Category Archives: DZIEŃ DZIECKA

Happening związany z 15 rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej

Dnia 1. czer­wca, pod­czas fes­tynu z okazji Dnia Dziecka, odbył się hap­pen­ing związany z 15 rocznicą wejś­cia Pol­ski do Unii Europe­jskiej. Wydarze­nie było związane z real­iza­cją miejskiego pro­jektu “GO ON — Bądź Aktywny”.

Dzień Dziecka — fotorelacja

Mal­owanie twarzy, zapla­tanie warkoczyków, foto­budka na wesoło, pokazy i nauka tańca, wys­tępy final­istów i lau­re­atów konkursów piosenki, spotkanie ze strażą pożarną oraz policją, próby bicia reko­rdów w kręce­niu hula – hop i w skokach przez skakankę, prze­cią­ganie liny,  a także hap­pen­ing związany z 15. rocznicą wejś­cia Pol­ski do Unii Europe­jskiej, to tylko nieliczne atrakcje Dnia Dziecka, który miał miejsce w min­ioną sobotę w naszej szkole.

Harmonogram Dnia Dziecka

Zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla przedszkolaków

8 czer­wca, z okazji Dnia Dziecka, jak co roku, przed­staw­iciele Samorządu Szkol­nego odwiedzili młod­sze koleżanki i kolegów z Przed­szkola nr 8 im. Misia Usza­tka – Przy­ja­ciela Przy­rody. Uczen­nice  naszej szkoły przeczy­tały przed­szko­lakom baśń H. Ch. Ander­sena „Stokrotka”.

Harmonogram na Dzień Dziecka i Dzień Sportu

29 maja będziemy świę­tować Dzień Dziecka oraz Dzień Sportu. Jak będzie wyglą­dał plan tego dnia? Zaczniemy od spotka­nia z wychowaw­cami, aby następ­nie uczest­niczyć w wielu konkur­sach i rozry­wkach sportowych. Około godziny 12:00 zakończe­nie imprezy i roz­danie nagród.