Baśniowa rodzina w obiektywie — zdjęcie Jakuba nagrodzone I miejscem!

Dwo­je uczniów naszej szkoły: Łuc­ja Głowac­ka z kl. IIa i Jakub Bidi­ak z kl. Ib, brało udzi­ał w ogólnopol­skim konkur­sie artysty­cznym pt. “Baśniowa rodz­i­na w obiek­ty­wie”. Miło nam poin­for­mować, że Jakub Bidi­ak zajął w nim I miejsce. W konkur­sie zwycięskie zdję­cie przed­staw­iało scenę z baj­ki pt. “Dziew­czyn­ka z zapałka­mi”. GRATULUJEMY!!! Prezen­tu­je­my obie prace.

Matematyka z Mikołajem

Datę 6 grud­nia kocha­ją i młod­si, i star­si. Dzisiejsze lekc­je matem­aty­ki w naszej szkole zaczarował Mikołaj. Zobacz­cie, co robil­iśmy.

Mikołajki w 3b

Nic tak nie cieszy jak wiz­y­ta Mikoła­ja. Klasę 3b również odwiedz­ił. Podarował nam wiele radoś­ci.

W oczekiwaniu na Mikołaja

Klasa 7a w oczeki­wa­niu na Mikoła­ja zajęła się deko­rowaniem gabi­ne­tu 32. Chinkę i bom­b­ki przyniósł Igor. Ubier­al­iśmy ją wszyscy. Miło zro­bić coś fajnego razem.

Wszystkie Kolory Świata — Projekt UNICEF

W jaki sposób szma­ciana lalecz­ka może ura­tować życie dziec­ka? Ile kolorów ma świat? Jak wiele radoś­ci doświad­cza­my poma­ga­jąc najbardziej potrze­bu­ją­cym?

Zaprasza­my do udzi­ału w jed­nym z najpop­u­larniejszych pro­jek­tów eduka­cyjno-pomo­cowych UNICEF — akcji WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA. To już szós­ta pol­s­ka edy­c­ja świa­towego pro­jek­tu, którego począt­ki się­ga­ją 1999 roku. Zaprasza­my do niesamowitej przy­gody.

Pro­jekt wspiera Ambasador Dobrej Woli UNICEF Maj­ka Jeżows­ka.

Koor­dy­na­torem pro­jek­tu w naszej szkole jest p. Mał­gorza­ta Malews­ka.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Uczniowie z klas I‑III wzięli udzi­ał w konkur­sie „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Nagrodzeni i wyróżnieni: 1 miejsce — Michał Ganczar z 1a, 2 miejsce — Mikołaj Nowaczyk z 1a,  Łuc­ja Głowac­ka z 2a i Kacper Wut­tke z 1b. Konkurs zor­ga­ni­zowali: Bur­mistrz Mias­ta Żary oraz Miejs­ka Komis­ja Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych. Grat­u­lu­je­my!

Kontynuujemy. PixBlocks jest OK

Andrzejki klasy 7a

 

Dzień Pluszowego Misia

– Kubu­siu, jak się pisze MIŁOŚĆ?
– Prosi­aczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czu­je.

Dzień Niepodległości

W barwach nar­o­dowych obchodzil­iśmy Nar­o­dowy Dzień Niepodległoś­ci. Punk­tu­al­nie o 11.11 w murach naszej szkoły zabrzmi­ał hymn. To dla nas chwila bard­zo uroczys­ta i pod­niosła. Ze wzglę­du na pan­demię hymn odśpiewany został w klasach. Pol­s­ka, to brz­mi dum­nie. 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱