LOP

Liga Ochrony Przy­rody przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach liczy 20 uczniów. Członkami LOP-u są uczniowie klas 6–8, a opiekunem pani Grażyna Krajzewicz.

Celem LOP-u jest:
– ksz­tał­towanie przy­jaznego sto­sunku do przy­rody,
– ochrona tworów przy­rody oży­wionej i nieoży­wionej,
– zadrzewianie kraju oraz urządzanie terenów zie­leni,
– ochrona i opieka nad zwierzę­tami,
– szerze­nie wiedzy eko­log­icznej,
– akty­wny udział w akc­jach ekologicznych.

W bieżą­cym roku szkol­nym klub LOP przy Szkole Pod­sta­wowej nr 5 w Żarach bierze udział w Sprzą­ta­niu Świata, przyłączył się do obchodów Świa­towego Dnia Rzu­ca­nia Pale­nia i Pól Nadziei. Na bieżąco prowadz­imy zbiórkę nakrętek oraz karmy i koców dla bez­dom­nych psów i kotów ze schro­niska, a także baterii.

Uczest­niczyliśmy także w prelekcji poświę­conej zagad­nieniom z zakresu ochrony powi­etrza z okazji “Dnia Czys­tego Powietrza”.