Category Archives: JĘZYK POLSKI

Egzaminocka

Czwartkowy i piątkowy wieczór nasi ósmok­lasiś­ci spędzili w szkole, przy­go­towu­jąc się do egza­minu z języ­ka pol­skiego. EGZAMINOCKA okaza­ła się świet­nym pomysłem na wspól­ną naukę w nieco innych okolicznoś­ci­ach… 😊 Było miło, wygod­nie i smacznie… A już dzisi­aj.… Wasz wiel­ki dzień. Życzymy powodzenia!

Podsumowanie konkursów przedmiotowych

Nasz pod­wójny Lau­re­at, Hubert Tokar­czuk z klasy VII­Ic, wziął wczo­raj udzi­ał w Żagańskim Pałacu Kul­tu­ry w pod­sumowa­niu konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. W spotka­niu udzi­ał wzięli wszyscy lau­reaci ze szkół pod­sta­wowych, nauczy­ciele pracu­ją­cy z najlep­szy­mi ucz­ni­a­mi w wojew­ództwie oraz ich rodz­ice.

Szkolny etap Konkursu Pięknego Czytania

Dn. 9.05.2023 r. odbył się szkol­ny etap Konkur­su Pięknego Czy­ta­nia. Uczest­nika­mi byli uczniowie kl. IIIVIII. W elim­i­nac­jach międzyszkol­nych, które odbędą się 26.05.2023 r. w Odd­ziale dla Dzieci MBP w Żarach, naszą szkołę będą reprezen­tować: N. Kap­tur kl. III b, M. Budzianows­ka kl. VI a i  H. Kopala kl. VIII c. Grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia!

Finaliści z języka polskiego!

Kor­nelia Gawlak i Adam Durys z klasy 8c, Nina Gór­na z klasy 8b oraz Marceli­na Skier­s­ka z klasy 8a to nasi Final­iś­ci Wojew­ódzkiego Konkur­su z Języ­ka Pol­skiego. Grat­u­lu­je­my! Uczniowie przy­go­towywali się pod troskli­wą opieką p. Mał­gorzaty Ostrowskiej oraz p. Mał­gorzaty Matkowskiej.

Konkurs recytatorski — eliminacje szkolne

15.03.2022 r. odbyły się szkolne elim­i­nac­je Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego. W elim­i­nac­jach miejs­kich szkołę reprezen­tować będą: II kat­e­go­ria wiekowa (klasy IV-VI szkoły pod­sta­wowej) — Alek­sander Kalem­ba, Nadia Wanat, Maja Kap­tur i Zuzan­na Kun­sz­tow­icz. III kat­e­go­ria wiekowa (klasy VII-VIII szkoły pod­sta­wowej) — Amelia Kowzan, Han­na Kopala, Igor Burzyńs­ki i Alek­sander Bartkowiak Elim­i­nac­je miejskie odbędą się  1 kwiet­nia 2022r. Powodzenia!

Skarby w magicznych pudełkach

W dniu 24. 02.2020r. klasy VI a i VI b przys­tąpiły do omaw­ia­nia lek­tu­ry “Janko Muzykant”. Tym razem zaczęliśmy od zaprezen­towa­nia treś­ci utworu w pudełku. Pra­ca została zadana uczniom dużo wcześniej. Przed­mio­ty wypeł­ni­a­jące pudeł­ka były gro­mad­zone już pod­czas czy­ta­nia.

Podsumowanie pracy z lekturą

Uczniowie klasy 5a i 5b w trak­cie omaw­ia­nia lek­tu­ry “W pustyni i w puszczy” przy­go­towali pudeł­ka związane z treś­cią lek­tu­ry. Oto zdję­cia ich prac.

Aleksander Kalemba Laureatem Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego (etap powiatowy)

Reprezen­tan­ci naszej szkoły wzięli udzi­ał w powia­towym etapie Lubuskiego Konkur­su Recy­ta­torskiego. Alek­sander Kalem­ba otrzy­mał tytuł LAUREATA i nom­i­nację do finału wojew­ódzkiego. Natalia Gbyl otrzy­mała wyróżnie­nie. Jesteśmy z Was bard­zo dum­ni. Dzięku­je­my!

Czytamy przedszkolakom

Od 23 lutego do 29 maja 2019r. uczniowie kl. VI b w każdą środę czy­tali baśnie przed­szko­lakom z Przed­szko­la nr 10 Baj­ka. Przy­go­towali również tem­aty­czne krzyżów­ki oraz pyta­nia do każdego utworu. Na zakończe­nie otrzy­mali od młod­szych koleżanek i kolegów album z rysunka­mi do baśni.

Podsumowanie konkursów przedmiotowych

2 kwiet­nia 2019 r., w Gor­zowie Wielkopol­skim, odbyło się uroczyste pod­sumowanie konkursów przed­miotowych dla uczniów gim­nazjów wojew­ództ­wa lubuskiego orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2018/2019 przez Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty. W uroczys­toś­ci wzięły udzi­ał: Wik­to­ria Muszyńs­ka (Lau­re­at­ka Konkur­su z Języ­ka Pol­skiego), która otrzy­mała stosowne zaświad­cze­nie i nagrodę oraz pani Mał­gorza­ta Matkows­ka (nauczy­ciel­ka języ­ka pol­skiego), której wręc­zono stosowne podz­iękowa­nia.