Category Archives: HISTORIA

Sejmik Krajoznawczy

Klasa 8b uczest­niczyła w IX Żarskim Sejmiku Kra­joz­naw­czym „Mija­jące Kra­jo­brazy”. Uczniowie zapoz­nali się z filmem doku­men­tal­nym „Kresy” oraz his­torią znaczka turysty­cznego. Na koniec nagrod­zono uczest­ników konkursu OMKK „Poz­na­jemy Ojcowiznę”.

Dzieje rzemiosła — konkurs historyczny

Uczniowie klas ósmych wzięli udział w konkur­sie z okazji 200. rocznicy śmierci Jana Kil­ińskiego pt. “Dzieje rzemiosła w Polsce”, który zor­ga­ni­zowało Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach. Miło nam poin­for­mować, że Oli­wia Gór­niak i Agata Lenkowska zajęły w nim V miejsce. Gratulujemy!

Konkurs historyczny

Uczniowie klas ósmych: Oli­wia Gór­niak, Agata Lenkowska, Bar­tosz Kosiński i Dawid Rewaj uczest­niczyli w konkur­sie wiedzy his­to­rycznej “Pol­skie Państwo Podziemne i władze na Uchodźst­wie 1939–1990″, który zor­ga­ni­zowało Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach.

Lekcja historii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach

Uczniowie klasy IIIb gim­naz­jal­nej odwiedzili Miejską Bib­liotekę Pub­liczną w Żarach. Zwiedzili budynek insty­tucji i uczest­niczyli w ciekawej lekcji his­torii, którą poprowadz­iła dla nich Pani Joanna Issel. Wykład doty­czył pol­skiej sym­bo­l­iki narodowej.

100-lecie odzyskania niepodległości

9 listopada ucz­cil­iśmy setną rocznicę odzyska­nia niepodległości. Najpierw obe­jrzeliśmy przy­go­towane przez nasze koleżanki i kolegów przed­staw­ie­nie, następ­nie o godzinie 11.11 wspól­nie odśpiewal­iśmy hymn państ­wowy. Przys­tąpil­iśmy także do akcji Czy­tanie dla Niepodległej.

Generał Józef Haller – szlak bojowy oraz zasługi dla państwa polskiego

25 października czworo uczniów naszej szkoły uczest­niczyło w Konkur­sie Wiedzy His­to­rycznej pt. „Gen­erał Józef Haller – szlak bojowy oraz zasługi dla państwa pol­skiego” zor­ga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach. Byli to: Agata Lenkowska, Oli­wia Gór­niak, Dawid Rewaj i Bar­tosz Kosiński.

Historia I wojny światowej im nie straszna!

Czworo uczniów klas ósmych (Agata Lenkowska z 8 b, Oli­wia Gór­niak z 8a, Bar­tosz Kosiński z 8 c i Szy­mon Gańczarczyk z 8 a) wzięło udział w konkur­sie wiedzy his­to­rycznej “I wojna świa­towa na ziemi­ach pol­s­kich” zor­ga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach.

Konkurs wiedzy o żarskich zabytkach

Uczniowie klasy 4c: Michał Kozłowski, Szy­mon Kubat oraz Bar­tosz Kruczkiewicz brali udział w Konkur­sie wiedzy o żars­kich zabytkach, który odbył się 18.05. br. w Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego. Konkurencje miały formę zabawy.

Podsumowanie konkursu historycznego

10 maja w Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego odbyło się uroczyste pod­sumowanie całorocznego konkursu his­to­rycznego, w którym udział brali uczniowie z całego powiatu.Wśród nagrod­zonych znalazł się Bar­tosz Kosiński — uczeń klasy 7c, który zajął 2 miejsce w kat­e­gorii szkół podstawowych.

Konkurs historyczny

26 kwiet­nia 2018r. odbył się w naszej szkole konkurs his­to­ryczny z okazji 227 rocznicy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja. Tem­atem prze­wod­nim w związku z tym były „Czasy Sejmu Wielkiego”. W konkur­sie brały udział 3-osobowe drużyny reprezen­tu­jące klasy drugie. Uczniowie mieli do rozwiąza­nia krzyżówki, udzielali odpowiedzi na pyta­nia oraz rozpoz­nawali posta­cie i dzieła malarskie tego okresu.