Category Archives: MATEMATYKA

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek 28 wrześ­nia nasi uczniowie brali udział w VIII Świa­towym Dniu Tabliczki Mnoże­nia. Klasy młod­sze egza­minowały klasy starsze. Uczniowie świet­nie zna­jący tabliczkę mnoże­nia, otrzy­mali imi­enne certyfikaty.

Podsumowanie konkursu „Matematyka da się lubić”

Koniec roku szkol­nego to czas na pod­sumowa­nia i reflek­sje również w konkur­sie matem­aty­cznym, w którego II edy­cji uczest­niczyli uczniowie klas drugich i trze­cich gim­nazjum. Po roku wytężonej pracy i dobrej zabawy zostały podlic­zone punkty i przyz­nane miejsca.

Matematyka da się lubić

Kole­jne zma­gania gim­naz­jal­istów w szkol­nym konkur­sie „MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ”. Tym razem klasy miały przy­go­tować orgiami matem­aty­czne. Rywal­iza­cja odby­wała się drużynowo: „Wyższa matem­atyka” i indy­wid­u­al­nie – na smartfonach.

Wycieczki edukacyjne do Zielonej Góry

W ramach pro­jektu „Poprawa Jakości Ksz­tałce­nia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym” 140 uczniów klas gim­naz­jal­nych bierze udział w wycieczkach eduka­cyjnych do Zielonej Góry. Wyjazd obe­j­muje udział w warsz­tat­ach eduka­cyjnych w Parku Naukowo – Tech­no­log­icznym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, zwiedzanie Cen­trum Nauki Kepler (Plan­e­tar­ium) oraz Cen­trum Przyrodniczego.

Matematyka da się lubić — wyniki

Matematyka da się lubić

Uczniowie klas gim­naz­jal­nych kole­jny już raz zma­gali się z matem­atyką w II etapie konkursu szkol­nego „MATEMATYKA DA SIĘ LUBIĆ”. Każda klasa miała dostar­czyć rebusy, zagadki lub krzyżówki matem­aty­czne. Rywal­iza­cja odby­wała się drużynowo „Spry­tne obliczenia” i indy­wid­u­al­nie – na smartfonach.

Święto Matematyki

27.11.2017r. uczniowie naszej szkoły: Julia Augustyńska kl.7b, Emilia Sza­tkowska kl.7c, Paweł Hirsch kl.7a, Jan Siwek kl.7a, Mateusz Bujak kl.7b i Bartek Kosiński kl.7c, wzięli udział w Konkur­sie Matem­aty­cznym Święto Matem­atyki w Szkole Pod­sta­wowej nr 1, która była jego organizatorem.

Znamy tabliczkę mnożenia!

Świa­towy Dzień Tabliczki Mnoże­nia odbywa się każdego roku w ostatni piątek wrześ­nia. W tym roku odbył się 29 wrześ­nia. Celem akcji eduka­cyjnej jest propagowanie zaba­wowej formy naucza­nia – uczenia się matem­atyki. W ten sposób zachę­camy do przy­pom­nienia sobie tabliczki mnożenia. 

Matematyka da się lubić — podsumowanie roku

Koniec roku szkol­nego to czas na pod­sumowa­nia i reflek­sje również w konkur­sie matem­aty­cznym w którym uczest­niczyli uczniowie klas drugich. Po semes­trze wytężonej pracy i dobrej zabawy zostały podlic­zone punkty, przyz­nane miejsca i 24 czer­wca roz­dane nagrody.

Matematyka da się lubić, etap 3

Odbył się ostatni już w tym roku etap szkol­nego konkursu matem­aty­cznego dla klas drugich. Tym razem klasy miały pochwalić się tal­en­tem lit­er­ackim i napisać wier­szyk o matem­atyce. Twór­c­zość klas była zaskaku­jąca, tym bardziej, że oprócz zdol­ności lit­er­ac­kich ujawniły się też aktorskie.