Category Archives: EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Bezpieczne ferie zimowe

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymar­zony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jed­nak prze­biegły one szczęśli­wie i wszyscy wypoczę­ci wró­cili do swych domów, należy pamię­tać o pod­sta­wowych zasadach bez­pieczeńst­wa, obow­iązu­ją­cych tak pod­czas zor­ga­ni­zowanych wyjazdów zimowych, jak i spędza­nia tego cza­su w miejs­cu zamieszka­nia: