Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Uroczysty apel zakończył rok szkol­ny 2021–2022. Nie obeszło się bez wzruszeń. Pożeg­nal­iśmy absol­wen­tów i nauczy­cieli. Będzie nam Was brakowało… Dzięku­je­my Wam za te lata. Dzięku­je­my za pracę i wysiłek, których dowo­dem były liczne tytuły, nagrody i wyróżnienia, które otrzy­mal­iś­cie. Trzy­mamy za Was kciu­ki i życzymy powodzenia… Z ucz­ni­a­mi klas I‑VII spotkamy się za dwa miesiące 😉 Tym­cza­sem odpoczy­wa­j­cie i uważa­j­cie na siebie. Bez­piecznych i rados­nych wakacji!!!

Recykling opakowania segregujesz, świat ratujesz

Miło nam poin­for­mować, że w ramach pro­jek­tu “Seg­reguj z ReFlex­em” uczniowie naszej szkoły otrzy­mali Nagrodę Pub­licznoś­ci (otrzy­mali najwięcej tzw. “lajków”). Zwycięską pracę stworzyli uczniowie klasy 1a, tj. Mar­ty­na Lechoc­ka, Pola Nowakows­ka, Karoli­na Ficek i Jakub Bidi­ak. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu jest bon do salonu Empik o wartoś­ci 300 zł. Nagrodą dla koor­dy­na­to­ra — bon o wartoś­ci — 250 zł. Grat­u­lu­je­my!

Wygraj sukces

W min­iony piątek 10 czer­w­ca odbył się ostat­ni etap 27 Ogólnopol­skiego Konkur­su Piosen­ki „Wygraj sukces”. Na sce­nie zielonogórskiego Domu Harcerza zaprezen­towali się młodzi wokaliś­ci w czterech kat­e­go­ri­ach wiekowych. Naszą szkołę reprezen­towała Maja Gontar­czyk z klasy VII b. Za wyko­nanie piosen­ki „W ryt­mie deszczu” i „Mał­gorza­ta bez mis­trza” Maja otrzy­mała wyróżnie­nie. Grat­u­lu­je­my.

Mamy złoto, srebro i brąz

Kole­jny sukces naszych lekkoatletów na finale wojew­ódzkim. Mamy zło­to, sre­bro i brąz. W Międzyrzeczu, 8 czer­w­ca, odbył się Finał Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w lekkoatle­tyce. Do finału wojew­ódzkiego po zawodach powia­towych dostało się 8 osób, które miały możli­wość rywal­i­zowa­nia o miano najlep­szych w wojew­ództwie lubuskim.

Świat za sto lat

9 czer­w­ca 2022 roku pod­sumowano konkurs plas­ty­czny w ramach Powia­towego Przeglą­du Artysty­cznego „Świat za sto lat”, orga­ni­zowanego przez Spec­jal­ny Ośrodek Szkol­no-Wychowaw­czy im. Kor­nela Makuszyńskiego w Żarach. W kat­e­gorii klas 4 — 8 drugie miejsce wymalowała Tosia Syguła z klasy 5a. Grat­u­lu­je­my!

Aleksander Bartkowiak Laureatem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego

Finał Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Konkur­su Kra­joz­naw­czego rozstrzyg­nię­ty. Pier­wsze miejsce w naszym wojew­ództwie przy­padło Alek­sandrowi Bartkowiakowi z klasy VIId. Finał OMKK odbył się w Kozieni­cach, które goś­ciły lau­re­atów w dni­ach 10–12 czer­w­ca. Świet­na orga­ni­za­c­ja, piękne wyciecz­ki to dodatkowe atrakc­je dla zwycięzców. Serdecznie grat­u­lu­je­my Olkowi I miejs­ca. Dzięku­je­my też opiekunowi — p. Wio­let­cie Guldz­ińskiej.

Amelia Kowzan Mistrzynią Polski Muaythai

5 czer­w­ca br. w Krakowie zakończyły się Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki Muaythai dzieci i kade­tów. Miło nam donieść, że nasza uczen­ni­ca Amelia Kowzan (klasa 7a) trenu­ją­ca w Żarskim Klu­bie Sportów Wal­ki, zdobyła na tych mis­tr­zost­wach zło­ty medal. Oprócz wywal­czonego tytułu Mis­trzyni Pol­s­ki Muaythai została również wyróżniona tytułem Najlep­szej Zawod­nicz­ki Mis­tr­zostw Pol­s­ki w kat U14. Bra­wo Amel­ka! Jesteśmy dum­ni. Trzy­mamy kciu­ki za Two­je dal­sze sukcesy na are­nie między­nar­o­dowej.

Festyn Rodzinny

Fes­tyn Rodzin­ny już za nami. Spraw­ił masę fra­jdy zarówno dzieciom, jaki i dorosłym, staw­iły się całe rodziny. Każdy znalazł coś dla siebie. Zum­ba, pokazy tal­en­tów, mal­owanie twarzy, pokazy psów ratown­iczych oraz OSP, zawody sportowe, pokazy tań­ca, turniej sza­chowy, konkurs zagadek, foto­bud­ka — to tylko nieliczne atrakc­je, które spraw­iały radość przy­byłym.

Mili goście ;)

To było bard­zo udane popołud­nie w naszej szkole. Stało się tak za sprawą naszych najmil­szych goś­ci — przyszłych uczniów klas 1. Było intelek­tu­al­nie, mag­icznie oraz akty­wnie. Dzięku­je­my za obec­ność 😉

Z wizytą w skansenie

Najmłod­si uczniowie naszej szkoły odwiedzili Muzeum Etno­graficzne w Ochli, w którym mogli zobaczyć, zwiedza­jąc drew­ni­ane chałupy z Dol­nych Łużyc, jak mieszkali kiedyś nasi  przod­kowie. To najwięk­szy w naszym kra­ju taki skansen. Znaczną część jego zbiorów stanow­ią dawne sprzę­ty rol­nicze, meble, trady­cyjne tkaniny i ubio­ry ludowe.