Category Archives: DZIEŃ DZIECKA

Międzynarodowy Dzień Dziecka na sportowo

W tym roku uroczys­tość z okazji Między­nar­o­dowego Dnia Dziec­ka przy­go­towała klasa 6 B. Spotkanie odbyło się w duchu sportowej rywal­iza­cji, wspól­nej zabawy nauczy­cieli i uczniów. Konkurenc­je naw­i­janie sznur­ka na rolkę, wyś­ci­gi z piłką, prze­cią­ganie liny wywołały wiele emocji i radoś­ci. Spotkanie zakończyła wspól­nie zatańc­zona Bel­gij­ka.

Dzień Dziecka

Miło było widzieć dzisi­aj Was, Dzieci, w “realu”: uśmiech­nię­tych, beztros­kich, tańczą­cych, śpiewa­ją­cych, wpa­tr­zonych w czworono­gi, które nas dzisi­aj, z okazji Waszego świę­ta, odwiedz­iły. Pokaz psów ratown­iczych, pikni­ki, wys­tępy artysty­czne oraz gry i zabawy na świeżym powi­etrzu to tylko nieliczne spośród dzisiejszych atrakcji. Nie było­by tego wszys­tkiego bez Was! Bądź­cie Dzieć­mi jak najdłużej!

Dzień Dziecka

Życzymy wszys­tkim dzieciom,
aby ich dziecińst­wo
było jak najlep­sze, jak najpiękniejsze
i aby trwało jak najdłużej.
Wszys­tkiego najlep­szego z okazji Two­jego świę­ta życzą Dyrekc­ja Szkoły, Nauczy­ciele, Pra­cown­i­cy Szkoły
P.S.
Czy wiesz, że?
Dzień Dziec­ka ustanowiony został w 1954 przez Zgro­madze­nie Ogólne Orga­ni­za­cji Nar­o­dów Zjed­noc­zonych (ONZ) dla upowszech­ni­a­nia ideałów i celów doty­czą­cych praw dziec­ka zawartych w Kar­cie Nar­o­dów Zjed­noc­zonych.

Happening związany z 15 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej

Dnia 1. czer­w­ca, pod­czas fes­tynu z okazji Dnia Dziec­ka, odbył się hap­pen­ing związany z 15 rocznicą wejś­cia Pol­s­ki do Unii Europe­jskiej. Wydarze­nie było związane z real­iza­cją miejskiego pro­jek­tu “GO ON — Bądź Akty­wny”.

Dzień Dziecka — fotorelacja

Mal­owanie twarzy, zapla­tanie warkoczyków, foto­bud­ka na wesoło, pokazy i nau­ka tań­ca, wys­tępy final­istów i lau­re­atów konkursów piosen­ki, spotkanie ze strażą pożarną oraz policją, pró­by bicia reko­rdów w kręce­niu hula – hop i w skokach przez skakankę, prze­cią­ganie liny,  a także hap­pen­ing związany z 15. rocznicą wejś­cia Pol­s­ki do Unii Europe­jskiej, to tylko nieliczne atrakc­je Dnia Dziec­ka, który miał miejsce w min­ioną sobotę w naszej szkole.

Harmonogram Dnia Dziecka

Zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla przedszkolaków

8 czer­w­ca, z okazji Dnia Dziec­ka, jak co roku, przed­staw­iciele Samorzą­du Szkol­nego odwiedzili młod­sze koleżan­ki i kolegów z Przed­szko­la nr 8 im. Misia Usza­t­ka – Przy­ja­ciela Przy­rody. Uczen­nice  naszej szkoły przeczy­tały przed­szko­lakom baśń H. Ch. Ander­se­na „Stokrot­ka”.

Harmonogram na Dzień Dziecka i Dzień Sportu

29 maja będziemy świę­tować Dzień Dziec­ka oraz Dzień Sportu. Jak będzie wyglą­dał plan tego dnia? Zaczniemy od spotka­nia z wychowaw­ca­mi, aby następ­nie uczest­niczyć w wielu konkur­sach i rozry­wkach sportowych. Około godziny 12:00 zakończe­nie imprezy i roz­danie nagród.