Category Archives: PTTK

Aleksander Bartkowiak Laureatem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego

Finał Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Konkur­su Kra­joz­naw­czego rozstrzyg­nię­ty. Pier­wsze miejsce w naszym wojew­ództwie przy­padło Alek­sandrowi Bartkowiakowi z klasy VIId. Finał OMKK odbył się w Kozieni­cach, które goś­ciły lau­re­atów w dni­ach 10–12 czer­w­ca. Świet­na orga­ni­za­c­ja, piękne wyciecz­ki to dodatkowe atrakc­je dla zwycięzców. Serdecznie grat­u­lu­je­my Olkowi I miejs­ca. Dzięku­je­my też opiekunowi — p. Wio­let­cie Guldz­ińskiej.

Światowy Dzień Turystyki

27 wrześ­nia obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Turysty­ki. Z tej okazji klasa 8b wybrała się na Turysty­czno-Rekrea­cyjną Imprezę na Ori­en­tację TRI­nO. Była to świet­na for­ma poz­na­nia swo­jej miejs­cowoś­ci, pole­ga­ją­ca na zdoby­wa­niu punk­tów kon­trol­nych i odpowiedzi na  pyta­nia.

Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

3 kwiet­nia 2019 roku, w LO im. B. Prusa oraz na sta­dion­ie Syre­na, odbyły się elim­i­nac­je wojew­ódzkie Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Turnieju Turysty­czno-Kra­joz­naw­czego. Naszą szkołę reprezen­towały trzy drużyny: „Nobel­ki”- Alek­san­dra Jobczyk-Kli­mas, Mile­na Tom­czyk i Joan­na Bąkows­ka, „Nobliś­ci” – Hubert Jurec, Karoli­na Żurawska, Zuzan­na Pilas oraz „Gim­busy” – Oli­wier Wojnic­ki, Kacper Flor­czyk, Michał Lechoc­ki (uczniowie klas gim­naz­jal­nych).

Sejmik Krajoznawczy

Klasa 8b uczest­niczyła w IX Żarskim Sejmiku Kra­joz­naw­czym „Mija­jące Kra­jo­brazy”. Uczniowie zapoz­nali się z filmem doku­men­tal­nym „Kresy” oraz his­torią znacz­ka turysty­cznego. Na koniec nagrod­zono uczest­ników konkur­su OMKK „Poz­na­je­my Ojcow­iz­nę”.

Moja Ojcowizna — praca Julii Woźnicy doceniona

Julia Woźni­ca z klasy III b gim­naz­jal­nej zajęła III miejsce w konkur­sie powia­towym “Moja Ojcow­iz­na”, którego orga­ni­za­torem był Odzi­ał PTTK Powiatu Żarskiego. Pra­ca Julii poświę­cona była Kre­som Wschod­nim, z których pochodz­iła jej prabab­cia. Grat­u­lu­je­my!!!

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy- etap wojewódzki

24 kwiet­nia 2018r. odbył się wojew­ódz­ki etap XLVI Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Turnieju Turysty­czno-Kra­joz­naw­czego. Szkołę Pod­sta­wową nr 5 w Żarach reprezen­towały trzy drużyny: „Borowi­ki” w składzie: Zuzan­na Pilas, Hubert Jurec, Dami­an Foł­tyn (opiekun: pan Mirosław Kucz­ma), „Biedron­ki” — Joan­na Bączkows­ka, Alek­san­dra Jobczyk-Kli­mas i Mile­na Tom­czyk (opiekun: pani Kami­la Krzemińs­ka-Bielak) i „Trój­ka” (klasy gim­naz­jalne) w składzie: Niko­la Dziery­bko, Olivi­er Wojnic­ki i Michał Lechoc­ki (opiekun: pani Mał­gorza­ta Róży­c­ka).

Żarski Sejmik Krajoznawczy

21.03.2018r. w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łuży­ck­iego uczest­niczyliśmy w VIII Żarskim Sejmiku Kra­joz­naw­czym pod hasłem „Mija­jące Kra­jo­brazy, czyli budowanie pol­skoś­ci na Zie­mi Żarskiej”.

W pogoni za świetlikiem

W piątek wiec­zorem (27.10.2017r.), młodzi turyś­ci z SP 5, wyruszyli na wycieczkę „W pogo­ni za świ­et­likiem”, którą zor­ga­ni­zowało PTTK Żary. Świ­et­li­ki wskazy­wały nam drogę do szkol­nego kamienia, przy którym spo­tykali się dawniej niemiec­cy stu­den­ci. Cieka­wost­ki his­to­ryczne opowiadał pan Rafał Szym­czak.