Category Archives: EGZAMIN GIMNAZJALNY

Absolwenci podejmują decyzje…

Uczniowie klas 8 szkoły pod­sta­wowej i 3 gim­nazjum żeg­nają się z naszą szkołą i składają wnioski o przyję­cie do szkół pon­ad­pod­sta­wowych. Przed pod­ję­ciem decyzji odwiedzili żarskie placówki.  Spotkali się z nauczy­cielami zawodu, poz­nali zasady nauki w liceum i tech­nikum. Mamy nadzieję, że wszys­tkie te dzi­ała­nia pomogą im w pod­ję­ciu właś­ci­wej decyzji. Życzymy im sukcesów w dal­szej edukacji.

Egzamin gimnazjalny 2018

Egza­min gim­naz­jalny 2018 — dzień pier­wszy. Dzisiaj uczniowie zmierzyli się z his­torią, wos-em i językiem pol­skim. Jutro egza­min z matem­atyki i przed­miotów przy­rod­niczych, w piątek część językowa. POWODZENIA!!! Nauczy­ciele trzy­mają za Was kciuki!!!!

Gimnazjum nr 3 uzyskało najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego!

Z pośród gim­nazjów pub­licznych w Żarach, najwyższy wynik z egza­minu gim­naz­jal­nego odno­towało nasze gim­nazjum, a jego śred­nia wyniosła ponad 59 pro­cent. Warto wspom­nieć, że w zeszłym roku Gim­nazjum nr 3 również było NAJLEPSZE!
Poniżej zamieszczamy mate­riał fil­mowy TV Region­alna.

Egzamin gimnazjalny 2013

Egza­miny gim­naz­jalne 2013 rozpoczęły się 23 kwiet­nia i trwały trzy dni. Po częś­ci­ach human­isty­cznej i matematyczno-przyrodniczej uczniowie zmierzyli się z częś­cią językową.

Próbny egzamin gimnazjalny — odpowiedzi!

12, 13 i 14 grud­nia uczniowie klas trze­cich pisali próbny egza­min gim­naz­jalny. Gim­naz­jal­iści mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę przed właś­ci­wym egza­minem gimnazjalnym.

Ser­wis inter­ne­towy gieldagimnazjalna.pl zamieś­cił arkusze pytań i klucze odpowiedzi z części matematyczno-przyrodniczej egza­minu prób­nego dla gimnazjalistów.

Próbny egzamin gimnazjalny

12, 13 i 14 grud­nia uczniowie klas trze­cich będą pisać próbny egza­min gim­naz­jalny. Gim­naz­jal­iści będą mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę przed właś­ci­wym egza­minem gimnazjalnym.