Category Archives: FESTIWAL TAŃCA

Kolejne sukcesy w tańcu

II Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Tańca dla dzieci i młodzieży pod patronatem Bur­mistrza Lub­ska zakończył się dla uczniów z naszej szkoły kole­jnymi sukce­sami w tańcu. Zespół Sabat zajął 1 i 2 miejsce, nato­mi­ast Sabat 1 dwa pier­wsze miejsca.

9 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca dla Dzieci i Młodzieży (galerie)

Sukces naszych tancerzy

24 marca 2018 roku odbył się w naszej szkole 9 Pol­sko — Niemiecki Fes­ti­wal Tańca dla Dzieci i Młodzieży. Wzięło w nim udział 1400 uczest­ników z Pol­ski i Niemiec. Uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów odnieśli sukcesy.

Taneczna współpraca

Od ośmiu lat rozwija się współpraca pomiędzy zespołami tanecznymi z Żar i Weiswasser. Jej efek­tem są cyk­licznie odby­wa­jące się fes­ti­wale tańca współczes­nego. W roku 2017 VIII Pol­sko– Niemiecki Fes­ti­wal Tańca dla Dzieci i Młodzieży odbył się 25 marca. Impreza była efek­tem pro­jektu finan­sowanego z Eurore­gionu „Nysa”.

Festiwal Tańca

Zamieszczamy plakat 9. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie się 24 marca 2018 roku. Reg­u­lamin dostępny pod linkiem.

POBIERZ REGULAMIN

Festiwal Tańca 2018 — Regulamin

Zamieszczamy reg­u­lamin 9. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie się 24 marca 2018 roku. Prosimy zwró­cić szczególną uwagę na zmi­any regulaminowe.

POBIERZ REGULAMIN

Zakończono 8 Polsko — Niemiecki Festiwal Tańca 2017. Protokół

Przed­staw­iamy pro­tokół Rady Artysty­cznej, która przyz­nała puchary, dyplomy i wyróżnienia.

8. POLSKONIEMIECKI FESTIWAL TAŃCA

Uroczyste otwar­cie 9:45

Festiwal Tańca 2016 — rezerwacja prób tańca

REZERWACJA PRÓB PARKIETU ZAKOŃCZONA.
EWENTUALNE KOREKTY I REZERWACJE PROSIMY WPROWADZAĆ
W DZIEŃ PRZYJAZDU BEZPOŚREDNIO NA SALI TAŃCA.

Zapraszamy wszys­tkie zespoły taneczne biorące udział w 8. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca 25 marca 2017 roku do rez­erwacji godzi­nowej prób na sce­nie głównej. Infor­ma­cje o zarez­er­wowanym numerze próby, godzinie rozpoczę­cia, zakończenia próby, nazwy zespołu, miasta i tytułu układu tanecznego prosimy przesyłać na adres mailowy: gim3zary@post.pl . W poniższej tabeli można śledzić przyjęte rezerwacje.

O rez­erwacji wyz­nac­zonej godziny decy­duje kole­jność nadsyłanych zgłoszeń.

Festiwal Tańca 2017 — plakat promocyjny