Category Archives: Z ŻYCIA SZKOŁY

Projekcja filmu i spotkanie z aktorem, Adamem Fidusiewiczem

17 wrześ­nia wybral­iśmy się do Luny, aby obe­jrzeć ekraniza­cję powieś­ci Hen­ry­ka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. Po sean­sie spotkaliśmy się z aktorem — Adamem Fidusiewiczem, który w filmie wcielił się w rolę Sta­sia. Bard­zo podobały się nam przy­go­towane przez goś­cia zabawy oraz możli­wość zadawa­nia mu pytań. Szczegól­ny zach­wyt i zain­tere­sowanie wzbudz­iły przy­wiezione przez pana Adama rek­wiz­y­ty, które wcześniej widzieliśmy na ekranie. To było super zakończe­nie tygod­nia. Prosimy takich piątków więcej.

Sprzątanie Świata

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udzi­ał w akcji „Sprzą­ta­nia Świa­ta”. Tym razem nie musieliśmy daleko szukać zaśmieconych miejsc. Wokół szkoły, a także za jej ogrodze­niem śmieci było pod dostatkiem. Posprzą­tal­iśmy i ter­az wszys­tko wyglą­da o wiele lep­iej.

Biedroneczki są w kropeczki

Biedronecz­ki są w kropecz­ki.… O tym wiedzą doskonale najlep­si czytel­ni­cy w szkole!!! 👏👏👏 Bib­liote­ka szkol­na także ucz­ciła świę­to “Krop­ki”, było mal­owanie i czy­tanie. Moty­wów lit­er­ac­kich związanych z krop­ką w księ­gozbiorze bib­liote­ki, do której zaprasza­my, zna­jdziecie wiele. 📖📖📖

Dzień Kropki

15 wrześ­nia br. w naszej szkole królowała “Krop­ka”. Z okazji jej świę­ta w każdej klasie moż­na było znaleźć jakieś ele­men­ty z nią związane. Tego dnia odby­wały się różne zabawy i konkursy, każ­da z klas ozdo­biła swój gabi­net gazetką. W ubiorze uczniów, a także niek­tórych nauczy­cieli, moż­na było zaob­ser­wować krop­kowe akcen­ty.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 — galeria

Laptopy dla nauczycieli współpracujących w ramach Lubuskiej Szkoły Ćwiczeń

Dyrek­torzy szkół dzi­ała­ją­cych w sieci współpra­cy naszej szkoły ćwiczeń ode­brali z rąk Pani Bur­mistrz Danu­ty Madej lap­topy. Sprzęt będzie służył nauczy­cielom do pro­jek­towa­nia mate­ri­ałów do zajęć, wymi­any doświad­czeń z inny­mi nauczy­ciela­mi, sze­roko rozu­mi­anej współpra­cy również w okre­sie trwałoś­ci pro­jek­tu.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 — godziny dla poszczególnych roczników

Infor­mu­je­my o godz­i­nach rozpoczy­na­ją­cych rok szkol­ny 2021/2022 w Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach.

Klasy I — III godz­i­na 9.00

Klasy IVVI godz­i­na 9.45

Klasy VIIVIII godz­i­na 10.30

Przy­pom­i­namy o uroczystym stro­ju galowym oraz zasadach dys­tan­su społecznego i maseczkach.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 — fotorelacja

Ten niełatwy rok szkol­ny 2020/2021 odchodzi już do his­torii. Dzięku­je­my, Wam — Uczniowie, że podołal­iś­cie wszys­tkim tru­dom i zakończyliś­cie go z wielo­ma sukce­sa­mi: naukowy­mi, kul­tur­al­ny­mi czy sportowy­mi. Pożeg­nal­iśmy z łezką w oku absol­wen­tów klas ósmych, będzie nam Was brakowało. Wszys­tkim: Uczniom, Rodz­i­com, Pra­cown­ikom Szkoły i
Nauczy­cielom dzięku­je­my! Zapraszam do obsz­ernej fotorelacji 😉

Polonezem zakończyli naukę w naszej szkole!

Dzień Dziecka

Miło było widzieć dzisi­aj Was, Dzieci, w “realu”: uśmiech­nię­tych, beztros­kich, tańczą­cych, śpiewa­ją­cych, wpa­tr­zonych w czworono­gi, które nas dzisi­aj, z okazji Waszego świę­ta, odwiedz­iły. Pokaz psów ratown­iczych, pikni­ki, wys­tępy artysty­czne oraz gry i zabawy na świeżym powi­etrzu to tylko nieliczne spośród dzisiejszych atrakcji. Nie było­by tego wszys­tkiego bez Was! Bądź­cie Dzieć­mi jak najdłużej!