia jakoś­ci miejsc pra­cy a także do poprawy inte­gracji na rynku pra­cy, na szczeblu kra­jowym.

Min­is­terst­wo Edukacji Nar­o­dowej przy współ­fi­nan­sowa­niu EFS zakupiło do pol­s­kich szkół pra­cow­anie kom­put­erowe wraz z opro­gramowaniem oraz Inter­ne­towe Cen­tra Infor­ma­cji Mul­ti­me­di­al­nej.

Gim­nazjum Nr 3 w Żarach dzię­ki pro­jek­towi otrzy­mało pra­cown­ię kom­put­erowa składa­jącą się z 10 kom­put­erów, ser­w­era plików, przenośnego zestawu do prezen­tacji (lap­top plus pro­jek­tor) i 4 kom­put­erów do bib­liote­ki.

Pro­jek­ty te poz­woliły na unowocześnie­nie i rozbu­dowę infra­struk­tu­ry kom­put­erowej, dostęp­nej dla uczniów.