Category Archives: NASZE PASJE

Czyste powietrze masz, gdy o nie dbasz

7 czer­w­ca 2024r. pod­czas odby­wa­jącego się w Szkole Pod­sta­wowej nr 2 pikniku eko­log­icznego odbyło się rozstrzyg­nię­cie konkur­su plas­ty­cznego na tem­at: Czyste powi­etrze masz, gdy o nie dbasz.
Tro­je uczniów naszej szkoły: Pola Sza­tkows­ka z kl.3b, Emil­ia Sochańs­ka z kl.3b i Jakub Bidi­ak z kl.3a otrzy­mało wyróżnienia. Uczniowie otrzy­mali wspani­ałe nagrody oraz wzięli udzi­ał w ciekawych zaję­ci­ach eduka­cyjno-eko­log­icznych. Grat­u­lu­je­my!

Sukcesy w XVIII Międzyszkolnym Turnieju Pięknego Czytania Czyt*AS

Grat­u­lu­je­my Nadii Wanat I miejs­ca (kat­e­go­ria kl. V‑VI), II miejs­ca Toli Duzi­ak (kat­e­go­ria kl. III-IV) i wyróżnienia Mar­tynie Budzianowskiej (kat­e­go­ria kl. VII-VIII), które reprezen­towały naszą szkołę w XVIII Międzyszkol­nym Turnieju Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS 📖📖📖 Orga­ni­za­torem turnieju była MBP w Żarach. 👏👏👏

II miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK

W mal­own­iczej scener­ii, nad Jeziorem Sławskim, Bar­tosz Bochoń i Jonatan Pop­ko wywal­czyli II miejsce w Wojew­ódz­kich Mis­tr­zost­wach Pier­wszej Pomo­cy PCK, które odbyły się 23 maja br. w Sław­ie.

Żary w literaturze i malarstwie

W sobotę 11 maja b.r. w Salonie Wys­taw Artysty­cznych otwarto wys­tawę „Żary w lit­er­aturze i malarst­wie”. Na wernisażu zaprezen­towano obrazy lokalnych artys­tów oraz wybrane prace plas­ty­czne przed­staw­ia­jące nasze mias­to widziane ocza­mi uczniów żars­kich szkół pod­sta­wowych — uchodźców z Ukrainy.

Konkurs Pięknego Czytania

W Dniu Bib­liotekarza i Bib­liotek, który przy­pa­da na 8 maja, odbył się w naszej szkole Konkurs Pięknego Czy­ta­nia. Spośród licznie reprezen­tu­ją­cych trzy grupy wiekowe uczniów jury wyłoniło tro­je Lau­re­atów Konkur­su, którzy reprezen­tować będą naszą szkołę w w XVIII Międzyszkol­nym Turnieju Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS. Odbędzie się on w MBP w Żarach 24 maja br. I tak kat­e­gorię wiekową kl. IV‑V reprezen­tować będzie Tola Duzi­ak, kat­e­gorię kl. V‑VI Nadia Wanat, a kat­e­gorię kl. VII-VIII Mar­ty­na Budzianows­ka. Wszys­tkim uczest­nikom eta­pu szkol­nego dzięku­je­my za liczny udzi­ał, a Lau­re­atom grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia w elim­i­nac­jach międzyszkol­nych!

PRO-ARTE 2024 LUBUSKA GALA TEATRALNA

Region­alne Cen­trum Ani­macji Kul­tu­ry w Zielonej Górze zaprasza do udzi­ału w jed­noetapowym wydarze­niu konkur­sowym LUBUSKIEJ GALI TEATRALNEJ, które odbędzie się 23 maja 2024 r. w Cen­trum Kreaty­wnej Kul­tu­ry w Zielonej Górze, przy ul. Sienkiewicza 11 (doty­czy real­iza­cji trady­cyjnej). Do konkur­su Lubuskiej Gali Teatral­nej mogą być zgłos­zone Spek­tak­le, które odpowiada­ją następu­ją­cym warunk­om:

LUBUSKI FESTIWAL PIOSENKI PRO ARTE 2024 – PRZEGLĄD POWIATOWYPOWIAT ŻARSKI

W sobotę 6 kwiet­nia odbył się  LUBUSKI FESTIWAL PIOSENKI PRO ARTE 2024 – PRZEGLĄD POWIATOWYPOWIAT ŻARSKI. Miło nam poin­for­mować, że po wysłucha­niu 59 prezen­tacji młodych wokalistów Rada
Artysty­cz­na fes­ti­walu postanow­iła wyróżnić dwie nasze uczen­nice: Tolę Duzi­ak z klasy 4a i Zuzan­nę Rybkę z klasy 6a. Dziew­czyn­ki przy­go­towywały swo­je wys­tępy pod opieką pani Iwony Walkowiak.

Podsumowanie Powiatowej Olimpiady Młodzieży za rok 2022/23

W dniu 27 mar­ca odbyło się uroczyste pod­sumowanie Powia­towej Olimpiady Młodzieży za rok 2022/23. Nagrod­zony­mi ucz­ni­a­mi Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 zostali: Han­na Andrze­jew­s­ka, Amelia Kowzan, Kali­na Rybak, San­dra Soj­ka, Han­na Kopala, Justy­na Wer­cholak, Jakub Jobczyk, Szy­mon Maty­jasek, Jakub Pop­ko, Fil­ip Rewaj, Karoli­na Dac, Mile­na Kubat, Marceli­na Med­wediuk, Zuzan­na Pał­ka, Wik­to­ria Panek i Kacper Twardy. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów 💪💪💪

Sukcesy w biegach przełajowych

Na żarskiej „Syre­nie” 27 mar­ca roze­gra­no Igrzys­ka Dzieci oraz Igrzys­ka Młodzieży Szkol­nej w indy­wid­u­al­nych i drużynowych bie­gach przeła­jowych. W zawodach miejs­kich przy­go­towanych przez Agros Żary wys­tar­towało ok. 200 zawod­ników, a medale wręcza­li Pan Dyrek­tor MOSiR Andrzej Marku­lak i Pan Bog­dan Kępińs­ki. Zawod­nikom towarzyszyła bard­zo ład­na pogo­da, a ich zma­gania na wspani­ałych zdję­ci­ach uwieczniła Pani @Fudali.

Srebrne medale w pływaniu

Dziew­czę­ta na zawodach pływac­kich zdoby­wa­ją sre­brne medale. Hania Lato z kl. 5a w sty­lu klasy­cznym, Olek­san­dra Senkiv z kl. 5a w sty­lu grz­bi­etowym i Bian­ka Gielicz z kl. 6a w kraulu oraz w sztafe­cie. Dziew­czę­ta miały do poko­na­nia 50 m. Grat­u­lu­je­my!