Category Archives: MATEMATYKA

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek, 4 października br., odbyła się w naszej szkole IX edy­cja Świa­towego Dnia Tabliczki Mnoże­nia (ŚDTM) (ang. World Mul­ti­pli­ca­tion Table Day). Jest to bezpłatna akcja eduka­cyjna, która odbywa się każdego roku w pier­wszy piątek października. Celem imprezy jest propagowanie zaba­wowej formy nauczania-uczenia się matem­atyki. Każda szkoła przy­go­towuje Świa­towy Dzień Tabliczki Mnoże­nia u siebie według włas­nego scenariusza.

Rok Matematyki

Senat RP ustanowił rok 2019 Rok­iem Matem­atyki. W ramach tych obchodów klasy gim­naz­jalne: 3a, 3c i 3d wykazały się kreaty­wnoś­cią na lekc­jach przed­miotu. Tworzyły mozaiki geom­e­tryczne – parki­etaże oraz pod­jęły się trudu „mal­owa­nia liczbami”, korzys­ta­jąc z gotowych wzorów, ale także tworząc własne.

Kangur Matematyczny

21 marca 2019 r. po raz dwudzi­esty piąty w regionie zielonogórskim odbył się między­nar­o­dowy konkurs KANGUR MATEMATYCZNY. Orga­ni­za­torem był Ośrodek Doskonale­nia Nauczy­cieli w Zielonej Górze, który współpracuje z Towarzys­t­wem Upowszech­ni­a­nia Wiedzy i Nauk Matem­aty­cznych oraz Uni­w­er­sytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek 28 wrześ­nia nasi uczniowie brali udział w VIII Świa­towym Dniu Tabliczki Mnoże­nia. Klasy młod­sze egza­minowały klasy starsze. Uczniowie świet­nie zna­jący tabliczkę mnoże­nia, otrzy­mali imi­enne certyfikaty.

Podsumowanie konkursu „Matematyka da się lubić”

Koniec roku szkol­nego to czas na pod­sumowa­nia i reflek­sje również w konkur­sie matem­aty­cznym, w którego II edy­cji uczest­niczyli uczniowie klas drugich i trze­cich gim­nazjum. Po roku wytężonej pracy i dobrej zabawy zostały podlic­zone punkty i przyz­nane miejsca.

Matematyka da się lubić

Kole­jne zma­gania gim­naz­jal­istów w szkol­nym konkur­sie „MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ”. Tym razem klasy miały przy­go­tować orgiami matem­aty­czne. Rywal­iza­cja odby­wała się drużynowo: „Wyższa matem­atyka” i indy­wid­u­al­nie – na smartfonach.

Wycieczki edukacyjne do Zielonej Góry

W ramach pro­jektu „Poprawa Jakości Ksz­tałce­nia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym” 140 uczniów klas gim­naz­jal­nych bierze udział w wycieczkach eduka­cyjnych do Zielonej Góry. Wyjazd obe­j­muje udział w warsz­tat­ach eduka­cyjnych w Parku Naukowo – Tech­no­log­icznym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, zwiedzanie Cen­trum Nauki Kepler (Plan­e­tar­ium) oraz Cen­trum Przyrodniczego.

Matematyka da się lubić — wyniki

Matematyka da się lubić

Uczniowie klas gim­naz­jal­nych kole­jny już raz zma­gali się z matem­atyką w II etapie konkursu szkol­nego „MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ”. Każda klasa miała dostar­czyć rebusy, zagadki lub krzyżówki matem­aty­czne. Rywal­iza­cja odby­wała się drużynowo „Spry­tne obliczenia” i indy­wid­u­al­nie – na smartfonach.

Święto Matematyki

27.11.2017r. uczniowie naszej szkoły: Julia Augustyńska kl.7b, Emilia Sza­tkowska kl.7c, Paweł Hirsch kl.7a, Jan Siwek kl.7a, Mateusz Bujak kl.7b i Bartek Kosiński kl.7c, wzięli udział w Konkur­sie Matem­aty­cznym Święto Matem­atyki w Szkole Pod­sta­wowej nr 1, która była jego organizatorem.