Category Archives: NASZE PASJE

Czytelnicy na medal!

Uczniowie klasy 1b zaprzecza­ją powszech­ne­mu stereo­ty­powi, że Polacy/Uczniowie książek nie czy­ta­ją 😉 Najlep­si czytel­ni­cy w szkole odwiedzili bib­liotekę szkol­ną w ramach pro­jek­tu “Mała Książ­ka — Wiel­ki Człowiek”👏👏👏 Była to okaz­ja do podz­iękowa­nia młodym czytel­nikom, bliższego poz­na­nia się, a także roz­mowy o książkach i innych sposobach na nudę. Dzięku­ję za miłe spotkanie i zapraszam do odwiedzin! 📚❤️📖❤️

Czy będą z Was inżynierowie?

Pro­gramiś­ci, pro­jek­tan­ci, a może przys­zli inżynierowie? Nau­ka poprzez zabawę z klock­a­mi Lego Spike zaku­pi­ony­mi w ramach pro­gra­mu Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci wciąż trwa na lekc­jach infor­maty­ki i wciąż ciekawi i pasjonu­je.  I niech tak pozostanie!!! #Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Czy ten helikotpter odleci?

Rekord pobity!!!

Sko­ro gitarzyś­ci mają swój reko­rd to czemu nie i czytel­ni­cy! Po raz siód­my w Polsce i trze­ci na świecie odbyło się wielkie świę­to czytel­ników i książek — Prz­er­wa na czy­tanie — bicie reko­r­du w czy­ta­niu na prz­er­wie. Do akcji zgłosiły się 2882 placów­ki, praw­ie tysiąc więcej niż w zeszłym roku. Tegorocz­na akc­ja odbyła się w 2667 insty­tuc­jach w Polsce i 22 innych państ­wach. Ofic­jal­nie ogłasza­my, że zeszłoroczny reko­rd został pobity o pon­ad 200 tysię­cy osób! NOWY REKORD w licz­bie osób czy­ta­ją­cych  na prz­er­wie wynosi 578 TYSIĘCY 433 OSÓB! Cieszymy się, że byliśmy częś­cią tego wydarzenia.

Świąteczne inspiracje

Kart­ka świątecz­na Len­ki Wawryk z kl. 1A została nagrod­zona w konkur­sie Świąteczne Inspirac­je. Konkurs został zor­ga­ni­zowany przez Miejską Bib­liotekę Pub­liczną w Żarach. Grat­u­lu­je­my!

Gala Wolontariatu

W poniedzi­ałek, 5 grud­nia, wolon­tar­iusz­ki czyn­nie dzi­ała­jące w naszej szkole: Emil­ia Wieczyńs­ka, Han­na, Kopala i Julia Sał­dan, zostały nagrod­zone pod­czas miejskiej Gali Wolon­tariatu. Serdecznie grat­u­lu­je­my! Dziew­czynom w tym ważnym momen­cie towarzyszyli koledzy i koleżan­ki z klasy. Jesteśmy z Was bard­zo dum­ni!

Frajda z programowania!

Uczniowie klas IV kon­stru­u­ją i budu­ją. Lekc­je infor­maty­ki nie muszą być nudne. Tym razem sięgnęliśmy po zestawy Klock­ów Lego. SPIKE™ Prime to ide­al­ny zestaw star­towy do nau­ki robo­t­y­ki.

Mobilne Laboratoria Przyszłości

W czwartek, 27.10.2022r., goś­ciły u nas Mobilne Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci. Panowie, Paweł i Fil­ip, przeprowadzili dla uczniów naszej szkoły prezen­tac­je z zakre­su druku 3D oraz sztucznej inteligencji, które mają na celu wzbudzać w ucz­ni­ach zain­tere­sowanie nowoczes­ny­mi tech­nolo­gia­mi.

Dzień Kropki — część 2

15.09.2022r. obchodzil­iśmy w naszej szkole Między­nar­o­dowy Dzień Krop­ki. Wprowadze­niem do wspól­nej zabawy było obe­jrze­nie krótkiego fil­mu (w starszych klasach — po ang­iel­sku) nt. Krop­ki, która odmieniła życie małej Vashti. Dzię­ki niej dziew­czyn­ka uwierzyła w swo­je możli­woś­ci, stała się odważ­na i kreaty­w­na. Nasi uczniowie również mieli szan­sę, aby w tym dniu wykazać się kreaty­wnoś­cią i swoi­mi zdol­noś­ci­a­mi.

Ostatni muzyczny akcent

W niedzielę, 26 czer­w­ca 2022 roku, odbył się finał XXII Pon­adre­gion­al­nego Fes­ti­walu Piosen­ki “Śpiewać może każdy” Sława 2022. Na plen­erowej sce­nie, nad brzegiem sławskiego jezio­ra, zaprezen­towało 38 młodych artys­tów w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych wyło­nionych z trzech etapów elim­i­nacji.