Category Archives: JĘZYK POLSKI

Maja Zaucha „Pełna niezbadanych zakamarków”

Odwiedzil­iśmy Odd­ział dla Dzieci Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Żarach, aby uczest­niczyć w spotka­niu poe­t­y­ckim, pod­czas którego uczen­nica Katolick­iej Szkoły Pod­sta­wowej w Żarach, Maja Zaucha, prezen­towała swoje utwory lit­er­ackie. Spotkanie nosiło tytuł: Maja Zaucha „Pełna niezbadanych zakamarków”.

Konkurs Pięknego Czytania

Trzy reprezen­tan­tki naszej szkoły wzięły udział w dniu 28 października br. w Konkur­sie Pięknego Czy­ta­nia, który zor­ga­ni­zowało Towarzystwo Przy­jaciół Dzieci z okazji 100-lecia jego ist­nienia. W swo­jej kat­e­gorii wiekowej I miejsce zajęła Natalia Gbyl. Kor­nelia Matrunionek i Marta Tomaszewska za swoje inter­pre­tacje tek­stów otrzy­mały wyróżnienia. Gratulujemy!

Julia Rabiega laureatką po raz drugi!

Julia Rab­iega z klasy 8a została lau­re­atką III edy­cji Lubuskiego Konkursu Lit­er­ack­iego. W tym roku uczniowie zmierzyli się z tem­atem Fan­tasty­czni bohaterowie w fan­tasty­cznych świat­ach. Uroczyste wręcze­nie nagród odbyło się 18.09.2018r. na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Julka powtórzyła sukces z ubiegłego roku, kiedy to również ode­brała nagrodę za napisane przez siebie opowiadanie.

Mistrzyni Pięknego Czytania

W dni­ach od 16.05.2018 r. do 30.05.2018 r. w Wojew­ódzkiej i Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej im. C. Nor­wida w Zielonej Górze w odd­ziale dla dzieci Bib­lioteka Pana Kleksa trwały przesłucha­nia uczest­ników XIX KONKURSU MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA  “BAŚNIOWO? FANTASTYCZNIE!”.

Nasza gazetka już w bibliotece!

Dwa numery naszej szkol­nej gazetki, “Przy­bij Piątkę!”, od dziś dostępne w bib­liotekach na ulicy Okrzei i Częs­to­chowskiej. Zapraszamy do lektury!

Międzyszkolny Turniej Pięknego Czytania

27 kwiet­nia br., w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach, odbył się XIII Międzyszkolny Turniej Pięknego Czy­ta­nia. Naszą szkołę reprezen­towali: Natalia Gbyl (klasy IIIII), Jan Woj­ciechowski (klasy IVVII) oraz Maja Kowal­ska (klasy gimnazjalne).

Konkurs Pięknego Czytania

16 kwiet­nia 2018 r. w Naszej Szkole odbyła się kole­jna, szes­nasta już edy­cja Konkursu „Pięknego Czy­ta­nia”. O godzinie 8:10, w budynku przy ulicy Częs­to­chowskiej , w udeko­rowanej na tę okazję sali nr 46, zebrało się jury w składzie: pani wicedyrek­tor Mag­dalena Płaza, pani Iwona Adamiak, nauczy­cielka języka pol­skiego i his­torii oraz pani bib­liotekarka, Urszula Świdkiewicz.

Mamy Laureatkę!

Miło nam poin­for­mować, że Emilia Żelazek została Lau­re­atką Wojew­ódzkiego Konkursu Przed­miotowego z Języka Pol­skiego dla uczniów gim­nazjów wojew­ództwa lubuskiego orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2016/2017 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty.

Podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego

14 kwiet­nia, w Fil­har­monii Gor­zowskiej w Gor­zowie Wielkopol­skim, odbyło się uroczyste pod­sumowanie konkursów przed­miotowych dla uczniów gim­nazjów wojew­ództwa lubuskiego orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2015/2016 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty. Uczest­niczyli w niej: Oli­wia Derez­ińska z klasy III B – lau­re­atka Konkursu z Języka Pol­skiego i pan Andrzej Siwik – nauczy­ciel przedmiotu.

Mamy laureatkę!

Oli­wia Derez­ińska została Lau­re­atką Wojew­ódzkiego Konkursu Przed­miotowego z Języka Pol­skiego. Uczen­nica klasy III b prze­brnęła wcześniej przez trzy etapy pisemne rywal­iza­cji, pod­czas których musi­ała napisać wypra­cow­anie oraz wykazać się zna­jo­moś­cią moty­wów lit­er­ac­kich i lit­er­atury spoza pod­stawy programowej.