Witaj wiosno!

21 marca 2019 roku Świ­etliczaki wyruszyły przy­witać wiosnę. Uczniowie próbowali okrzykami oraz grą na instru­men­tach prze­go­nić zimę. Wszyscy zauważyli, że wiosna budzi ziemię z zimowego snu. Do zobaczenia zimo za rok!

Strzelali jak Piątek!

W pier­wszy dzień wiosny roze­grano Żarskie Igrzyska Młodzieży Szkol­nej w piłce nożnej. Drużyna SP5 wygrała wszys­tkie mecze i awan­sowała do elim­i­nacji powia­towych. Zespół składał się z chłopców z klasy 3c gim­naz­jal­nej o pro­filu piłka nożna.

Żarska Basketmania dla Piątki!!!

19 marca odbyła się XI edy­cja Bas­ket­manii. W turnieju wys­tąpiło sześć szkół. Bezkonkuren­cyjni okazali się zawod­nicy SP 5, którzy wygrali wszys­tkie mecze i zdobyli pier­wsze miejsce. Naszą szkołę reprezen­towali: Drzewiński Kryspin, Gawlak Filip, Robaszewski Dominik, Kacz­marek Karol, Jurec Maciej, Owczarek Jakub, Ivanov Misza, Gni­az­dowski Michał. 

Wiktoria Muszyńska Laureatką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, Anna Caruk i Aleksandra Pioś Finalistkami!

Human­istki tri­um­fują!!! Wik­to­ria Muszyńska z klasy IIIa gim­naz­jal­nej została Lau­re­atką Wojew­ódzkiego Konkursu Przed­miotowego z Języka Pol­skiego dla uczniów gim­nazjów wojew­ództwa lubuskiego orga­ni­zowanego w roku szkol­nym 2018/2019 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty. Dwie uczen­nice z klasy IIIb, Anna Caruk i Alek­san­dra Pioś, zostały Final­istkami tego Konkursu.

Lubuski Dziecięcy i Młodzieżowy Festiwal Piosenki “Pro Arte”

Zakończyły się elim­i­nacje powia­towe Lubuskiego Dziecięcego i Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosenki “PRO ARTE”- 2019. W bieżą­cym roku elim­i­nacje odbyły się w Lub­skim Domu Kul­tury dla grupy młodzieżowej oraz w Żarskim Domu Kul­tury dla grupy dziecięcej. 5 marca 2019 roku, w Lub­skim Domu Kul­tury, odbyły się elim­i­nacje powia­towe Lubuskiego Młodzieżowego Fes­ti­walu Piosenki “PRO ARTE”. Na sce­nie wys­tąpiło 27 wykon­aw­ców w kat­e­gorii 13–15 lat oraz szkół pon­adg­im­naz­jal­nych. Naszą szkołę reprezen­tował Jakub Gontar­czyk, który za wyko­nanie piosenki “Choć nie znam pana ani pani” otrzy­mał jedno z nielicznych wyróżnień. Grat­u­lu­jemy Kubie i życzymy kole­jnych sukcesów.

Targi edukacyjne

Uczniowie z 3 klas gim­naz­jal­nych i 8 klas szkoły pod­sta­wowej wzięli udział w dni­ach otwartych orga­ni­zowanych w Zes­pole Szkół Eko­nom­icznych w Żarach. Młodzież z Ekonomika pokazała naszym uczniom swoją szkołę, wspól­nie zapro­jek­towali reklamę wody ogórkowej. Następ­nie uczniowie wzięli udział w Tar­gach Eduka­cyjnych Powiatu Żarskiego. Udział w nich poz­wolił uczniom na zapoz­nanie się z kierunk­ami ksz­tałce­nia w nad­chodzą­cym roku szkol­nym 2019/2020.

Mistrz olimpijski, Tomasz Kucharski, odwiedził naszą szkołę

Naszą szkołę odwiedził Tomasz Kucharski — pol­ski wioślarz, dwukrotny mis­trz olimpi­jski oraz pię­ciokrotny medal­ista mis­tr­zostw świata. Opowiadał o swo­jej pasji, sportowych wzlotach i upad­kach, ale przede wszys­tkim o tym, że nie można się pod­dawać i warto wal­czyć do końca o swoje marzenia.

Konkurs na mam profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania cyberprzemocy rozstrzygnięty

W konkur­sie brali udział uczniowie klas VI-VIII szkół pod­sta­wowych woj. lubuskiego. I miejsce zajęła Dominika Kubik z klasy 8 c, która pra­cow­ała pod opieką pani Aliny Tkacz. Członkowie Komisji konkur­sowej składa­jącej się z funkcjonar­iuszy Policji Wydzi­ału Prewencji, Wydzi­ału Ruchu Dro­gowego i Zespołu Pra­sowego KWP w Gor­zowie Wlkp. 6 marca 2019 r. oce­nili 52 prace.

Z wizytą w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach

Klasa III b gim­nazjum odwiedz­iła MBP w Żarach – Wypoży­czal­nię Ogólną. Bib­liotekarz, Pani Joanna Issel, zaprezen­towała uczniom syl­wetkę znakomitego ang­iel­skiego pis­arza pol­skiego pochodzenia, Josepha Con­rada Korzeniowskiego, oraz przed­staw­iała prezen­tację na temat his­torii pol­skiego komiksu.

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,

zapraszamy przyszłych Uczniów i Rodz­iców do naszej szkoły!