Category Archives: RELIGIA

Tytuł Finalisty dla Estery Mierzejewskiej klasy VI b

W dniu 9 kwiet­nia 2024 r. w sali kon­fer­en­cyjnej parafii pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze odbył się VII Finał Diecez­jal­nego Konkur­su Wiedzy Bib­li­jnej. Orga­ni­za­tora­mi wydarzenia byli mgr inż. Wio­let­ta Pilec­ka i ks. dr Andrzej Maciejew­s­ki. W uroczys­toś­ci zakończenia Konkur­su brali udzi­ał ks. bp Paweł Socha i przed­staw­iciel Lubuskiego Kura­to­ra Oświaty Andrzej Woj­nakows­ki — dyrek­tor Del­e­gatu­ry Kura­to­ri­um Oświaty w Zielonej Górze.
Opiekunem Estery była Pani Ane­ta Auguś­cik.

Konkurs Biblijny

Nasz Final­ista Konkur­su Bib­li­jnego 💙📖 Hubert Tokar­czuk 🎩 uczeń kl.8c. Jesteśmy dum­ni 💓 zwłaszcza opiekun: mgr Rena­ta Koz­ińs­ka 💗 Naszą szkołę reprezen­towali także uczniowie: Jakub Pop­ko kl. 8b oraz Alek­sander Bartkowiak kl. 8d. GRATULUJEMY 🌹

Biblista Junior

Marceli­na Skier­s­ka kl.8a Sp5-jed­na z pię­ciu lau­re­atów Rejonowego Konkur­su Bib­li­jnego ‑Bib­lista Junior 💖 który odbył się 3 mar­ca w SP1💓 Grat­u­lu­je­my również dwóm uczest­nikom z naszej szkoły: Alek­sandrowi Bartkowiakowi z kl.7d oraz Dominikowi Pudzianowskiemu z kl.7a.💛💙Mamy nadzieję na kole­jny sukces w przyszłym roku! 🥰

W rejonie okazali się najlepsi!

W Szkole Pod­sta­wowej nr 1 odbył się rejonowy etap konkur­su Wiedzy Bib­li­jnej, Bib­lista Junior.
Alek­sander Kalem­ba zajął I miejsce, a Estera Mierze­jew­s­ka zajęła III miejsce. Naszą szkołę reprezen­towała też Nadia Wanat. Wszyscy uczniowie z klasy IV B. Grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

Lista podręczników do religii na rok szkolny 2020/2021

Nina Pawłow Finalistką Konkursu “Młody Biblista”

13 kwiet­nia, uczen­ni­ca klasy III b gim­naz­jal­nej, Nina Pawłow, wzięła udzi­ał Finale II Edy­cji Diecez­jal­nego Konkur­su Wiedzy Bib­li­jnej Młody Bib­lista 2017/2018 Dzieje Apos­tol­skie. Uzyskała wyma­ganą liczbę punk­tów, dlat­ego otrzy­ma tytuł final­ist­ki, wpis na świadectwie oraz stosowne zaświad­cze­nie z kura­to­ri­um. Grat­u­lu­je­my!

 

Studnia dla Południa

Stud­nia dla Połud­nia” to akc­ja PAH w której nasza szkoła pod kierunk­iem p. Grażyny Kra­jzewicz bierze udzi­ał. Akcję wspo­ma­ga­ją p. Mał­gorza­ta Róży­c­ka oraz p. Ane­ta Auguś­cik.

Lekcja religii z siostrą Agnieszką

Dnia 02-02-2015 r. w  dzień który poświę­cony jest życiu kon­sekrowane­mu uczniowie naszej szkoły  w ramach lekcji religii mieli możli­wość spotka­nia z s. Agnieszką Lam­pasi­ak z Zielonej Góry, ze zgro­madzenia Sióstr Mis­jonarek Chrys­tusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Metropolitalny Konkurs Papieski

Dnia 21–10-2013r. w Litur­giczne wspom­nie­nie bł Jana Pawła II w gabinecie nr 30 odbędzie się etap szkol­ny Met­ro­pol­i­tal­nego Konkur­su Papieskiego.

Na finał pojadą do Koszalina

20 maja 2013r. w Zielonej Górze odbył się Met­ro­pol­i­tal­ny Konkurs Papies­ki dla Gim­naz­jal­istów (MKP). Bard­zo dobrze zaprezen­towały się nasze uczen­nice. Justy­na Rybak i Daria Świę­toń zak­wal­i­fikowały się do finału, który odbędzie się Kosza­lin­ie. Opiekunem reprezen­tan­tek Gim­nazjum nr 3 byłą Pani Ane­ta Auguś­cik.