Category Archives: RELIGIA

Nina Pawłow Finalistką Konkursu “Młody Biblista”

13 kwiet­nia, uczen­nica klasy III b gim­naz­jal­nej, Nina Pawłow, wzięła udział Finale II Edy­cji Diecez­jal­nego Konkursu Wiedzy Bib­li­jnej Młody Bib­lista 2017/2018 Dzieje Apos­tol­skie. Uzyskała wyma­ganą liczbę punk­tów, dlat­ego otrzyma tytuł final­istki, wpis na świadectwie oraz stosowne zaświad­cze­nie z kura­to­rium. Gratulujemy!

 

Studnia dla Południa

Stud­nia dla Połud­nia” to akcja PAH w której nasza szkoła pod kierunk­iem p. Grażyny Kra­jzewicz bierze udział. Akcję wspo­ma­gają p. Mał­gorzata Róży­cka oraz p. Aneta Auguścik.

Lekcja religii z siostrą Agnieszką

Dnia 02-02-2015 r. w  dzień który poświę­cony jest życiu kon­sekrowanemu uczniowie naszej szkoły  w ramach lekcji religii mieli możli­wość spotka­nia z s. Agnieszką Lam­pasiak z Zielonej Góry, ze zgro­madzenia Sióstr Mis­jonarek Chrys­tusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Metropolitalny Konkurs Papieski

Dnia 21–10-2013r. w Litur­giczne wspom­nie­nie bł Jana Pawła II w gabinecie nr 30 odbędzie się etap szkolny Met­ro­pol­i­tal­nego Konkursu Papieskiego.

Na finał pojadą do Koszalina

20 maja 2013r. w Zielonej Górze odbył się Met­ro­pol­i­talny Konkurs Papieski dla Gim­naz­jal­istów (MKP). Bardzo dobrze zaprezen­towały się nasze uczen­nice. Justyna Rybak i Daria Świę­toń zak­wal­i­fikowały się do finału, który odbędzie się Kosza­linie. Opiekunem reprezen­tan­tek Gim­nazjum nr 3 byłą Pani Aneta Auguścik.