Recepta na miłość

Receptę na miłość próbowali znaleźć uczniowie klasy 1b w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach. Zabawie pier­ws­zok­la­sistów towarzyszyło spotkanie z wier­szem Bar­bary Stankiewicz-Gawrysiak pt. “Walen­tynki” oraz książka Katheriny Grossmann-Hensel pt. “Przepis na miłość”. Uczniowie zgod­nie potwierdzili, że Święto Zakochanych, które przy­pada 14 lutego każdego roku jest potrzebne,  bardzo miłe, a oni sami lubią je celebrować.

Wycieczka do Hydropolis

W cza­sie ferii zimowych dzieci z klas I-III odbyły wycieczkę do inter­ak­ty­wnego cen­trum wiedzy o wodzie — Hydropo­lis we Wrocławiu. Jest to miejsce, w którym różnorodne tech­nolo­gie mul­ti­me­di­alne, inter­ak­ty­wne insta­lacje, wierne rep­liki i mod­ele oraz bogate w infor­ma­cje ekrany dotykowe ukazy­wały wodę w różnorod­nych fas­cynu­ją­cych perspektywach.

Ferie — spędź je aktywnie!!!

Sporty wędkarskie rosną w siłę!

O miłości do sportów węd­kars­kich opowiadał wczo­raj w naszej szkole Pan Nor­bert Kró­lik. Dzięki niemu poz­nal­iśmy naszych szkol­nych miłośników spin­ningu: Szy­mona Kubata, Anton­inę Sygułę i najmłod­szą uczest­niczkę zajęć szkółki węd­karskiej — Milenę Kubat.

Sukcesy lekkoatletów!

Lekkoatleci rozpoczęli starty na hali. Po zawodach w Zielonej Górze przyszedł czas na starty w Cot­tbus. W zawodach z bardzo dobrej strony pokazali się nasi uczniowie. Szy­mon Mac w bie­gach sprint­er­s­kich na 60 m. poprawił swoje życiówki i wygrał finałowy bieg w Cot­tbus z wynikiem 7,58 s.

Mój przyjaciel Malmi

Choć śniegu za oknem nie widać, bohaterem wczo­ra­jszego spotka­nia pt. “Mój przy­ja­ciel Malmi” w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach był bałwanek. Uczniowie klasy 1b roz­maw­iali o porach roku, odgady­wali tajem­niczą postać z wier­sza Hanny Ożo­gowskiej “Kto to?” oraz uczest­niczyli w quizie. Następ­nie zapoz­nali się z utworem Gerda Hahna pt. “Mój przy­ja­ciel Malmi”.

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Apel z okazji Świąt Bożego Nar­o­dzenia swoją obec­noś­cią zaszczy­ciła Pani Edyta Gajda, radna miejska dzi­ała­jąca w sto­warzysze­niu Tobie i Miastu, która podz­iękowała naszym uczniom za serce i zaan­gażowanie na rzecz idei wolon­tariatu. Wesołych Świąt!!!

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Dyrekcji, Nauczy­cielom i wszys­tkim Pra­cown­ikom Naszej Szkoły, a także Uczniom i ich Rodz­i­com
składamy serdeczne życzenia zdrowych, rados­nych i pogod­nych Świąt Bożego Narodzenia.

Życzmy również wszelkiej pomyśl­ności w życiu zawodowym i oso­bistym
w nad­chodzą­cym Nowym 2020 Roku.

Wypożycz książkę w prezencie!

📚Tłumy w bib­liotece niczym w sklepach pod­czas przedświątecznej gorączki, każdy chciał książkę w prezen­cie!!! 🎁 👏👏👏 Dzięku­jemy za tak liczne przy­by­cie i udział w akacji “Wypożycz książkę w prezen­cie!” Bib­lioteka życzy wszys­tkim Czytel­nikom Wesołych Świąt! 🎄🎄🎄

Czekoladowe szaleństwo

Czeko­lad­owe sza­leństwo w świątecznej atmos­ferze 🙂 Tak można by opisać to, co uczniowie klas 5b, 5d i 6a przeżyli w fab­ryce czeko­lady oraz na jar­marku bożonar­o­dzeniowym w Cot­tbus. Był wesoło i bardzo słodko 😉