Category Archives: PTTK

Światowy Dzień Turystyki

27 wrześ­nia obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Turystyki. Z tej okazji klasa 8b wybrała się na Turystyczno-Rekreacyjną Imprezę na Ori­en­tację TRInO. Była to świetna forma poz­na­nia swo­jej miejs­cowości, pole­ga­jąca na zdoby­wa­niu punk­tów kon­trol­nych i odpowiedzi na  pytania.

Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

3 kwiet­nia 2019 roku, w LO im. B. Prusa oraz na sta­dionie Syrena, odbyły się elim­i­nacje wojew­ódzkie Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Naszą szkołę reprezen­towały trzy drużyny: „Nobelki”- Alek­san­dra Jobczyk-Klimas, Milena Tom­czyk i Joanna Bąkowska, „Nobliści” – Hubert Jurec, Karolina Żurawska, Zuzanna Pilas oraz „Gim­busy” – Oli­wier Wojnicki, Kacper Flor­czyk, Michał Lechocki (uczniowie klas gimnazjalnych).

Sejmik Krajoznawczy

Klasa 8b uczest­niczyła w IX Żarskim Sejmiku Kra­joz­naw­czym „Mija­jące Kra­jo­brazy”. Uczniowie zapoz­nali się z filmem doku­men­tal­nym „Kresy” oraz his­torią znaczka turysty­cznego. Na koniec nagrod­zono uczest­ników konkursu OMKK „Poz­na­jemy Ojcowiznę”.

Moja Ojcowizna — praca Julii Woźnicy doceniona

Julia Woźnica z klasy III b gim­naz­jal­nej zajęła III miejsce w konkur­sie powia­towym “Moja Ojcow­izna”, którego orga­ni­za­torem był Odział PTTK Powiatu Żarskiego. Praca Julii poświę­cona była Kre­som Wschod­nim, z których pochodz­iła jej prabab­cia. Gratulujemy!!!

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy– etap wojewódzki

24 kwiet­nia 2018r. odbył się wojew­ódzki etap XLVI Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego. Szkołę Pod­sta­wową nr 5 w Żarach reprezen­towały trzy drużyny: „Borowiki” w składzie: Zuzanna Pilas, Hubert Jurec, Damian Foł­tyn (opiekun: pan Mirosław Kuczma), „Biedronki” — Joanna Bączkowska, Alek­san­dra Jobczyk-Klimas i Milena Tom­czyk (opiekun: pani Kamila Krzemińska-Bielak) i „Trójka” (klasy gim­naz­jalne) w składzie: Nikola Dziery­bko, Olivier Wojnicki i Michał Lechocki (opiekun: pani Mał­gorzata Różycka).

Żarski Sejmik Krajoznawczy

21.03.2018r. w Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego uczest­niczyliśmy w VIII Żarskim Sejmiku Kra­joz­naw­czym pod hasłem „Mija­jące Kra­jo­brazy, czyli budowanie pol­skości na Ziemi Żarskiej”.

W pogoni za świetlikiem

W piątek wiec­zorem (27.10.2017r.), młodzi turyści z SP 5, wyruszyli na wycieczkę „W pogoni za świ­et­likiem”, którą zor­ga­ni­zowało PTTK Żary. Świ­et­liki wskazy­wały nam drogę do szkol­nego kamienia, przy którym spo­tykali się dawniej niemieccy stu­denci. Cieka­wostki his­to­ryczne opowiadał pan Rafał Szymczak.