Category Archives: ŚWIĘTA HISTORYCZNE

Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uczniowie klasy 4a przy­go­towali uroczys­tą akademię z okazji roczni­cy uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3 Maja. Pro­gram artysty­czny zaprezen­towali dwa razy- przed ucz­ni­a­mi klas 1–3 i dru­gi raz, dla uczniów klas 4–8. Dzieci przed­staw­iły his­torię pow­sta­nia kon­sty­tucji oraz jej najważniejsze treś­ci. Wys­tęp uświet­niła Łuc­ja Głowac­ka, która zagrała na skrzyp­cach melodię piosen­ki Witaj, majowa jutrzenko, Tola Duzi­ak recy­towała wier­sz Wisławy Szym­borskiej O miłoś­ci zie­mi ojczys­tej. Wszyscy uczniowie bard­zo się starali, aby akademia się podobała. I osiągnęli zamier­zony cel.

W barwach narodowych

Miło nam poin­for­mować, że w IV KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM „W BARWACH NARODOWYCH”, którego orga­ni­za­torem było Muzeum Pogranicza Śląsko-Łuży­ck­iego w Żarach, III miejsce zajęła nasza uczen­ni­ca, Tosia Syguła z klasy VII­Ia. Oto jej zdję­cie.

Dzień Niepodległości

Z okazji 105. roczni­cy odzyska­nia przez nasz kraj niepodległoś­ci odbył się uroczysty apel z okazji, pod­czas którego wspól­nie cele­browal­iśmy naszą wol­ność i niepodległość. To była chwila, kiedy zjed­noczyliśmy się jako społeczność szkol­na, aby wspól­nie odd­ać hołd bohaterom, którzy wal­czyli o naszą nieza­leżność. Dzięku­je­my wszys­tkim za udzi­ał w tym ważnym wydarze­niu. Był to czas pełen dumy i sza­cunku. 🇵🇱 #Świę­toNiepodległoś­ci #Jesteśmy­Wol­ni #Jed­ność❤️

Szkoła pamięta — podsumowanie

Miło nam poin­for­mować, że w tegorocznej akcji, do której przys­tąpil­iśmy na zaprosze­nie Min­is­terst­wa Edukacji Nar­o­dowej, wzięło udzi­ał pon­ad 11 tys. przed­szkoli, szkół i placówek oświa­towych.  1,6 mln uczniów i 161 tys. nauczy­cieli okaza­ło troskę i wrażli­wość na potrze­bę pielęg­nowa­nia pamię­ci o naszych bohat­er­ach, szczegól­nie tych związanych z his­torią danego miejs­ca i regionu.  Dzięku­je­my wszys­tkim zaan­gażowanym w przeprowadze­nie inic­jaty­wy w naszej szkole.

Uroczysty apel upamiętniający rocznicę uchwalenia Konstytucji 3‑go Maja

Uroczysty apel upamięt­ni­a­ją­cy rocznicę uch­wale­nia Kon­sty­tucji 3‑go Maja przy­go­towali uczniowie klasy Va. Dzię­ki tej wspani­ałej lekcji his­torii dowiedzieliśmy się, czym jest Kon­sty­tuc­ja oraz poz­nal­iśmy wydarzenia his­to­ryczne i okolicznoś­ci jej ustanowienia. Pod­czas uroczys­toś­ci nie zabrakło odświęt­nych stro­jów i sym­boli nar­o­dowych, a także naszego tań­ca nar­o­dowego — poloneza. Dzięku­je­my uczniom klasy Va pod kierunk­iem p. W. Łab­ul, p. M. Róży­ck­iej, p. I Walkowiak i B. Masłowskiej.

Ojczyzno ma skąpana we krwi

Wid­owiskiem artysty­cznym ucz­cil­iśmy 104 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę Niepodległoś­ci. Prze­nieśliśmy się w przeszłość, kiedy “Ros­ja, Aus­tria i Prusy na Pol­skę mieli chytre zakusy…” “Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świa­ta… “Co to jest niepodległość, ter­az wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to pol­s­ki dom, pol­s­ka szkoła. Co to jest niepodległość, ter­az wiem już na pewno…” “Jede­nasty listopa­da 1918 zapamię­tamy już na zawsze…”

Wyjście do kina

Klasy 6–8 wybrały się do kina na film, który uświadamia, jak okrut­na jest woj­na. „Orlę­ta. Grod­no ‘39” to dra­maty­czny obraz wal­ki z sowi­eta­mi widziany ocza­mi dwu­nas­to­let­niego chłop­ca, Leona.

Dzień Niepodległości

W barwach nar­o­dowych obchodzil­iśmy Nar­o­dowy Dzień Niepodległoś­ci. Punk­tu­al­nie o 11.11 w murach naszej szkoły zabrzmi­ał hymn. To dla nas chwila bard­zo uroczys­ta i pod­niosła. Ze wzglę­du na pan­demię hymn odśpiewany został w klasach. Pol­s­ka, to brz­mi dum­nie. 🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱

100-lecie odzyskania niepodległości

9 listopa­da ucz­cil­iśmy set­ną rocznicę odzyska­nia niepodległoś­ci. Najpierw obe­jrzeliśmy przy­go­towane przez nasze koleżan­ki i kolegów przed­staw­ie­nie, następ­nie o godzinie 11.11 wspól­nie odśpiewal­iśmy hymn państ­wowy. Przys­tąpil­iśmy także do akcji Czy­tanie dla Niepodległej.

Światełko Pamięci

Jak co roku, przed Świętem Zmarłych, włączyliśmy się do akcji „Światełko Pamię­ci” pole­ga­jacej na zbiórce zniczy i świec, które zapłonęły
1 listopa­da na pol­s­kich nekropo­li­ach we Lwowie: Cmen­tarzu Łycza­kowskim, Cmen­tarzu Obrońców Lwowa zwanym Cmen­tarzem Orląt oraz Cmen­tarzu Janowskim.