Category Archives: INFORMATYKA

Laboratoria Przyszłości niczym w Energylandii ;)

Czy będą z Was inżynierowie?

Pro­gramiś­ci, pro­jek­tan­ci, a może przys­zli inżynierowie? Nau­ka poprzez zabawę z klock­a­mi Lego Spike zaku­pi­ony­mi w ramach pro­gra­mu Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci wciąż trwa na lekc­jach infor­maty­ki i wciąż ciekawi i pasjonu­je.  I niech tak pozostanie!!! #Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Czy ten helikotpter odleci?

Kolejką wygodniej i szybciej, tak budujemy z Lego Spike

Film do obe­jrzenia

#Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Polubić programowanie — z klockami Lego to się uda!

Frajda z programowania!

Uczniowie klas IV kon­stru­u­ją i budu­ją. Lekc­je infor­maty­ki nie muszą być nudne. Tym razem sięgnęliśmy po zestawy Klock­ów Lego. SPIKE™ Prime to ide­al­ny zestaw star­towy do nau­ki robo­t­y­ki.

Programujemy ze ScottieGO!

Klasa Va rozpoczęła przy­godę z Scot­tieGO! Przy­jazny kos­mi­ta o imie­niu Scot­tie, przeży­wa liczne przy­gody, podróżu­jąc swoim pojaz­dem w Kos­mosie. Poma­ga­jąc Scot­tie’­mu w jego licznych przy­go­dach, uczniowie zdoby­wa­ją wiedzę pro­gramisty­czną oraz ważne kom­pe­tenc­je społeczne. Infor­maty­ka bez kom­put­era, z grą i tabletem? Tak, to jest możli­we! A ile przy tym fra­jdy!

Photon ujarzmiony!

Photon ujarzmiony!

Pho­ton jest inter­ak­ty­wnym robot­em, który wspiera dzieci w roz­wo­ju pod­sta­wowych umiejęt­noś­ci z zakre­su pro­gramowa­nia i elek­tron­i­ki. Poma­ga w roz­wo­ju kreaty­wnoś­ci, zdol­noś­ci log­icznego myśle­nia, poz­na­niu pod­staw pro­gramowa­nia oraz zrozu­mie­niu dzi­ała­nia czu­jników, w które został wyposażony. #Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

6a programuje

Klasa 6a zaczęła lekc­je pro­gramowa­nia i dobrze się bawi z klock­a­mi LEGO.