Dyskusyjny Klub Książki — spotkanie drugie

9.10.2019r. w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach po raz drugi odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, do którego należą  uczniowie klasy 1b. Tym razem poz­nali oni przy­gody „Błyska – najpiękniejszej rybki w oceanie” Mar­cusa Pfis­tera.  Po wysłucha­niu utworu dysku­towali na temat przygód Błyska i koleżeństwa, wzięli udział w zabawach ruchowych, zaję­ci­ach plas­ty­cznych i rozwiązy­wali quiz.

Mistrzowie Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

W Lipinkach Łuży­c­kich odbyły się Mis­tr­zostwa Powiatu w Sztafe­towych Bie­gach Przeła­jowych. Warunki atmos­fer­yczne były fatalne, ale nasi uczniowie poradzili sobie z nimi po mis­tr­zowsku. I miejsce i złote medale wywal­czyły dziew­częta w kat­e­gorii Igrzyska Dzieci (klasy 4–6). Skład: Kalina Rybak 4a, Julia Sał­dan 5c, Kor­nelia Godek 5c, Amelia Kowzan 5a, San­dra Sojka 5d, Wik­to­ria Popowska 6c, Zuzanna Jaroszewicz-Bortnowska 6a, Nikola Kubacka 6a, opiekun pani K. Krzemińska-Bielak.

Kodujemy!

Lekcja kodowa­nia pod­czas edukacji infor­maty­cznej w klasie 3a. Pro­gramowanie nie musi być trudne, z uży­ciem kom­put­era… Kodowanie, pro­gramowanie czy myśle­nie kom­puta­cyje to tylko poważnie brzmiące nazwy, pod­stawy algo­ryt­micznego myśle­nia można opanować poprzez zabawę!

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 4 października br., odbyła się w naszej szkole IX edy­cja Świa­towego Dnia Tabliczki Mnoże­nia (ŚDTM) (ang. World Mul­ti­pli­ca­tion Table Day). Jest to bezpłatna akcja eduka­cyjna, która odbywa się każdego roku w pier­wszy piątek października. Celem imprezy jest propagowanie zaba­wowej formy nauczania-uczenia się matem­atyki. Każda szkoła przy­go­towuje Świa­towy Dzień Tabliczki Mnoże­nia u siebie według włas­nego scenariusza.

Twój pomysł na aktywność obywatelską — prace plastyczne

Oto prace, które wygrały konkurs pt.“Twój pomysł na akty­wność oby­wa­tel­ską”. Serdecznie grat­u­lu­jemy zwycięz­com, którzy w nagrodę pojadą na wycieczkę Lednica-Gniezno-Biskupin 08.10.2019r.

Światowy Dzień Turystyki

27 wrześ­nia obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Turystyki. Z tej okazji klasa 8b wybrała się na Turystyczno-Rekreacyjną Imprezę na Ori­en­tację TRInO. Była to świetna forma poz­na­nia swo­jej miejs­cowości, pole­ga­jąca na zdoby­wa­niu punk­tów kon­trol­nych i odpowiedzi na  pytania.

Dyskusyjny Klub Książki

Uczniowie klasy 1B w ramach współpracy bib­lioteki naszej szkoły z Miejską Bib­lioteką Pub­liczną w Żarach zostali zaproszeni do Dyskusyjnego Klubu Książki. 25.09.2019r. odbyło się pier­wsze spotkanie, pod­czas którego dzieci wysłuchały utworu Wacława Wejn­era pt. „Miki w opałach”. Potem wzięli udział w dyskusji na temat opowiadania.

Ostry dyżur literacki

Uczniowie klas drugich odwiedzili Odd­ział dla Dzieci Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Żarach, gdzie  uczest­niczyli w warsz­tat­ach pod hasłem „Ostry dyżur lit­er­acki”. Spotkanie miało charak­ter hap­peningu, a prowadząca go “pani dok­tor” była wyposażona w recepty, pigułki mądrości i zestawy pier­wszej pomocy, czyli zale­cane lek­tury do przeczytania.

Twój pomysł na aktywność obywatelską

Uczniowie klas 5, 6 i 7 naszej szkoły brali udział w konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Twój pomysł na akty­wność oby­wa­tel­ską”. W klasie 8b odbyła się debata na temat “Oby­wa­tele to my, co możemy”. Uczniowie najbardziej akty­wni w deba­cie i autorzy najlep­szych prac plas­ty­cznych pojadą w nagrodę na jednod­niową wycieczkę.

Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020 od Burmistrza Miasta Żary, p. Danuty Madej