Category Archives: ZESPOŁY TANECZNE

Sabat Laureatem Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych

Zespół Sabat ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów 18 maja br. wziął udzi­ał w Powia­towym Przeglądzie Zespołów Tanecznych, zosta­jąc jego Lau­re­atem. Tym samym otrzy­mał nom­i­nację do Wojew­ódzkiej Gali Tanecznej.

Pierwsze i drugie miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Open Door Dance Challenge

Sukces Sabatu

25 maja 2019r. zespół “Sabat” ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach zdobył 3 miejsce oraz wyróżnie­nie na Ogólnopol­skim Fes­ti­walu Tań­ca “Pas­sion and Life” w Przy­tocznej. Dziew­czę­ta tańczyły w kat­e­gorii wiekowej 16 lat i star­si. Choć były najmłod­sze w swo­jej kat­e­gorii, to odniosły wiel­ki sukces. Grat­u­lu­je­my!

Sukcesy w tańcu

Zespół Sabat ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach zdobył I i II miejsce na 3. Pol­sko-Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca w Lub­sku, II i III miejsce na Ogólnopol­skim Fes­ti­walu Tań­ca w Lip­i­anach oraz II i III miejsce na 10. Pol­sko-Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca w Żarach. Grat­u­lu­je­my!

Sukces naszych uczennic

Uczen­nice naszej szkoły (Oli­wia Polańs­ka z 5a, Han­na Paw­likiewicz z kl. 5b i Zuzan­na Lip­ińs­ka z kl. 4c) uczest­niczyły w Pol­sko-Niemieckim Fes­ti­walu Tań­ca, pod­czas którego zajęły I miejsce w kat­e­gorii For­ma­c­ja Hip Hop — “Just Dens”. Grat­u­lu­je­my!

Kolejne sukcesy w tańcu

II Między­nar­o­dowy Fes­ti­w­al Tań­ca dla dzieci i młodzieży pod patronatem Bur­mistrza Lub­s­ka zakończył się dla uczniów z naszej szkoły kole­jny­mi sukce­sa­mi w tańcu. Zespół Sabat zajął 1 i 2 miejsce, nato­mi­ast Sabat 1 dwa pier­wsze miejs­ca.

Spotkanie z przedszkolakami i ich rodzicami

10.04.2018 r. spotkaliśmy się po raz kole­jny z przed­szko­laka­mi i ich rodzi­ca­mi. Dzieci uczest­niczyły w zaję­ci­ach muzy­czno-ruchowych. Wspól­nie ze starszy­mi kolega­mi z klas trze­ci­ch, pod okiem pani Izabeli Par­ty­ki, poz­nały układy taneczne cheer­lead­erek. Przy­go­towały krót­ki układ taneczny, który zaprezen­towały swoim rodz­i­com na zakończe­nie spotka­nia.

9 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca dla Dzieci i Młodzieży (galerie)

Sukces naszych tancerzy

24 mar­ca 2018 roku odbył się w naszej szkole 9 Pol­sko — Niemiec­ki Fes­ti­w­al Tań­ca dla Dzieci i Młodzieży. Wzięło w nim udzi­ał 1400 uczest­ników z Pol­s­ki i Niemiec. Uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów odnieśli sukcesy.

Taneczna współpraca

Od ośmiu lat rozwi­ja się współpra­ca pomiędzy zespoła­mi taneczny­mi z Żar i Weiswass­er. Jej efek­tem są cyk­licznie odby­wa­jące się fes­ti­wale tań­ca współczes­nego. W roku 2017 VIII Pol­sko- Niemiec­ki Fes­ti­w­al Tań­ca dla Dzieci i Młodzieży odbył się 25 mar­ca. Impreza była efek­tem pro­jek­tu finan­sowanego z Eurore­gionu „Nysa”.