Category Archives: RELIGIA

Lista podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021

Nina Pawłow Finalistką Konkursu “Młody Biblista”

13 kwiet­nia, uczen­ni­ca klasy III b gim­naz­jal­nej, Nina Pawłow, wzięła udzi­ał Finale II Edy­cji Diecez­jal­nego Konkur­su Wiedzy Bib­li­jnej Młody Bib­lista 2017/2018 Dzieje Apos­tol­skie. Uzyskała wyma­ganą liczbę punk­tów, dlat­ego otrzy­ma tytuł final­ist­ki, wpis na świadectwie oraz stosowne zaświad­cze­nie z kura­to­ri­um. Grat­u­lu­je­my!

 

Studnia dla Południa

Stud­nia dla Połud­nia” to akc­ja PAH w której nasza szkoła pod kierunk­iem p. Grażyny Kra­jzewicz bierze udzi­ał. Akcję wspo­ma­ga­ją p. Mał­gorza­ta Róży­c­ka oraz p. Ane­ta Auguś­cik.

Lekcja religii z siostrą Agnieszką

Dnia 02-02-2015 r. w  dzień który poświę­cony jest życiu kon­sekrowane­mu uczniowie naszej szkoły  w ramach lekcji religii mieli możli­wość spotka­nia z s. Agnieszką Lam­pasi­ak z Zielonej Góry, ze zgro­madzenia Sióstr Mis­jonarek Chrys­tusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Metropolitalny Konkurs Papieski

Dnia 21–10-2013r. w Litur­giczne wspom­nie­nie bł Jana Pawła II w gabinecie nr 30 odbędzie się etap szkol­ny Met­ro­pol­i­tal­nego Konkur­su Papieskiego.

Na finał pojadą do Koszalina

20 maja 2013r. w Zielonej Górze odbył się Met­ro­pol­i­tal­ny Konkurs Papies­ki dla Gim­naz­jal­istów (MKP). Bard­zo dobrze zaprezen­towały się nasze uczen­nice. Justy­na Rybak i Daria Świę­toń zak­wal­i­fikowały się do finału, który odbędzie się Kosza­lin­ie. Opiekunem reprezen­tan­tek Gim­nazjum nr 3 byłą Pani Ane­ta Auguś­cik.