RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

prze­wod­niczący Rady Rodziców

wiceprze­wod­niczący

członkowie:
Dyrek­tor szkoły oraz przed­staw­iciele rodz­iców, po jed­nej oso­bie z każdej klasy