Category Archives: OPIEKA ZDROWOTNA I STOMATOLOGICZNA

Opieka zdrowotna i stomatologiczna

 

Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach  infor­mu­je, że szkoła zapew­nia pro­fi­lak­ty­czną opiekę zdrowot­ną i stom­a­to­log­iczną uczniom do 19. roku życia na poniższych zasadach:

 1. Pro­fi­lak­ty­czną opiekę zdrowot­ną sprawu­je pielęg­niar­ka środowiska naucza­nia i wychowa­nia p. Tekla Pawlic­ka
 2. Gabi­net pielęg­niar­ki mieś­ci się w budynku szkol­nym na II piętrze.
 3. Pielęg­niar­ka pracu­je w godz­i­nach

Poniedzi­ałek 7.30 – 11.30

Śro­da 11.00 — 15.00

Czwartek 7.30 – 10.30

Piątek 10.40 – 13.40

 1. Świad­czenia ogól­nos­tom­a­to­log­iczne real­izu­je dr Doro­ta Koz­droń.
 2. Gabi­net stom­a­to­log­iczny mieś­ci się w budynku szkol­nym na parterze.
 3. Godziny pra­cy stom­a­tolo­ga szkol­nego:

Poniedzi­ałek 8.00 – 13.00

Wtorek 13.00 – 18.00

Śro­da 8.00 – 12.00

Czwartek 12.00 – 18.00

 1. W przy­pad­ku, gdy­byś­cie Państ­wo nie życzyli sobie obję­cia dziec­ka opieką zdrowot­ną i stom­a­to­log­iczną proszę o złoże­nie „sprze­ci­wu” od świad­czenia usług medy­cznych, odpowied­nio do świad­czenio­bior­ców real­izu­ją­cych opiekę.
 2. Na każde wykony­wane świad­cze­nie ogól­nos­tom­a­to­log­iczne dziecko zgłasza się
  z pisem­nym wyraże­niem zgody przez rodz­iców.
 3. Wzo­ry „sprze­ci­wu” i zgody na świad­cze­nie stom­a­to­log­iczne zna­j­du­ją się na stron­ie szkoły.