Category Archives: UCZNIOWIE

Bingo po nowemu

BINGO W NOWEJ ODSŁONIE? CZEMU NIE!? W atmos­ferze współpra­cy, wza­jem­nego uczenia się i koleżeńskiego wspar­cia uczniowie klas szóstych rozwiązy­wali rów­na­nia. Z bin­go poszuki­wanie niewiadomych było dużo łatwiejsze i przy­jem­niejsze. W końcu co dwie, trzy, cztery głowy… to nie jed­na! 😀 Matem­atykę da się jed­nak lubić! 😁

Spotkanie autorskie z lokalną pisarką — Panią Katarzyną Zychlą

Klasa IIIa uczest­niczyła w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach w spotka­niu autorskim z lokalną pis­arką — Panią Katarzyną Zych­lą. Było to wydarze­nie pro­mu­jące najnowszą książeczkę autor­ki pt. „Lukrec­ja. Kur­ka z charak­terem”, które­mu towarzyszyły liczne zabawy lit­er­ack­ie. Wszyscy uczest­ni­cy wykaza­li się dużą akty­wnoś­cią i zaan­gażowaniem, przy czym śmiechu było co niemi­ara. Dzięku­je­my za miłe chwile🤩🐥🖋📖🤩

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

17 listopa­da uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w akcji eduka­cyjnej pod hasłem Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia. Celem akcji jest propagowanie zaba­wowej formy uczenia się i utr­wala­nia tablicz­ki mnoże­nia. W tym dniu młod­si egza­min­u­ją starszych. Ci, którzy pomyśl­nie zdali egza­min otrzy­mali tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.

Dzień Niepodległości

Z okazji 105. roczni­cy odzyska­nia przez nasz kraj niepodległoś­ci odbył się uroczysty apel z okazji, pod­czas którego wspól­nie cele­browal­iśmy naszą wol­ność i niepodległość. To była chwila, kiedy zjed­noczyliśmy się jako społeczność szkol­na, aby wspól­nie odd­ać hołd bohaterom, którzy wal­czyli o naszą nieza­leżność. Dzięku­je­my wszys­tkim za udzi­ał w tym ważnym wydarze­niu. Był to czas pełen dumy i sza­cunku. 🇵🇱 #Świę­toNiepodległoś­ci #Jesteśmy­Wol­ni #Jed­ność❤️

Pola Nadziei. Dziękujemy…

Szkoła pamięta — podsumowanie

Miło nam poin­for­mować, że w tegorocznej akcji, do której przys­tąpil­iśmy na zaprosze­nie Min­is­terst­wa Edukacji Nar­o­dowej, wzięło udzi­ał pon­ad 11 tys. przed­szkoli, szkół i placówek oświa­towych.  1,6 mln uczniów i 161 tys. nauczy­cieli okaza­ło troskę i wrażli­wość na potrze­bę pielęg­nowa­nia pamię­ci o naszych bohat­er­ach, szczegól­nie tych związanych z his­torią danego miejs­ca i regionu.  Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w przeprowadze­nie inic­jaty­wy w naszej szkole.

Mistrzostwa województwa lubuskiego w sztafetowych biegach przełajowych

19 październi­ka w Babi­moś­cie odbyły się Mis­tr­zost­wa wojew­ództ­wa lubuskiego w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych, do których awans uzyskała druży­na chłopców z 7 i 8 klas. Nasi zawod­ni­cy, pomi­mo bard­zo krótkiego cza­su między zawoda­mi powia­towy­mi a wojew­ódzki­mi, wykaza­li się wielką wolą wal­ki i zaan­gażowaniem i po walce upla­sowali się na 10 miejs­cu w wojew­ództwie.

Samorząd szkolny na rok 2023/2024

Przed­staw­iamy skład Samorzą­du Szkol­nego w roku szkol­nym 2023/2024: prze­wod­niczą­cy Fil­ip Rewaj, klasa 7a; zastęp­ca prze­wod­niczącego Mar­ty­na Budzianows­ka, klasa 7a; członkowie — Wik­to­ria Panek, klasa 5b, Mile­na Kubat, klasa 5a, Nadia Wanat, klasa 6b.  Grat­u­lu­je­my!! Całą społeczność uczniowską zaprasza­my do współpra­cy.

Szkoła pamięta

Włącza­jąc się do akcji „ Szkoła Pamię­ta ” nasi uczniowie przy­wołali pamięć bohaterów lokalnych, którzy wal­czyli za naszą wol­ność. Zor­ga­ni­zowal­iśmy zbiórkę zniczy, które zapłonęły przy Pom­niku Sybi­raków i Pom­niku 1000 lecia. Wykon­al­iśmy również prace plas­ty­czne związaneze Świętem Wszys­t­kich Świę­tych oraz dniem zadusznym, które moż­na zobaczyć na wys­taw­ie szkol­nej.

Przerwa na czytanie 2023

Po raz trze­ci wzięliśmy udzi­ał IV MIĘDZYNARODOWEJ EDYCJI VIII OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJIPRZERWA NA CZYTANIEBICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”, której celem  jest pro­moc­ja czytel­nict­wa wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie uczniom, że czy­tanie jest fajne, może być zabawą i spraw­iać przy­jem­ność. Akc­ja real­i­zowana jest w ramach Między­nar­o­dowego Miesią­ca Bib­liotek Szkol­nych oraz kam­panii społecznej „Cała Pol­s­ka czy­ta dzieciom”.