LOP

Liga Ochrony Przy­rody przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach liczy 25 uczniów. Członkami LOP-u są uczniowie klasy 7b oraz klas gim­naz­jal­nych, a opiekunem pani Grażyna Krajzewicz.

Celem LOP-u jest:
– ksz­tał­towanie przy­jaznego sto­sunku do przy­rody,
– ochrona tworów przy­rody oży­wionej i nieoży­wionej,
– zadrzewianie kraju oraz urządzanie terenów zie­leni,
– ochrona i opieka nad zwierzę­tami,
– szerze­nie wiedzy eko­log­icznej,
– akty­wny udział w akc­jach ekologicznych.

W bieżą­cym roku szkol­nym klub LOP przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach brał udział w Sprzą­ta­niu Świata, Świę­cie Lasu, przyłączył się do obchodów Świa­towego Dnia Rzu­ca­nia Pale­nia, Pól Nadziei oraz Dnia Kun­delka. Na bieżąco prowadz­imy zbiórkę nakrętek, baterii, sprzętu AGD oraz puszek aluminiowych.