Dzień Nauczyciela

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Nar­o­dowej odbyła się w naszej szkole już w piątek.  Uczniowie przy­go­towali pro­gram artysty­czny, w którym objaw­iło się wiele ich tal­en­tów. Wiedzieliśmy, że dzieci umieją śpiewać, ale ten kabaret! Brawo za wprowadze­nie pra­cown­ików SP5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach w dobry humor tuż przed weekendem!

My nie gryziemy!

W dni­ach 11– 12.10.2018r. nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopol­skiej akcji eduka­cyjnej „My nie gryziemy!” zor­ga­ni­zowanej przez fun­dację Ewy Naworol, która zaj­muje się pro­fi­lak­tyką pogryzień przez psy dzieci oraz kom­plek­sową edukacją w zakre­sie odpowiedzial­nej opieki nad tymi zwierzętami.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Zdrowia Psy­chicznego. Również w tym roku nasi uczniowie zaan­gażowali się w orga­ni­zowane w Żarach wydarzenia. Klasa 7a uczest­niczyła w sean­sie porusza­jącego filmu pt. “Cud­owny chłopak”.

Sukces w Turnieju Piłki Nożnej chłopców z 3 C

2 października odbył się Turniej Piłki Nożnej chłopców w ramach pro­gramu edukacyjno-wychowawczego pn. “Wspól­nie Dbamy o Bez­pieczeństwo” orga­ni­zowany przez Zespół ds. Pro­fi­lak­tyki Społecznej, Nielet­nich i Patologii Wydzi­ału Prewencji Komendy Powia­towej Policji w Żarach.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek 28 wrześ­nia nasi uczniowie brali udział w VIII Świa­towym Dniu Tabliczki Mnoże­nia. Klasy młod­sze egza­minowały klasy starsze. Uczniowie świet­nie zna­jący tabliczkę mnoże­nia, otrzy­mali imi­enne certyfikaty.

Historia I wojny światowej im nie straszna!

Czworo uczniów klas ósmych (Agata Lenkowska z 8 b, Oli­wia Gór­niak z 8a, Bar­tosz Kosiński z 8 c i Szy­mon Gańczarczyk z 8 a) wzięło udział w konkur­sie wiedzy his­to­rycznej “I wojna świa­towa na ziemi­ach pol­s­kich” zor­ga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach.

Julia Rabiega laureatką po raz drugi!

Julia Rab­iega z klasy 8a została lau­re­atką III edy­cji Lubuskiego Konkursu Lit­er­ack­iego. W tym roku uczniowie zmierzyli się z tem­atem Fan­tasty­czni bohaterowie w fan­tasty­cznych świat­ach. Uroczyste wręcze­nie nagród odbyło się 18.09.2018r. na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Julka powtórzyła sukces z ubiegłego roku, kiedy to również ode­brała nagrodę za napisane przez siebie opowiadanie.

Miejskie obchody inauguracji roku szkolnego 2018/2019

W naszej szkole odbyła się uroczys­tość miejskiej inau­gu­racji roku szkol­nego 2018/2019. Wśród zapros­zonych gości znaleźli się m.in. Bur­mistrz Żar Danuta Madej, wice­bur­mistrz Olaf Napiórkowski, ksiądz pro­boszcz Tadeusz Masłowski, naczel­nik wydzi­ału Oświaty Kul­tury i Sportu Elż­bi­eta Maj, kom­bat­anci, radni miejscy i dyrek­torzy żars­kich placówek oświatowych.

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste obchody rozpoczę­cia nowego roku szkol­nego 2018/2019 odbędą się w poniedzi­ałek, 3 wrześ­nia 2018 roku o godzinie 11.00, na placu apelowym w Szkole Pod­sta­wowej nr 5, ul.Okrzei 19.

Podziękowanie dla redakcji szkolnej gazetki