ŚWIETLICA

Nauczy­ciele — wychowawcy świ­etl­icy: Grażyna Kamińska, Monika Sokalska, Krzysztof Paciorek, Mag­dalena Kińska, Dorota Góralczyk-Urban, Natalia Żukowska.

Orga­ni­za­cja i funkcjonowanie - Świ­etlica w naszej szkole pełni funkcje opiekuńczą, wychowaw­czą i dydak­ty­czną. Czynna jest od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 6:30 do 16:00.

Cele i zada­nia świ­etl­icy szkolnej:

  1. Orga­ni­zowanie pomocy w nauce oraz tworze­nie warunków do nauki własnej.
  2. Rozwi­janie zain­tere­sowań, zamiłowań i uzdolnień.
  3. Orga­ni­zowanie gier i zabaw ruchowych.
  4. Ksz­tał­towanie praw­idłowych nawyków kul­tury życia codziennego.
  5. Rozbudze­nie zain­tere­sowań kul­turą zdrowotną, rozwi­janie właś­ci­wej postawy wobec higieny i czystoći.
  6. Ucze­nie samodzielności.

Obszary pracy:

  1. Rozwi­janie zain­tere­sowań i zamiłowań uczniów.
  2. Pomoc uczniom w nauce i odra­bi­a­niu zadań domowych.
  3. Ogól­noroz­wo­jowe zabawy ruchowe.
  4. Pro­fi­lak­tyka i wychowanie.