Category Archives: Z ŻYCIA SZKOŁY

Z wizytą w magicznej Piątce

5 marca br. goś­cil­iśmy wyjątkowych Gości — przyszłych naszych Uczniów i Ich Rodz­iców. Było mag­icznie, tajem­niczo, nas­tro­jowo, radośnie i gwarnie. Dzieci baw­iły się na ścieżce rekreacyjno-sportowej, grały w szachy, kon­struowały roboty, wykony­wały ekspery­menty fizyczno-chemiczne, brały udział w licznych konkur­sach z nagro­dami, odwiedz­iły foto­budkę, baw­iły się na mag­icznej macie…

Pieski pana Kieszonki

Kole­jne spotkanie w ramach DKK w MBP w Żarach z ucz­ni­ami klasy 1B nosiło tytuł “Pieski pana Kies­zonki” i oparte było na motywach książki Mar­garet Wild i Stephena Michaela Kinga. Bohat­erami bajki są pan Kies­zonka oraz jego pieski — Picek i Pucek. Urocze czworonogi podróżują ze swoim panem ukryte w jego olbrzymich kieszeni­ach – stąd pseudonim właś­ci­ciela psi­aków “Pan Kies­zonka”. 

Niezwykli goście w magicznej piątce..

To było mag­iczne spotkanie w mag­icznej piątce. W dni­ach 25–26 lutego br. goś­cil­iśmy naszych przyszłych uczniów z zaprzy­jaźnionych przed­szkoli: MP nr 8 oraz MP nr 10. Było mag­icznie: lekcja ang­iel­skiego, zma­gania matem­aty­czne, pier­wsze spotka­nia z podręcznikami oraz mag­iczny dywan. Dzięku­jemy za wiz­ytę. Było nam niezmiernie miło goś­cić Was w pro­gach naszej szkoły. Do zobaczenia 5 marca o godzinie 16.30 w cza­sie otwartych drzwi. Czekamy na Was z mnóst­wem atrakcji. Do zobaczenia!

Zjazd Sprawozdawczo — Wyborczy Oddziału Rejonowego PCK w Żarach

24 lutego 2020r. odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Odd­zi­ału Rejonowego PCK w Żarach, w którym brał udział opiekun SK PCK mający man­dat delegata.

Zapraszamy do magicznej piątki

Dyrek­tor, uczniowie i nauczy­ciele Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach mają zaszczyt zaprosić Przed­szko­laków wraz z Rodzi­cami na DZIEŃ OTWARTY pod hasłem „ Z wiz­ytą w mag­icznej piątce“, który odbędzie się 5 marca (czwartek) 2020 roku o godz. 16.30.

Wycieczka do Hydropolis

W cza­sie ferii zimowych dzieci z klas I-III odbyły wycieczkę do inter­ak­ty­wnego cen­trum wiedzy o wodzie — Hydropo­lis we Wrocławiu. Jest to miejsce, w którym różnorodne tech­nolo­gie mul­ti­me­di­alne, inter­ak­ty­wne insta­lacje, wierne rep­liki i mod­ele oraz bogate w infor­ma­cje ekrany dotykowe ukazy­wały wodę w różnorod­nych fas­cynu­ją­cych perspektywach.

Mój przyjaciel Malmi

Choć śniegu za oknem nie widać, bohaterem wczo­ra­jszego spotka­nia pt. “Mój przy­ja­ciel Malmi” w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach był bałwanek. Uczniowie klasy 1b roz­maw­iali o porach roku, odgady­wali tajem­niczą postać z wier­sza Hanny Ożo­gowskiej “Kto to?” oraz uczest­niczyli w quizie. Następ­nie zapoz­nali się z utworem Gerda Hahna pt. “Mój przy­ja­ciel Malmi”.

Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Apel z okazji Świąt Bożego Nar­o­dzenia swoją obec­noś­cią zaszczy­ciła Pani Edyta Gajda, radna miejska dzi­ała­jąca w sto­warzysze­niu Tobie i Miastu, która podz­iękowała naszym uczniom za serce i zaan­gażowanie na rzecz idei wolon­tariatu. Wesołych Świąt!!!

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Dyrekcji, Nauczy­cielom i wszys­tkim Pra­cown­ikom Naszej Szkoły, a także Uczniom i ich Rodz­i­com
składamy serdeczne życzenia zdrowych, rados­nych i pogod­nych Świąt Bożego Narodzenia.

Życzmy również wszelkiej pomyśl­ności w życiu zawodowym i oso­bistym
w nad­chodzą­cym Nowym 2020 Roku.

Wypożycz książkę w prezencie!

📚Tłumy w bib­liotece niczym w sklepach pod­czas przedświątecznej gorączki, każdy chciał książkę w prezen­cie!!! 🎁 👏👏👏 Dzięku­jemy za tak liczne przy­by­cie i udział w akacji “Wypożycz książkę w prezen­cie!” Bib­lioteka życzy wszys­tkim Czytel­nikom Wesołych Świąt! 🎄🎄🎄