Category Archives: ZAJĘCIA TECHNICZNE

Młodzież zapobiega pożarom

14 marca br. uczniowie szkół pod­sta­wowych i gim­naz­jal­nych brali udział w miejskim konkur­sie „Młodzież zapo­b­iega pożarom”. Do dal­szego etapu zak­wal­i­fikowali się przed­staw­iciele naszej szkoły z klas gim­naz­jal­nych: Emil Krupowies z kl. 3E i Emilia Żelazek z kl. 3B. Zwycięska para przy­go­towywała się do konkursu pod opieką nauczy­ciela tech­niki, pani Marzeny Polit.

Brązowi medaliści Powiatowego Finału w BwRD

Uczniowie Gim­nazjum nr 3 w Żarach zajęli III miejsce w Powia­towym Finale Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym. Drużynę reprezen­towali: Adri­anna Kwiatkowska, Piotr Dębiec i Dawid Czubak. Uczniów przy­go­tował Tomasz Chmielewski.

1 miejsce dla Gimnazjum nr 3 na Miejskich Finałach Ogólnopolskiego Turnieju BwRD

24 kwiet­nia w Szkole Pod­sta­wowej Nr 8 w Żarach przeprowad­zono Miejskie Finały  Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Najlep­sza okazała się drużyna z Gim­nazjum nr 3 w Żarach, która zajęła 1 miejsce. Drugie miejsce przy­padło Katolick­iemu Gim­nazjum, a trze­cie Gim­nazjum nr 1.

Zwycięską drużynę reprezen­towali: Adri­anna Kwiatkowska, Piotr Dębiec i Dawid Czubak. Reprezen­tację najlep­szej ekipy przy­go­tował Tomasz Chmielewski.

Powiaty w ruchu drogowym

W turnieju powia­towym gim­nazjów Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym udział brały najlep­sze reprezen­tacje powiatu żarskiego. Konkurs składał się z trzech części: pisem­nej — (testy) i dwóch prak­ty­cznych — jazdy na row­erze po torze z przeszko­dami i udziela­nia pier­wszej pomocy.

Na rowerze po zwycięstwo

21 kwiet­nia 2016r. odbyły się elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeństwo w Ruchu Dro­gowym. W turnieju wzięły udział szkoły pod­sta­wowe i gim­nazja z Żar. Naszą szkołę reprezen­towali: Adri­anna Kwiatkowska z klasy Ib, Dawid Czubak z klasy IIc i Sebas­t­ian Gubała z klasy 3d. Z dumą infor­mu­jemy, że nasi uczniowie zajęli I miejsce i będą reprezen­tować miasto w roz­gry­wkach powia­towych. Sebas­t­ian Gubała okazał się najlep­szym zawod­nikiem wśród szkół gim­naz­jal­nych. Gratulujemy.

1 miejsce z wiedzy pożarniczej

10 marca 2016 roku zostały przeprowad­zone elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „Młodzież Zapo­b­iega Pożarom”. Do konkursu przys­tąpiło osiem żars­kich szkół, które we wcześniejszych ter­mi­nach przeprowadz­iły elim­i­nacje środowiskowe i wyłoniły swoich reprezen­tan­tów na wyższy szczebel.

Szkolne eliminacje konkursu pożarniczego

24 lutego w gabinecie infor­maty­cznym przeprowad­zono szkolne elim­i­nacje Ogólnopol­skiego Konkursu “Młodzież Zapo­b­iega Pożarom”. Do konkursu przys­tąpiło sied­miu uczest­ników. Bezkonkuren­cyjna okazała się Joanna Gre­gor­czyk, drugie miejsce zdobył Jakub Stec,  a trze­cie, po dogry­wce, przy­padło dla Kacpra Pokaczajło.

3 miejsce na powiatach z BwRD

Uczniowie Gim­nazjum nr 3 zajęli III miejsce Powia­towym Turnieju Bez­pieczeństwa w Ruchu Dro­gowym. Drużynę reprezen­towali: Mateusz Kostecki, Mateusz Hamerla i Sebas­t­ian Gubała. Uczniów przy­go­tował Pan Tomasz Chmielewski.

Wygrali Miejskie Finały w BwRD

Drużyna Gim­nazjum nr 3 w składzie: Sebas­t­ian Gubała, Mateusz Hamerla i Mateusz Kostecki wygrali elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Konkursu Bez­pieczeństwo w Ruchu Dro­gowym. Nagrodę indy­wid­u­alną otrzy­mał Sebas­t­ian Gubała jako najlep­szy uczest­nik konkursu. Reprezen­tację szkoły przy­go­tował Tomasz Chmielewski.

Pierwsze miejsce na pożarniczych

Wik­to­ria Sew­eryn, uczen­nica trze­ciej klasy Gim­nazjum nr 3 w Żarach, wygrała elim­i­nacje miejskie Ogólnopol­skiego Konkursu Młodzież Zapo­b­iega Pożarom.