Category Archives: ZESPOŁY TANECZNE

Sukces naszych uczennic

Uczen­nice naszej szkoły (Oli­wia Polańska z 5a, Hanna Paw­likiewicz z kl. 5b i Zuzanna Lip­ińska z kl. 4c) uczest­niczyły w Polsko-Niemieckim Fes­ti­walu Tańca, pod­czas którego zajęły I miejsce w kat­e­gorii For­ma­cja Hip Hop — “Just Dens”. Gratulujemy!

Kolejne sukcesy w tańcu

II Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Tańca dla dzieci i młodzieży pod patronatem Bur­mistrza Lub­ska zakończył się dla uczniów z naszej szkoły kole­jnymi sukce­sami w tańcu. Zespół Sabat zajął 1 i 2 miejsce, nato­mi­ast Sabat 1 dwa pier­wsze miejsca.

Spotkanie z przedszkolakami i ich rodzicami

10.04.2018 r. spotkaliśmy się po raz kole­jny z przed­szko­lakami i ich rodzi­cami. Dzieci uczest­niczyły w zaję­ci­ach muzyczno-ruchowych. Wspól­nie ze starszymi kolegami z klas trze­cich, pod okiem pani Izabeli Par­tyki, poz­nały układy taneczne cheer­lead­erek. Przy­go­towały krótki układ taneczny, który zaprezen­towały swoim rodz­i­com na zakończe­nie spotkania.

9 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca dla Dzieci i Młodzieży (galerie)

Sukces naszych tancerzy

24 marca 2018 roku odbył się w naszej szkole 9 Pol­sko — Niemiecki Fes­ti­wal Tańca dla Dzieci i Młodzieży. Wzięło w nim udział 1400 uczest­ników z Pol­ski i Niemiec. Uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów odnieśli sukcesy.

Taneczna współpraca

Od ośmiu lat rozwija się współpraca pomiędzy zespołami tanecznymi z Żar i Weiswasser. Jej efek­tem są cyk­licznie odby­wa­jące się fes­ti­wale tańca współczes­nego. W roku 2017 VIII Pol­sko– Niemiecki Fes­ti­wal Tańca dla Dzieci i Młodzieży odbył się 25 marca. Impreza była efek­tem pro­jektu finan­sowanego z Eurore­gionu „Nysa”.

Festiwal Tańca

Zamieszczamy plakat 9. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie się 24 marca 2018 roku. Reg­u­lamin dostępny pod linkiem.

POBIERZ REGULAMIN

Festiwal Tańca 2018 — Regulamin

Zamieszczamy reg­u­lamin 9. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie się 24 marca 2018 roku. Prosimy zwró­cić szczególną uwagę na zmi­any regulaminowe.

POBIERZ REGULAMIN