Category Archives: EGZAMIN GIMNAZJALNY

Absolwenci podejmują decyzje…

Uczniowie klas 8 szkoły pod­sta­wowej i 3 gim­nazjum żeg­na­ją się z naszą szkołą i składa­ją wnios­ki o przyję­cie do szkół pon­ad­pod­sta­wowych. Przed pod­ję­ciem decyzji odwiedzili żarskie placów­ki.  Spotkali się z nauczy­ciela­mi zawodu, poz­nali zasady nau­ki w liceum i tech­nikum. Mamy nadzieję, że wszys­tkie te dzi­ała­nia pomogą im w pod­ję­ciu właś­ci­wej decyzji. Życzymy im sukcesów w dal­szej edukacji.

Egzamin gimnazjalny 2018

Egza­min gim­naz­jal­ny 2018 — dzień pier­wszy. Dzisi­aj uczniowie zmierzyli się z his­torią, wos-em i językiem pol­skim. Jutro egza­min z matem­aty­ki i przed­miotów przy­rod­niczych, w piątek część językowa. POWODZENIA!!! Nauczy­ciele trzy­ma­ją za Was kciu­ki!!!!

Gimnazjum nr 3 uzyskało najlepszy wynik z egzaminu gimnazjalnego!

Z pośród gim­nazjów pub­licznych w Żarach, najwyższy wynik z egza­minu gim­naz­jal­nego odno­towało nasze gim­nazjum, a jego śred­nia wyniosła pon­ad 59 pro­cent. Warto wspom­nieć, że w zeszłym roku Gim­nazjum nr 3 również było NAJLEPSZE!
Poniżej zamieszcza­my mate­ri­ał fil­mowy TV Region­al­na.

Egzamin gimnazjalny 2013

Egza­miny gim­naz­jalne 2013 rozpoczęły się 23 kwiet­nia i trwały trzy dni. Po częś­ci­ach human­isty­cznej i matem­aty­czno-przy­rod­niczej uczniowie zmierzyli się z częś­cią językową.

Próbny egzamin gimnazjalny — odpowiedzi!

12, 13 i 14 grud­nia uczniowie klas trze­cich pisali prób­ny egza­min gim­naz­jalny. Gim­naz­jal­iści mieli okazję sprawdz­ić swo­ją wiedzę przed właś­ci­wym egza­minem gim­naz­jal­nym.

Ser­wis inter­ne­towy gieldagimnazjalna.pl zamieś­cił arkusze pytań i klucze odpowiedzi z częś­ci matem­aty­czno-przy­rod­niczej egza­minu prób­ne­go dla gim­naz­jal­istów.

Próbny egzamin gimnazjalny

12, 13 i 14 grud­nia uczniowie klas trze­ci­ch będą pisać prób­ny egza­min gim­naz­jal­ny. Gim­naz­jal­iś­ci będą mieli okazję sprawdz­ić swo­ją wiedzę przed właś­ci­wym egza­minem gim­naz­jal­nym.