Category Archives: NASZE PASJE

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024 — działamy i o zdrowie dbamy!!!

Dzi­ałamy w ramach Dzień Bez­piecznego Inter­ne­tu 2024 i My!!! Inic­jaty­wa przy­pa­da na 6 lutego, ale jego obchody w formie real­i­zowanych w całej Polsce lokalnych inic­jatyw eduka­cyjnych
są zaplanowane aż do koń­ca mar­ca 2024. Tak też jest w naszej szkole. Uczniowie z klas 4–8, po odczy­ta­niu zakodowanych haseł o bez­pieczeńst­wie w sieci za pomocą kodów QR, już przy­go­towu­ją plakaty. Po feri­ach w holu szkoły zor­ga­nizu­je­my wys­tawę.

Mała Książka — wielki człowiek

Tuż przez zimowym week­en­dem bib­liotekę szkol­ną odwiedz­iła klasa 1a, wszak książ­ka na te mrozy to ide­al­ny towarzysz 📖📖📖 Pod­czas spotka­nia, w ramach akcji “Mała Książ­ka — wiel­ki człowiek” uczniowie otrzy­mali książkę i pamiątkowy dyplom młodego czytel­ni­ka. Dzięku­je­my za odwiedziny 😀

Przerwa na czytanie 2023 — podsumowanie

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udzi­ał w tej między­nar­o­dowej akcji. Trochę danych: w IV Między­nar­o­dowej edy­cji Prz­er­wy na czy­tanie w 2023 r. czy­tało 563 800 osób z Pol­s­ki i świa­ta! Jest to imponu­ją­cy wynik, jed­nak zeszłoroczny reko­rd, który wyniósł 578 433 oso­by czy­ta­jące na prz­er­wie nie został pobity, zabrakło niewiele bo praw­ie 15 tys. osób. We wszys­t­kich zaś 8 edy­c­jach akcji wzięło udzi­ał praw­ie 2 MILIONY OSÓB, a dokład­nie 1 826 384 oso­by.

Tosia z wyróżnieniem

Uczen­ni­ca klasy 7a, Anton­i­na Syguła, została wyróżniona w konkur­sie STARTUP — SPOŁECZNIE POZYTYWNY orga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach w ramach pro­gra­mu “Żary, tu chcę żyć!” Zadanie konkur­sowe pole­gało na stworze­niu i przed­staw­ie­niu pomysłu na biznes, który miał­by realne szanse powodzenia w Żarach. Tosia zapro­ponowała pro­jekt Teatral­no-kostiu­mowego oprowadza­nia po Żarach. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!!!

W barwach narodowych

Miło nam poin­for­mować, że w IV KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „W BARWACH NARODOWYCH”, którego orga­ni­za­torem było Muzeum Pogranicza Śląsko-Łuży­ck­iego w Żarach, III miejsce zajęła nasza uczen­ni­ca, Tosia Syguła z klasy VII­Ia. Oto jej zdję­cie.

Miejski Festiwal Kolęd i Pastorałek Żary 2023

W piątek 8 grud­nia odbył się Miejs­ki Fes­ti­w­al Kolęd i Pas­torałek Żary 2023. Naszą szkołę reprezen­towali: Tola Duzi­ak (4a), Rafał Suszczewicz (4a) i Weroni­ka Adam­czews­ka (7a). Tola została lau­re­atką tego fes­ti­walu, a Rafał i Weroni­ka wyśpiewali wyróżnienia. Wielkie grat­u­lac­je, bo poziom wys­tępów był wyso­ki. Lau­re­atów będzie moż­na zobaczyć i posłuchać na naszym żarskim Jar­marku Bożonar­o­dzeniowym.

Przegląd Teatrów Profilaktycznych

Uczniowie z klasy 7a wzięli udzi­ał w Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych. Brawa za kreaty­wność 👌

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

17 listopa­da uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w akcji eduka­cyjnej pod hasłem Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia. Celem akcji jest propagowanie zaba­wowej formy uczenia się i utr­wala­nia tablicz­ki mnoże­nia. W tym dniu młod­si egza­min­u­ją starszych. Ci, którzy pomyśl­nie zdali egza­min otrzy­mali tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.

Pieszo czy na rowerze bądź bezpieczny na drogach w Żarach

W ramach pro­jek­tu pn. “Pies­zo czy na row­erze bądź bez­pieczny na dro­gach w Żarach” otrzy­mal­iśmy zestaw mobil­nego miastecz­ka, który prezen­tu­je­my na razie na zdję­ci­ach. Szyku­j­cie row­ery… 🚴‍♀️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️

Inauguracja spotkań z muzyką z różnych stron świata

Klasy 1–8 rozpoczęły cykl spotkań z muzyką z różnych stron świa­ta. Pod­czas pier­wszego uczniowie mili okazję posłuchać muzy­ki cel­ty­ck­iej, która wybrzmi­ała z dud, fle­tu i puzonu.