Category Archives: UCZNIOWIE

Sukces z języka niemieckiego

Damian Foł­tyn, uczeń klasy 8b Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach został Lau­re­atem Wojew­ódzkiego Konkursu z Języka Niemieck­iego. Orga­ni­za­torem Konkursu był Lubuski Kura­tor Oświaty, opiekunem Pani Dorota Góralczyk-Urban. Przy­tacza­jąc słowa filo­zofa Lud­wiga Wittgen­steina „Granice naszego języka oznaczają granice naszego świata” grat­u­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów.

Laureat z języka angielskiego

Michał Cza­iński z klasy 8a zdobył tytuł Lau­re­ata Wojew­ódzkiego Konkursu Języka Ang­iel­skiego na etapie wojew­ódzkim. Michała przy­go­towywała i wspier­ała Pani Jolanta Bujak. Gratulujemy!

Basketmania

W ubiegłym tygod­niu uczniowie naszej szkoły uczest­niczyli w zawodach “Żarskiej Bas­ket­mani”. Zarówno dziew­częta jak i chłopcy zaprezen­towali swoje koszykarskie umiejęt­ności, zdoby­wa­jąc medale oraz wiele indy­wid­u­al­nych wyróżnień. Było wiele pozy­ty­wnych emocji, dużo waleczności i ambicji, ale przede wszys­tkim ogromna ilość dobrej zabawy. Gratulacje!

Z wizytą w magicznej Piątce

5 marca br. goś­cil­iśmy wyjątkowych Gości — przyszłych naszych Uczniów i Ich Rodz­iców. Było mag­icznie, tajem­niczo, nas­tro­jowo, radośnie i gwarnie. Dzieci baw­iły się na ścieżce rekreacyjno-sportowej, grały w szachy, kon­struowały roboty, wykony­wały ekspery­menty fizyczno-chemiczne, brały udział w licznych konkur­sach z nagro­dami, odwiedz­iły foto­budkę, baw­iły się na mag­icznej macie…

Pieski pana Kieszonki

Kole­jne spotkanie w ramach DKK w MBP w Żarach z ucz­ni­ami klasy 1B nosiło tytuł “Pieski pana Kies­zonki” i oparte było na motywach książki Mar­garet Wild i Stephena Michaela Kinga. Bohat­erami bajki są pan Kies­zonka oraz jego pieski — Picek i Pucek. Urocze czworonogi podróżują ze swoim panem ukryte w jego olbrzymich kieszeni­ach – stąd pseudonim właś­ci­ciela psi­aków “Pan Kies­zonka”. 

Skarby w magicznych pudełkach

W dniu 24. 02.2020r. klasy VI a i VI b przys­tąpiły do omaw­ia­nia lek­tury “Janko Muzykant”. Tym razem zaczęliśmy od zaprezen­towa­nia treści utworu w pudełku. Praca została zadana uczniom dużo wcześniej. Przed­mioty wypeł­ni­a­jące pudełka były gro­mad­zone już pod­czas czytania.

Niezwykli goście w magicznej piątce..

To było mag­iczne spotkanie w mag­icznej piątce. W dni­ach 25–26 lutego br. goś­cil­iśmy naszych przyszłych uczniów z zaprzy­jaźnionych przed­szkoli: MP nr 8 oraz MP nr 10. Było mag­icznie: lekcja ang­iel­skiego, zma­gania matem­aty­czne, pier­wsze spotka­nia z podręcznikami oraz mag­iczny dywan. Dzięku­jemy za wiz­ytę. Było nam niezmiernie miło goś­cić Was w pro­gach naszej szkoły. Do zobaczenia 5 marca o godzinie 16.30 w cza­sie otwartych drzwi. Czekamy na Was z mnóst­wem atrakcji. Do zobaczenia!

Podsumowanie pracy z lekturą

Uczniowie klasy 5a i 5b w trak­cie omaw­ia­nia lek­tury “W pustyni i w puszczy” przy­go­towali pudełka związane z treś­cią lek­tury. Oto zdję­cia ich prac.

Srebro w piłce ręcznej chłopców

W roz­gry­wkach piłki ręcznej chłopców, po wcześniejszym wygra­niu zawodów miejs­kich, uczniowie SP5 w Żarach zdobyli sre­brny medal w Finale Powiatu, który odbył się w Kuni­cach. Gratulujemy!

Zapraszamy do magicznej piątki

Dyrek­tor, uczniowie i nauczy­ciele Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach mają zaszczyt zaprosić Przed­szko­laków wraz z Rodzi­cami na DZIEŃ OTWARTY pod hasłem „ Z wiz­ytą w mag­icznej piątce“, który odbędzie się 5 marca (czwartek) 2020 roku o godz. 16.30.