Category Archives: NASZE PASJE

Jasełka 2018

12.12.2018r. grupa teatralna Mikrusy, pod opieką pani Anny Jagas, wprowadz­iła uczniów klas I — III i pra­cown­ików szkoły w świąteczny nas­trój, prezen­tu­jąc jasełka pt. “Droga do Betle­jem”. Wid­zowie nagrodzili aktorów brawami, a pani wicedyrek­tor Mag­dalena Płaza wręczyła zespołowi słod­kie upominki.

Wystawa Klubu Hobbystów

Kibicu­jąc swoim młod­szym kolegom-hobbystom, uczniowie z klasy IVA i IVB także postanow­ili pochwalić się swoimi zbio­rami. 21 listopada 2018r., w świ­etl­icy szkol­nej, odbyła się wys­tawa hobbystów.

Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka-Kraków 2018

W dni­ach 10–11 listopada 2018 roku odbył się finał XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe Piosenki Jana Woj­daka”. Na sce­nie nowohuck­iego Cen­trum Kul­tury zaprezen­towało się około 120 najlep­szych młodych artys­tów wyło­nionych z elim­i­nacji, które odby­wały w ośrod­kach kul­tury się na tere­nie kraju.

Kuba wyśpiewał finał w Krakowie

27 października 2018 roku w Bieruńskim Ośrodku Kul­tury odbyły się śląskie elim­i­nacje do XIX Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży “Tęc­zowe Piosenki” Jana Woj­daka – Kraków 2018. Celem konkursu jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia barier. Twórcą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”.

Klub Hobbystów

Klub Hob­bystów wznawia dzi­ałal­ność. W miesiącu październiku swoje zbiory zaprezen­towali uczniowie klasy 2a. Paweł pochwalił się kolekcją świeżaków, Filip kar­tami z posta­ci­ami sławnych piłkarzy, Zuzia pokazała kolekcję bran­so­letek z gumek recep­turek. Tosi pasją jest węd­karstwo i mogliśmy obe­jrzeć jej puchary, dyplomy, zdję­cia, albumy zdoby­wane pod­czas zawodów wędkarskich.

Podziękowanie dla redakcji szkolnej gazetki

Happening “Aktywny Ja — wolny od uzależnień”

Nasza szkoła czyn­nie włącza się we wszelkie dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne prowad­zone przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach. 06.06.2018r. klasa 4c brała udział w hap­peningu pt. „Akty­wny Ja – wolny od uza­leżnień”. Uczniowie przy­go­towali hasła propagu­jące między innymi umi­arkowane uży­wanie tele­fonów komórkowych oraz komputerów.

Julia Rabiega Laureatką

15 maja w Sali Kolum­nowej Urzędu Marsza­łkowskiego w Zielonej Górze odbyło się pod­sumowanie wojew­ódzkiego finału Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Konkursu Kra­joz­naw­czego Poz­na­jemy Ojcow­iznę. Konkurs zachęca młodzież do poz­nawa­nia wartości przy­rod­niczych i kul­tur­owych Ziemi Ojczys­tej. Julia Rab­iega z klasy VII została jego lau­re­atką. Nagrodę przyz­nano za pracę o walo­rach środowiskowych i region­al­nych Małej Ojczyzny pt. “Niez­nane wcześniej przeze mnie Kunice”. Gratulacje!

Mikrusy z wyróżnieniem — Balladyna 2018

11.05.2018 r. grupa teatralna Mikrusy reprezen­towała naszą szkołę w Powia­towym Przeglądzie Teatrów Dziecię­cych Bal­la­dyna 2018, który odbył się w sali wid­owiskowej Luna. Za swój spek­takl pt. “Zamieszanie w krainie bajek” zespół otrzy­mał wyróżnienie.

Sukces naszych uczennic

Uczen­nice naszej szkoły (Oli­wia Polańska z 5a, Hanna Paw­likiewicz z kl. 5b i Zuzanna Lip­ińska z kl. 4c) uczest­niczyły w Polsko-Niemieckim Fes­ti­walu Tańca, pod­czas którego zajęły I miejsce w kat­e­gorii For­ma­cja Hip Hop — “Just Dens”. Gratulujemy!