Category Archives: HISTORIA

Lekcja historii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach

Uczniowie klasy IIIb gim­naz­jal­nej odwiedzili Miejską Bib­liotekę Pub­liczną w Żarach. Zwiedzili budynek insty­tucji i uczest­niczyli w ciekawej lekcji his­torii, którą poprowadz­iła dla nich Pani Joanna Issel. Wykład doty­czył pol­skiej sym­bo­l­iki narodowej.

100-lecie odzyskania niepodległości

9 listopada ucz­cil­iśmy setną rocznicę odzyska­nia niepodległości. Najpierw obe­jrzeliśmy przy­go­towane przez nasze koleżanki i kolegów przed­staw­ie­nie, następ­nie o godzinie 11.11 wspól­nie odśpiewal­iśmy hymn państ­wowy. Przys­tąpil­iśmy także do akcji Czy­tanie dla Niepodległej.

Generał Józef Haller – szlak bojowy oraz zasługi dla państwa polskiego

25 października czworo uczniów naszej szkoły uczest­niczyło w Konkur­sie Wiedzy His­to­rycznej pt. „Gen­erał Józef Haller – szlak bojowy oraz zasługi dla państwa pol­skiego” zor­ga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach. Byli to: Agata Lenkowska, Oli­wia Gór­niak, Dawid Rewaj i Bar­tosz Kosiński.

Historia I wojny światowej im nie straszna!

Czworo uczniów klas ósmych (Agata Lenkowska z 8 b, Oli­wia Gór­niak z 8a, Bar­tosz Kosiński z 8 c i Szy­mon Gańczarczyk z 8 a) wzięło udział w konkur­sie wiedzy his­to­rycznej “I wojna świa­towa na ziemi­ach pol­s­kich” zor­ga­ni­zowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego w Żarach.

Konkurs wiedzy o żarskich zabytkach

Uczniowie klasy 4c: Michał Kozłowski, Szy­mon Kubat oraz Bar­tosz Kruczkiewicz brali udział w Konkur­sie wiedzy o żars­kich zabytkach, który odbył się 18.05. br. w Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego. Konkurencje miały formę zabawy.

Podsumowanie konkursu historycznego

10 maja w Muzeum Pogranicza Śląsko — Łuży­ck­iego odbyło się uroczyste pod­sumowanie całorocznego konkursu his­to­rycznego, w którym udział brali uczniowie z całego powiatu.Wśród nagrod­zonych znalazł się Bar­tosz Kosiński — uczeń klasy 7c, który zajął 2 miejsce w kat­e­gorii szkół podstawowych.

Konkurs historyczny

26 kwiet­nia 2018r. odbył się w naszej szkole konkurs his­to­ryczny z okazji 227 rocznicy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja. Tem­atem prze­wod­nim w związku z tym były „Czasy Sejmu Wielkiego”. W konkur­sie brały udział 3-osobowe drużyny reprezen­tu­jące klasy drugie. Uczniowie mieli do rozwiąza­nia krzyżówki, udzielali odpowiedzi na pyta­nia oraz rozpoz­nawali posta­cie i dzieła malarskie tego okresu.

Dzień Niepodległości

9 listopada 2017r. ucz­cil­iśmy w naszej szkole 99 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. W insc­eniza­cji, w której wzięli udział uczniowie kl. 2a i kl. 3a, wspom­i­nal­iśmy bohaterów pow­stań, zesłańców syberyjs­kich i legion­istów I wojny świa­towej. Odd­al­iśmy hołd tym wszys­tkim, dzięki którym możemy dziś żyć w niepodległej Polsce.

Szlakiem tradycji włókienniczych

Dnia 26 października 2016 r. ośmioro uczniów z klasy 2a pod opieką pani Edyty Lachowskiej wzięło udział w Kon­fer­encji „Szlakiem trady­cji włóki­en­niczych. Lubuskie tu jest zawsze po drodze”.

Wybieramy miss i mistera Złotego Wieku

W środę 8 czer­wca odbył się szkolny konkurs his­to­ryczny dla klas drugich pt. Wybier­amy miss i mis­tera Złotego Wieku. W konkur­sie wzięło udział 11 uczniów, którzy musieli zapoz­nać się ze stro­jami, jakie nos­zono w Polsce w XVI w. Jury oce­ni­ało zgod­ność stroju z epoką oraz wdz­ięk, czar i sposób prezen­tacji strojów.