GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Korekcja wad postawy jest pro­ce­sem dłu­go­falowym, w którym obok odd­zi­ały­wa­nia na układ mięśniowy (lik­widacja dys­tonii mięśniowej) musimy doprowadzić do zmi­any nawyku postawy z wadli­wej na praw­idłową, sko­ry­gowaną. Pro­ces ten trwa z reguły kilka lat. Postawa człowieka uza­leżniona jest od wzrostu, kośćca, ciężaru ciała, siły mięśniowej, środka ciężkości, ruchomości stawów, warunków bytu, wyk­sz­tałce­nia praw­idłowych nawyków, wychowa­nia i rodzaju wykony­wanych zajęć. Zanied­banie i brak leczenia wad może przy­czy­niać się do dużych zniek­sz­tałceń kostno sta­wowych. Wszelkim wadom można prze­ci­wdzi­ałać, trzeba tylko wiedzieć, kiedy pod­jąć właś­ciwe dzi­ała­nia i jak to robić. Celem głównym jest pod­nosze­nie ogól­nej sprawności orga­nizmu poprzez zwięk­szanie zakresu ruchów w stawach, wzmac­ni­anie siły mięśni, a także sty­mu­lowanie roz­woju umysłowego — zwięk­szanie samodziel­ności i zdoby­wanie umiejęt­ności niezbęd­nych w życiu codzi­en­nym.
Środowisko wodne stwarza dla gim­nastyki korek­cyjnej nieoce­nione możli­wości. Woda dzięki swym różnorod­nym właś­ci­woś­ciom fizy­cznym i chemicznym od wieków wyko­rzysty­wana jest jako środek leczniczy i pro­fi­lak­ty­czny. Dzisiaj środowisko wodne wyko­rzys­tu­jemy do pro­fi­lak­tyki, diag­nos­tyki i ter­apii, nazy­wa­jąc odd­zi­ały­wanie wody na orga­nizm żywy hydroterapią.

Z uwagi na te właś­ci­wości oraz doskonale­nie umiejęt­ności pły­wa­nia, w naszej szkole prowad­zone są zaję­cia gim­nastyki korek­cyjnej na pły­walni WODNIK. W zaję­ci­ach mogą uczest­niczyć dzieci z naszej szkoły, które mają zdi­ag­no­zowane wady postawy. Odby­wają się one w czwartek 16.30–18.00 (koszt wejś­cia na basen pokrywa dziecko — 4 zł).
Rodz­ice odpowiedzialni są za doprowadze­nie i odbiór dziecka po zajęciach.

Zaję­cia na hali sportowej odby­wają się w poniedzi­ałki i czwartki w godz­i­nach 13.40–14.25.