Category Archives: ZAMÓWIENIA DO 30000 € (EURO)

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Gimnazjum Nr 3 w Żarach

Gim­nazjum Nr 3 w Żarach zaprasza do złoże­nia ofert na zakup i dostawę żywnoś­ci na potrze­by gim­nazjum o sza­cunkowej wartoś­ci nie przekracza­jącej równowartoś­ci kwoty 30 tys. euro.

Dostawa oleju opałowego na potrzeby kotłowni olejowej w Gimnazjum nr 3 w Żarach

Gim­nazjum nr 3 w Żarach zaprasza do udzi­ału w pro­ce­durze udzie­le­nia zamówienia pub­licznego o wartoś­ci sza­cunkowej poniżej 30 000 euro, której przed­miotem jest dostawa ole­ju opałowego na potrze­by kotłowni ole­jowej.