Rekrutacja 2020/2021 — lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej

Prezen­tu­jemy Państwu listę uczniów przyję­tych do klasy pier­wszej Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach. Lista dostępna pod linkiem.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodz­ice proszę wypełnić i pod­pisać oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziecka do szkoły do dnia 23 marca 2020r. (kliknij, żeby pobrać) i  przesłać skan pisma drogą email-ową na adres: sp5zary@wp.pl lub wysłać pismo pocztą (zwykły list ) na adres szkoły: Szkoła Pod­sta­wowa Nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów ul. Okrzei 10 68–200 Żary.

Lista dzieci zak­wal­i­fikowanych do klasy I do Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach na rok szkolny 2020/2021

Oświad­cze­nie woli potwierdzenia przyję­cia dziecka do szkoły do dnia 23 marca 2020r.

Sukces z języka niemieckiego

Damian Foł­tyn, uczeń klasy 8b Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach został Lau­re­atem Wojew­ódzkiego Konkursu z Języka Niemieck­iego. Orga­ni­za­torem Konkursu był Lubuski Kura­tor Oświaty, opiekunem Pani Dorota Góralczyk-Urban. Przy­tacza­jąc słowa filo­zofa Lud­wiga Wittgen­steina „Granice naszego języka oznaczają granice naszego świata” grat­u­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów.

Laureat z języka angielskiego

Michał Cza­iński z klasy 8a zdobył tytuł Lau­re­ata Wojew­ódzkiego Konkursu Języka Ang­iel­skiego na etapie wojew­ódzkim. Michała przy­go­towywała i wspier­ała Pani Jolanta Bujak. Gratulujemy!

Komunikat!

Basketmania

W ubiegłym tygod­niu uczniowie naszej szkoły uczest­niczyli w zawodach “Żarskiej Bas­ket­mani”. Zarówno dziew­częta jak i chłopcy zaprezen­towali swoje koszykarskie umiejęt­ności, zdoby­wa­jąc medale oraz wiele indy­wid­u­al­nych wyróżnień. Było wiele pozy­ty­wnych emocji, dużo waleczności i ambicji, ale przede wszys­tkim ogromna ilość dobrej zabawy. Gratulacje!

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone

Szanowni Państwo,
Od 12 do 25 marca br., ze względu na bez­pieczeństwo zdrowotne Państwa oraz dzieci, zaję­cia dydaktyczno-wychowawcze w naszej szkole zostaną zaw­ies­zone. 12 i 13 marca 2020r.  świ­etlica szkolna będzie czynna dla tych dzieci, których Rodz­ice nie są w w stanie zapewnić im opieki. O zmieni­a­jącej się sytu­acji będziemy Państwa infor­mować, poprzez dzi­en­nik elektroniczny.

Z wizytą w magicznej Piątce

5 marca br. goś­cil­iśmy wyjątkowych Gości — przyszłych naszych Uczniów i Ich Rodz­iców. Było mag­icznie, tajem­niczo, nas­tro­jowo, radośnie i gwarnie. Dzieci baw­iły się na ścieżce rekreacyjno-sportowej, grały w szachy, kon­struowały roboty, wykony­wały ekspery­menty fizyczno-chemiczne, brały udział w licznych konkur­sach z nagro­dami, odwiedz­iły foto­budkę, baw­iły się na mag­icznej macie…