Category Archives: JĘZYK POLSKI

Czytamy przedszkolakom

Od 23 lutego do 29 maja 2019r. uczniowie kl. VI b w każdą środę czy­tali baśnie przed­szko­lakom z Przed­szkola nr 10 Bajka. Przy­go­towali również tem­aty­czne krzyżówki oraz pyta­nia do każdego utworu. Na zakończe­nie otrzy­mali od młod­szych koleżanek i kolegów album z rysunkami do baśni.

Podsumowanie konkursów przedmiotowych

2 kwiet­nia 2019 r., w Gor­zowie Wielkopol­skim, odbyło się uroczyste pod­sumowanie konkursów przed­miotowych dla uczniów gim­nazjów wojew­ództwa lubuskiego orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2018/2019 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty. W uroczys­tości wzięły udział: Wik­to­ria Muszyńska (Lau­re­atka Konkursu z Języka Pol­skiego), która otrzy­mała stosowne zaświad­cze­nie i nagrodę oraz pani Mał­gorzata Matkowska (nauczy­cielka języka pol­skiego), której wręc­zono stosowne podziękowania.

Wiktoria Muszyńska Laureatką Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego, Anna Caruk i Aleksandra Pioś Finalistkami!

Human­istki tri­um­fują!!! Wik­to­ria Muszyńska z klasy IIIa gim­naz­jal­nej została Lau­re­atką Wojew­ódzkiego Konkursu Przed­miotowego z Języka Pol­skiego dla uczniów gim­nazjów wojew­ództwa lubuskiego orga­ni­zowanego w roku szkol­nym 2018/2019 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty. Dwie uczen­nice z klasy IIIb, Anna Caruk i Alek­san­dra Pioś, zostały Final­istkami tego Konkursu.

Lubuski Konkurs Recytatorski — eliminacje miejskie

W dni­ach 7–8 lutego 2019 r. w sali wid­owiskowej Luna odbyły się miejskie elim­i­nacje Lubuskiego Konkursu Recy­ta­torskiego. Naszą szkołę bardzo licznie reprezen­towali uczniowie w trzech kat­e­go­ri­ach wiekowych.

W magicznym świecie twórczości Jana Brzechwy

Klasa 4b pro­jekt czytel­niczy z wyko­rzys­taniem księ­gozbioru bib­lioteki szkol­nej real­i­zowała na zaję­ci­ach języka pol­skiego. Uczniowie czy­tali frag­menty książki pt. “Akademia Pana Kleksa”, oglą­dali film i odgry­wali scenki dramowe. Po omówie­niu prob­lematyki lek­tury stworzyli krzyżówki i plakaty.

Maja Zaucha „Pełna niezbadanych zakamarków”

Odwiedzil­iśmy Odd­ział dla Dzieci Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Żarach, aby uczest­niczyć w spotka­niu poe­t­y­ckim, pod­czas którego uczen­nica Katolick­iej Szkoły Pod­sta­wowej w Żarach, Maja Zaucha, prezen­towała swoje utwory lit­er­ackie. Spotkanie nosiło tytuł: Maja Zaucha „Pełna niezbadanych zakamarków”.

Konkurs Pięknego Czytania

Trzy reprezen­tan­tki naszej szkoły wzięły udział w dniu 28 października br. w Konkur­sie Pięknego Czy­ta­nia, który zor­ga­ni­zowało Towarzystwo Przy­jaciół Dzieci z okazji 100-lecia jego ist­nienia. W swo­jej kat­e­gorii wiekowej I miejsce zajęła Natalia Gbyl. Kor­nelia Matrunionek i Marta Tomaszewska za swoje inter­pre­tacje tek­stów otrzy­mały wyróżnienia. Gratulujemy!

Julia Rabiega laureatką po raz drugi!

Julia Rab­iega z klasy 8a została lau­re­atką III edy­cji Lubuskiego Konkursu Lit­er­ack­iego. W tym roku uczniowie zmierzyli się z tem­atem Fan­tasty­czni bohaterowie w fan­tasty­cznych świat­ach. Uroczyste wręcze­nie nagród odbyło się 18.09.2018r. na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim. Julka powtórzyła sukces z ubiegłego roku, kiedy to również ode­brała nagrodę za napisane przez siebie opowiadanie.

Mistrzyni Pięknego Czytania

W dni­ach od 16.05.2018 r. do 30.05.2018 r. w Wojew­ódzkiej i Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej im. C. Nor­wida w Zielonej Górze w odd­ziale dla dzieci Bib­lioteka Pana Kleksa trwały przesłucha­nia uczest­ników XIX KONKURSU MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA  “BAŚNIOWO? FANTASTYCZNIE!”.

Nasza gazetka już w bibliotece!

Dwa numery naszej szkol­nej gazetki, “Przy­bij Piątkę!”, od dziś dostępne w bib­liotekach na ulicy Okrzei i Częs­to­chowskiej. Zapraszamy do lektury!