Category Archives: ZAJĘCIA TECHNICZNE

Młodzież zapobiega pożarom

W naszej szkole odbył  się konkurs wiedzy pożar­niczej “Młodzież zapo­b­ie­ga pożarom”. SP5 reprezen­towały 3 oso­by. Fil­ip Bobrows­ki z klasy V a zajął 3 miejsce w swo­jej kat­e­gorii wiekowej. Emil­ka Wieczyńs­ka z klasy VII c zajęła 1 miejsce i będzie reprezen­tować naszą szkołę już za tydzień na etapie miejskim. Grat­u­lu­je­my. Konkurs uświet­nił pokaz psów ratown­iczych.

Młodzież zapobiega pożarom

14 mar­ca br. uczniowie szkół pod­sta­wowych i gim­naz­jal­nych brali udzi­ał w miejskim konkur­sie „Młodzież zapo­b­ie­ga pożarom”. Do dal­szego eta­pu zak­wal­i­fikowali się przed­staw­iciele naszej szkoły z klas gim­naz­jal­nych: Emil Krupowies z kl. 3E i Emil­ia Żelazek z kl. 3B. Zwycięs­ka para przy­go­towywała się do konkur­su pod opieką nauczy­ciela tech­ni­ki, pani Marzeny Polit.

Brązowi medaliści Powiatowego Finału w BwRD

Uczniowie Gim­nazjum nr 3 w Żarach zajęli III miejsce w Powia­towym Finale Turnieju Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym. Drużynę reprezen­towali: Adri­an­na Kwiatkows­ka, Piotr Dębiec i Daw­id Czubak. Uczniów przy­go­tował Tomasz Chmielews­ki.

1 miejsce dla Gimnazjum nr 3 na Miejskich Finałach Ogólnopolskiego Turnieju BwRD

24 kwiet­nia w Szkole Pod­sta­wowej Nr 8 w Żarach przeprowad­zono Miejskie Finały  Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym.

Najlep­sza okaza­ła się druży­na z Gim­nazjum nr 3 w Żarach, która zajęła 1 miejsce. Drugie miejsce przy­padło Katolick­iemu Gim­nazjum, a trze­cie Gim­nazjum nr 1.

Zwycięską drużynę reprezen­towali: Adri­an­na Kwiatkows­ka, Piotr Dębiec i Daw­id Czubak. Reprezen­tację najlep­szej ekipy przy­go­tował Tomasz Chmielews­ki.

Powiaty w ruchu drogowym

W turnieju powia­towym gim­nazjów Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym udzi­ał brały najlep­sze reprezen­tac­je powiatu żarskiego. Konkurs składał się z trzech częś­ci: pisem­nej — (testy) i dwóch prak­ty­cznych — jazdy na row­erze po torze z przeszko­da­mi i udziela­nia pier­wszej pomo­cy.

Na rowerze po zwycięstwo

21 kwiet­nia 2016r. odbyły się elim­i­nac­je miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Bez­pieczeńst­wo w Ruchu Dro­gowym. W turnieju wzięły udzi­ał szkoły pod­sta­wowe i gim­naz­ja z Żar. Naszą szkołę reprezen­towali: Adri­an­na Kwiatkows­ka z klasy Ib, Daw­id Czubak z klasy IIc i Sebas­t­ian Gubała z klasy 3d. Z dumą infor­mu­je­my, że nasi uczniowie zajęli I miejsce i będą reprezen­tować mias­to w roz­gry­wkach powia­towych. Sebas­t­ian Gubała okazał się najlep­szym zawod­nikiem wśród szkół gim­naz­jal­nych. Grat­u­lu­je­my.

1 miejsce z wiedzy pożarniczej

10 mar­ca 2016 roku zostały przeprowad­zone elim­i­nac­je miejskie Ogólnopol­skiego Turnieju Wiedzy Pożar­niczej „Młodzież Zapo­b­ie­ga Pożarom”. Do konkur­su przys­tąpiło osiem żars­kich szkół, które we wcześniejszych ter­mi­nach przeprowadz­iły elim­i­nac­je środowiskowe i wyłoniły swoich reprezen­tan­tów na wyższy szczebel.

Szkolne eliminacje konkursu pożarniczego

24 lutego w gabinecie infor­maty­cznym przeprowad­zono szkolne elim­i­nac­je Ogólnopol­skiego Konkur­su “Młodzież Zapo­b­ie­ga Pożarom”. Do konkur­su przys­tąpiło sied­miu uczest­ników. Bezkonkuren­cyj­na okaza­ła się Joan­na Gre­gor­czyk, drugie miejsce zdobył Jakub Stec,  a trze­cie, po dogry­w­ce, przy­padło dla Kacpra Pokacza­jło.

3 miejsce na powiatach z BwRD

Uczniowie Gim­nazjum nr 3 zajęli III miejsce Powia­towym Turnieju Bez­pieczeńst­wa w Ruchu Dro­gowym. Drużynę reprezen­towali: Mateusz Kostec­ki, Mateusz Hamer­la i Sebas­t­ian Gubała. Uczniów przy­go­tował Pan Tomasz Chmielews­ki.

Wygrali Miejskie Finały w BwRD

Druży­na Gim­nazjum nr 3 w składzie: Sebas­t­ian Gubała, Mateusz Hamer­la i Mateusz Kostec­ki wygrali elim­i­nac­je miejskie Ogólnopol­skiego Konkur­su Bez­pieczeńst­wo w Ruchu Dro­gowym. Nagrodę indy­wid­u­al­ną otrzy­mał Sebas­t­ian Gubała jako najlep­szy uczest­nik konkur­su. Reprezen­tację szkoły przy­go­tował Tomasz Chmielews­ki.