Category Archives: MATEMATYKA

Święto matematyki

W sobotę 10.12.2022r. w SP 1 odbył się Konkurs Matem­aty­czny ŚWIĘTO MATEMATYKI dla szkół pod­sta­wowych. Nasi uczniowie z klas ósmych odnieśli dwa sukcesy w konkur­sie indy­wid­u­al­nym Hubert Tokar­czuk zajął I miejsce, nato­mi­ast w konkur­sie zespołowym nasi chłop­cy w składzie: Hubert Mazur, Hubert Tokar­czuk, Kamil Tomaszews­ki i Michał Gni­az­dows­ki również zdobyli I miejsce. Opiekunka­mi uczniów były panie Ali­na Tkacz i Iwona Walkowiak.

Matematyka nie musi być nudna!

Tabliczkowa wiedza

W piątek, 7 październi­ka, po raz kole­jny uczest­niczyliśmy w Świa­towym Dniu Tablicz­ki Mnoże­nia. Celem akcji jest propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia-uczenia się matem­aty­ki. Ma ona zachę­cić do przy­pom­nienia sobie tablicz­ki mnoże­nia w przy­jem­ny, niecodzi­en­ny sposób.

Matematyka z Mikołajem

Datę 6 grud­nia kocha­ją i młod­si, i star­si. Dzisiejsze lekc­je matem­aty­ki w naszej szkole zaczarował Mikołaj. Zobacz­cie, co robil­iśmy.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

1 październi­ka uczniowie klas I — III wzięli udzi­ał w akcji eduka­cyjnej: Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia. Celem akcji było propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia — przy­pom­nie­nie sobie tablicz­ki mnoże­nia. Uczniowie, którzy pomyśl­nie zdali egza­min otrzy­mali tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 2 październi­ka, świę­towal­iśmy w naszej szkole kole­jny Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia. Ze wzglę­du na okolicznoś­ci i konieczność zachowa­nia dys­tan­su społecznego tam razem zabawy z tabliczką mnoże­nia odbyły się w klasach.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 4 październi­ka br., odbyła się w naszej szkole IX edy­c­ja Świa­towego Dnia Tablicz­ki Mnoże­nia (ŚDTM) (ang. World Mul­ti­pli­ca­tion Table Day). Jest to bezpłat­na akc­ja eduka­cyj­na, która odby­wa się każdego roku w pier­wszy piątek październi­ka. Celem imprezy jest propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia-uczenia się matem­aty­ki. Każ­da szkoła przy­go­towu­je Świa­towy Dzień Tablicz­ki Mnoże­nia u siebie według włas­nego sce­nar­iusza.

Rok Matematyki

Sen­at RP ustanow­ił rok 2019 Rok­iem Matem­aty­ki. W ramach tych obchodów klasy gim­naz­jalne: 3a, 3c i 3d wykaza­ły się kreaty­wnoś­cią na lekc­jach przed­mio­tu. Tworzyły mozai­ki geom­e­tryczne – parki­etaże oraz pod­jęły się trudu „mal­owa­nia liczba­mi”, korzys­ta­jąc z gotowych wzorów, ale także tworząc własne.

Kangur Matematyczny

21 mar­ca 2019 r. po raz dwudzi­esty pią­ty w region­ie zielonogórskim odbył się między­nar­o­dowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY. Orga­ni­za­torem był Ośrodek Doskonale­nia Nauczy­cieli w Zielonej Górze, który współpracu­je z Towarzys­t­wem Upowszech­ni­a­nia Wiedzy i Nauk Matem­aty­cznych oraz Uni­w­er­sytetem im. Mikoła­ja Koperni­ka w Toruniu.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek 28 wrześ­nia nasi uczniowie brali udzi­ał w VIII Świa­towym Dniu Tablicz­ki Mnoże­nia. Klasy młod­sze egza­minowały klasy starsze. Uczniowie świet­nie zna­ją­cy tabliczkę mnoże­nia, otrzy­mali imi­enne cer­ty­fikaty.