Kolejna wystawa Hobbystów

23 maja 2019r. odbyła się po raz kole­jny wys­tawa Hob­bystów i tam swoje zbiory prezen­towali najmłodsi uczniowie z klasy 1A: Maja Kap­tur, Nela Tor­chała, Karolina Zielonka-Kupczak i Julia Żygadło. Serdecznie dziękujemy.

Kangur Matematyczny

21 marca 2019 r. po raz dwudzi­esty piąty w regionie zielonogórskim odbył się między­nar­o­dowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY. Orga­ni­za­torem był Ośrodek Doskonale­nia Nauczy­cieli w Zielonej Górze, który współpracuje z Towarzys­t­wem Upowszech­ni­a­nia Wiedzy i Nauk Matem­aty­cznych oraz Uni­w­er­sytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wycieczka klas: 4c i 5c

22 maja klasy 4c i 5c odbyły wycieczkę. Dzieci zwiedz­iły zamek w Czernej, płynęły statkiem po Odrze oraz łączyły naukę i zabawę w Parku Fizyki w Nowej Soli. Wycieczkę uzna­jemy za niezwykle udaną.

Poznajemy atrakcje naszego regionu

17 maja br. Szkoła Pod­sta­wowa nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach goś­ciła grupę uczniów i nauczy­cieli z Annahütte. Było to już kole­jne spotkanie w ramach współpracy polsko-niemieckiej, której celem jest propagowanie nauki języków obcych.

Walczymy z hejtem!!!

Klasa 8a dołączyła do akcji #jest­naswiecej prze­ci­wko hej­towi i za lep­szym inter­netem. Uczniowie na lekc­jach roz­maw­iali o tym, co robić z hejtem i jak mogą mu prze­ci­wdzi­ałać. Założyli pomarańc­zowe sznurówki, sym­bol akcji #jest­naswiecej.
Zachę­camy, zajrzyj­cie na stronę inter­ne­tową — jestnaswiecej.pl

Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole

Świa­towy Dzień Ziemi wymyślono po to, by mil­iardy ludzi pochyliły się nad losem plan­ety, na której żyją.  Tego dnia orga­ni­zowane są różnorodne akcje na rzecz środowiska nat­u­ral­nego, których celem jest uświadomie­nie ludziom prob­lemów związanych ze zmi­anami kli­matu, wymieraniem niek­tórych gatunków zwierząt czy brakiem wody.

OGŁOSZENIE

Infor­mu­jemy, że w dniu 10 czer­wca 2019r. odbędzie się posiedze­nie Komisji Soc­jal­nej. Oświad­czenia i wnioski można składać do 7 czer­wca 2019r.

Śpiewamy dalej

Zakończyły się elim­i­nacje wstępne XXIV Ogólnopol­skiego Konkursu Piosenki „Wygraj sukces” orga­ni­zowanego przez Tarnobrzeski Dom Kul­tury oraz stu­dio „Pro Media” w Tarnobrzegu. Na sce­nach ponad 50 ośrod­ków kul­tury w całym kraju zaprezen­towało się blisko 2000 uczest­ników. Do kole­jnego etapu zak­wal­i­fikowało się 25% biorą­cych udział w elim­i­nac­jach. Na sce­nie nie mogło zabraknąć naszych młodych wykonawców.

Jesteśmy Lubuską Szkołą Europejską!!!

Jesteśmy Lubuską Szkołą Europe­jską!!! Tytuł ten otrzy­mal­iśmy, zwycięża­jąc w konkur­sie ogłos­zonym przez Urząd Marsza­łkowski Wojew­ództwa Lubuskiego w Zielonej Górze, z okazji 15. rocznicy wstąpi­enia Pol­ski do Unii Europe­jskiej. Jego celem było wyłonie­nie najak­ty­wniejszych szkół w real­iza­cji pro­jek­tów unijnych.

Gazetki “Przybij Piątkę!” dostępne w bibliotece szkolnej

Zapraszamy Was do lek­tury dwóch numerów gazetki szkol­nej “Przy­bij Piątkę!” Zna­jdziecie je w szkol­nej bib­liotece na ulicy Okrzei oraz  Częs­to­chowskiej. W nich wiele intere­su­ją­cych artykułów, opowiada­nia lit­er­ackie, galerie, a także konkurs fotograficzny pt. “Zna­jdź Bel­fra!” Zapraszamy!