Category Archives: WOLONTARIAT

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Apel z okazji Świąt Bożego Nar­o­dzenia swoją obec­noś­cią zaszczy­ciła Pani Edyta Gajda, radna miejska dzi­ała­jąca w sto­warzysze­niu Tobie i Miastu, która podz­iękowała naszym uczniom za serce i zaan­gażowanie na rzecz idei wolon­tariatu. Wesołych Świąt!!!

Pomagamy zwierzętom ze schroniska — projekt klasy IIIa gim.

Żonkilowy Marsz Nadziei

Deszcz i wiatr nie przeszkodzą nam w byciu tam, gdzie dzieją się ważne rzeczy. Kole­jny już raz okaza­l­iśmy wspar­cie osobom ter­mi­nal­nie chorym. Jesienią zbier­al­iśmy pieniądze na rzecz żarskiego hos­picjum, a w środę uczest­niczyliśmy w III Żonkilo­wym Marszu Nadziei.

Jak liść

Nasza szkoła po raz drugi uczest­niczyła w kam­panii społecznej „Jak liść” orga­ni­zowanej przez fun­dację hos­picyjną „Dajmy nadzieję”. W dni­ach 5.11.2018 r. – 21.11.2018 r. uczniowie – wolon­tar­iusze rozprowadzali na tere­nie szkoły listki ze sklejki.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Zdrowia Psy­chicznego. Również w tym roku nasi uczniowie zaan­gażowali się w orga­ni­zowane w Żarach wydarzenia. Klasa 7a uczest­niczyła w sean­sie porusza­jącego filmu pt. “Cud­owny chłopak”.

Finał akcji “Pola Nadziei”

Jesienią nasza szkoła brała udział w III edy­cji akcji „Pola Nadziei dla Hos­picjum św. Brata Alberta”. Zbier­al­iśmy wtedy pieniądze na rzecz chorych. 16 maja br. uczniowie z klasy 5a oraz wolon­tar­iusze z klas gim­naz­jal­nych uczest­niczyli w spotka­niu pt. „ISKIERKI NADZIEI” będą­cym finałem prowad­zonej akcji.

Pomaganie jest fajne!

Szkolny Klub Wolon­tariatu zor­ga­ni­zował konkurs plas­ty­czny dla klas I – III. Zadanie pole­gało na stworze­niu plakatu pro­mu­jącego ideę poma­gania innym. W swoich pra­cach uczest­nicy pokazali, że poma­gać można na wiele sposobów, np. wyprowadza­jąc psy ze schro­niska, poma­ga­jąc w zaku­pach starszym osobom czy tłu­macząc koledze niezrozu­mi­ały dla niego temat.

Wielkanocny koszyczek

Uczniowie naszej szkoły starają się poma­gać innym i dzielić tym, co mają. Również w tym roku członkowie PCK oraz Szkol­nego Klubu Wolon­tariatu zor­ga­ni­zowali akcję pod tytułem „Wielka­nocny koszy­czek”. Uczniowie zbier­ali różnorodne słody­cze dla dzieci z Domu Samot­nej Matki. Duża paczka smakołyków na pewno sprawi ogromną radość malu­chom, a nam pozostanie równie wielka satysfakcja.