Category Archives: Z ŻYCIA SZKOŁY

Bingo po nowemu

BINGO W NOWEJ ODSŁONIE? CZEMU NIE!? W atmos­ferze współpra­cy, wza­jem­nego uczenia się i koleżeńskiego wspar­cia uczniowie klas szóstych rozwiązy­wali rów­na­nia. Z bin­go poszuki­wanie niewiadomych było dużo łatwiejsze i przy­jem­niejsze. W końcu co dwie, trzy, cztery głowy… to nie jed­na! 😀 Matem­atykę da się jed­nak lubić! 😁

Spotkanie autorskie z lokalną pisarką — Panią Katarzyną Zychlą

Klasa IIIa uczest­niczyła w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach w spotka­niu autorskim z lokalną pis­arką — Panią Katarzyną Zych­lą. Było to wydarze­nie pro­mu­jące najnowszą książeczkę autor­ki pt. „Lukrec­ja. Kur­ka z charak­terem”, które­mu towarzyszyły liczne zabawy lit­er­ack­ie. Wszyscy uczest­ni­cy wykaza­li się dużą akty­wnoś­cią i zaan­gażowaniem, przy czym śmiechu było co niemi­ara. Dzięku­je­my za miłe chwile🤩🐥🖋📖🤩

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

17 listopa­da uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w akcji eduka­cyjnej pod hasłem Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia. Celem akcji jest propagowanie zaba­wowej formy uczenia się i utr­wala­nia tablicz­ki mnoże­nia. W tym dniu młod­si egza­min­u­ją starszych. Ci, którzy pomyśl­nie zdali egza­min otrzy­mali tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.

Pieszo czy na rowerze bądź bezpieczny na drogach w Żarach

W ramach pro­jek­tu pn. “Pies­zo czy na row­erze bądź bez­pieczny na dro­gach w Żarach” otrzy­mal­iśmy zestaw mobil­nego miastecz­ka, który prezen­tu­je­my na razie na zdję­ci­ach. Szyku­j­cie row­ery… 🚴‍♀️🚴🚴‍♀️🚴‍♂️

Dzień Niepodległości

Z okazji 105. roczni­cy odzyska­nia przez nasz kraj niepodległoś­ci odbył się uroczysty apel z okazji, pod­czas którego wspól­nie cele­browal­iśmy naszą wol­ność i niepodległość. To była chwila, kiedy zjed­noczyliśmy się jako społeczność szkol­na, aby wspól­nie odd­ać hołd bohaterom, którzy wal­czyli o naszą nieza­leżność. Dzięku­je­my wszys­tkim za udzi­ał w tym ważnym wydarze­niu. Był to czas pełen dumy i sza­cunku. 🇵🇱 #Świę­toNiepodległoś­ci #Jesteśmy­Wol­ni #Jed­ność❤️

Pola Nadziei. Dziękujemy…

Szkoła pamięta — podsumowanie

Miło nam poin­for­mować, że w tegorocznej akcji, do której przys­tąpil­iśmy na zaprosze­nie Min­is­terst­wa Edukacji Nar­o­dowej, wzięło udzi­ał pon­ad 11 tys. przed­szkoli, szkół i placówek oświa­towych.  1,6 mln uczniów i 161 tys. nauczy­cieli okaza­ło troskę i wrażli­wość na potrze­bę pielęg­nowa­nia pamię­ci o naszych bohat­er­ach, szczegól­nie tych związanych z his­torią danego miejs­ca i regionu.  Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w przeprowadze­nie inic­jaty­wy w naszej szkole.

Mistrzostwa województwa lubuskiego w sztafetowych biegach przełajowych

19 październi­ka w Babi­moś­cie odbyły się Mis­tr­zost­wa wojew­ództ­wa lubuskiego w sztafe­towych bie­gach przeła­jowych, do których awans uzyskała druży­na chłopców z 7 i 8 klas. Nasi zawod­ni­cy, pomi­mo bard­zo krótkiego cza­su między zawoda­mi powia­towy­mi a wojew­ódzki­mi, wykaza­li się wielką wolą wal­ki i zaan­gażowaniem i po walce upla­sowali się na 10 miejs­cu w wojew­ództwie.

Plebiscyt Edukacyjny 2023

Szanowni Państ­wo,
Miło jest nam jest ozna­jmić, że nasza szkoła po raz kole­jny została zgłos­zona przez naszych uczniów i ich rodz­iców do nagrody w tegorocznej edy­cji Plebis­cy­tu Eduka­cyjnego 2023. Pon­ad­to nom­i­nację otrzy­mali Dyrek­tor naszej szkoły Pani Mał­gorza­ta Sto­dul­s­ka oraz wychowaw­ca klasy 2a Pani Syl­wia Lid­win.
Nomi­nowanym serdecznie grat­u­lu­je­my!!! Kole­j­na edy­c­ja najwięk­szego w Polsce Plebis­cy­tu Eduka­cyjnego rozpoczę­ta! Zachę­camy Państ­wa do głosowa­nia!

Bo liczy się praca zespołowa! Klasa VIII programuje z klockami LEGO® Education SPIKE