Category Archives: HISTORIA

101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

8 listopa­da ucz­cil­iśmy uroczyś­cie 101. rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci. Z tej okazji odbył się w naszej szkole apel, który rozpoczęło, o sym­bol­icznej godzinie 11.11, odśpiewanie czterech zwrotek hym­nu nar­o­dowego.

Wycieczka śladami początków państwowości polskiej

Uczest­nika­mi pier­wszej wyciecz­ki do Led­ni­cy, Gniez­na i Biskupina (8.10.19r.) byli uczniowie, którzy zwyciężyli w zor­ga­ni­zowanym w szkole konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Moja akty­wność oby­wa­tel­s­ka” oraz uczest­ni­cy debaty na tem­at akty­wnoś­ci oby­wa­tel­skiej młodych ludzi.

Sejmik Krajoznawczy

Klasa 8b uczest­niczyła w IX Żarskim Sejmiku Kra­joz­naw­czym „Mija­jące Kra­jo­brazy”. Uczniowie zapoz­nali się z filmem doku­men­tal­nym „Kresy” oraz his­torią znacz­ka turysty­cznego. Na koniec nagrod­zono uczest­ników konkur­su OMKK „Poz­na­je­my Ojcow­iz­nę”.

Dzieje rzemiosła — konkurs historyczny

Uczniowie klas ósmych wzięli udzi­ał w konkur­sie z okazji 200. roczni­cy śmier­ci Jana Kil­ińskiego pt. “Dzieje rzemiosła w Polsce”, który zor­ga­ni­zowało Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach. Miło nam poin­for­mować, że Oli­wia Gór­ni­ak i Aga­ta Lenkows­ka zajęły w nim V miejsce. Grat­u­lu­je­my!

Konkurs historyczny

Uczniowie klas ósmych: Oli­wia Gór­ni­ak, Aga­ta Lenkows­ka, Bar­tosz Kosińs­ki i Daw­id Rewaj uczest­niczyli w konkur­sie wiedzy his­to­rycznej “Pol­skie Państ­wo Podziemne i władze na Uchodźst­wie 1939–1990”, który zor­ga­ni­zowało Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach.

Lekcja historii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach

Uczniowie klasy IIIb gim­naz­jal­nej odwiedzili Miejską Bib­liotekę Pub­liczną w Żarach. Zwiedzili budynek insty­tucji i uczest­niczyli w ciekawej lekcji his­torii, którą poprowadz­iła dla nich Pani Joan­na Issel. Wykład doty­czył pol­skiej sym­bo­l­i­ki nar­o­dowej.

100-lecie odzyskania niepodległości

9 listopa­da ucz­cil­iśmy set­ną rocznicę odzyska­nia niepodległoś­ci. Najpierw obe­jrzeliśmy przy­go­towane przez nasze koleżan­ki i kolegów przed­staw­ie­nie, następ­nie o godzinie 11.11 wspól­nie odśpiewal­iśmy hymn państ­wowy. Przys­tąpil­iśmy także do akcji Czy­tanie dla Niepodległej.

Generał Józef Haller – szlak bojowy oraz zasługi dla państwa polskiego

25 październi­ka czworo uczniów naszej szkoły uczest­niczyło w Konkur­sie Wiedzy His­to­rycznej pt. „Gen­er­ał Józef Haller – szlak bojowy oraz zasłu­gi dla państ­wa pol­skiego” zor­ga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Łuży­ck­iego w Żarach. Byli to: Aga­ta Lenkows­ka, Oli­wia Gór­ni­ak, Daw­id Rewaj i Bar­tosz Kosińs­ki.

Historia I wojny światowej im nie straszna!

Czworo uczniów klas ósmych (Aga­ta Lenkows­ka z 8 b, Oli­wia Gór­ni­ak z 8a, Bar­tosz Kosińs­ki z 8 c i Szy­mon Gańczarczyk z 8 a) wzięło udzi­ał w konkur­sie wiedzy his­to­rycznej “I woj­na świa­towa na ziemi­ach pol­s­kich” zor­ga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach.

Konkurs wiedzy o żarskich zabytkach

Uczniowie klasy 4c: Michał Kozłows­ki, Szy­mon Kubat oraz Bar­tosz Kruczkiewicz brali udzi­ał w Konkur­sie wiedzy o żars­kich zabytkach, który odbył się 18.05. br. w Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego. Konkurenc­je miały for­mę zabawy.