Category Archives: INFORMATYKA

Polubić programowanie — z klockami Lego to się uda!

Frajda z programowania!

Uczniowie klas IV kon­stru­u­ją i budu­ją. Lekc­je infor­maty­ki nie muszą być nudne. Tym razem sięgnęliśmy po zestawy Klock­ów Lego. SPIKE™ Prime to ide­al­ny zestaw star­towy do nau­ki robo­t­y­ki.

Programujemy ze ScottieGO!

Klasa Va rozpoczęła przy­godę z Scot­tieGO! Przy­jazny kos­mi­ta o imie­niu Scot­tie, przeży­wa liczne przy­gody, podróżu­jąc swoim pojaz­dem w Kos­mosie. Poma­ga­jąc Scot­tie’­mu w jego licznych przy­go­dach, uczniowie zdoby­wa­ją wiedzę pro­gramisty­czną oraz ważne kom­pe­tenc­je społeczne. Infor­maty­ka bez kom­put­era, z grą i tabletem? Tak, to jest możli­we! A ile przy tym fra­jdy!

Photon ujarzmiony!

Photon ujarzmiony!

Pho­ton jest inter­ak­ty­wnym robot­em, który wspiera dzieci w roz­wo­ju pod­sta­wowych umiejęt­noś­ci z zakre­su pro­gramowa­nia i elek­tron­i­ki. Poma­ga w roz­wo­ju kreaty­wnoś­ci, zdol­noś­ci log­icznego myśle­nia, poz­na­niu pod­staw pro­gramowa­nia oraz zrozu­mie­niu dzi­ała­nia czu­jników, w które został wyposażony. #Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

6a programuje

Klasa 6a zaczęła lekc­je pro­gramowa­nia i dobrze się bawi z klock­a­mi LEGO.

Mobilne Laboratoria Przyszłości

W czwartek, 27.10.2022r., goś­ciły u nas Mobilne Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci. Panowie, Paweł i Fil­ip, przeprowadzili dla uczniów naszej szkoły prezen­tac­je z zakre­su druku 3D oraz sztucznej inteligencji, które mają na celu wzbudzać w ucz­ni­ach zain­tere­sowanie nowoczes­ny­mi tech­nolo­gia­mi.

Projektujemy w Tinkercad

Klasa 7a rozpoczęła przy­godę z Tin­ker­cad. Jest to bezpłat­na aplikac­ja, która wyposaża nową gen­er­ację pro­jek­tan­tów i inżynierów w pod­sta­wowe umiejęt­noś­ci w zakre­sie innowacji: pro­jek­towanie 3D, elek­tron­i­ka i kodowanie.

#Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Laboratoria przyszłości — pierwszy wydruk 3D za nami

Laboratoria Przyszłości

Dziś klasa 8a rozpoczęła przy­go­towa­nia do obsłu­gi drukar­ki 3D. Pier­wszym krok­iem jest zapoz­nanie się z pro­gramem do mod­e­lowa­nia różnorod­nych pro­jek­tów. Za nami pier­wsza lekc­ja z pro­gramem Tin­ker­cad. Czekamy na następ­ne!