Category Archives: UKS

Happening “Aktywny Ja — wolny od uzależnień”

Nasza szkoła czyn­nie włącza się we wszelkie dzi­ała­nia pro­fi­lak­ty­czne prowad­zone przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach. 06.06.2018r. klasa 4c brała udzi­ał w hap­peningu pt. „Akty­wny Ja – wol­ny od uza­leżnień”. Uczniowie przy­go­towali hasła propagu­jące między inny­mi umi­arkowane uży­wanie tele­fonów komórkowych oraz kom­put­erów.