Category Archives: Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Sukcesy w XVIII Międzyszkolnym Turnieju Pięknego Czytania Czyt*AS

Grat­u­lu­je­my Nadii Wanat I miejs­ca (kat­e­go­ria kl. V‑VI), II miejs­ca Toli Duzi­ak (kat­e­go­ria kl. III-IV) i wyróżnienia Mar­tynie Budzianowskiej (kat­e­go­ria kl. VII-VIII), które reprezen­towały naszą szkołę w XVIII Międzyszkol­nym Turnieju Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS 📖📖📖 Orga­ni­za­torem turnieju była MBP w Żarach. 👏👏👏

Konkurs Pięknego Czytania

W Dniu Bib­liotekarza i Bib­liotek, który przy­pa­da na 8 maja, odbył się w naszej szkole Konkurs Pięknego Czy­ta­nia. Spośród licznie reprezen­tu­ją­cych trzy grupy wiekowe uczniów jury wyłoniło tro­je Lau­re­atów Konkur­su, którzy reprezen­tować będą naszą szkołę w w XVIII Międzyszkol­nym Turnieju Pięknego Czy­ta­nia Czyt*AS. Odbędzie się on w MBP w Żarach 24 maja br. I tak kat­e­gorię wiekową kl. IV‑V reprezen­tować będzie Tola Duzi­ak, kat­e­gorię kl. V‑VI Nadia Wanat, a kat­e­gorię kl. VII-VIII Mar­ty­na Budzianows­ka. Wszys­tkim uczest­nikom eta­pu szkol­nego dzięku­je­my za liczny udzi­ał, a Lau­re­atom grat­u­lu­je­my i życzymy powodzenia w elim­i­nac­jach międzyszkol­nych!

Mała Książka — wielki człowiek

Tuż przez zimowym week­en­dem bib­liotekę szkol­ną odwiedz­iła klasa 1a, wszak książ­ka na te mrozy to ide­al­ny towarzysz 📖📖📖 Pod­czas spotka­nia, w ramach akcji “Mała Książ­ka — wiel­ki człowiek” uczniowie otrzy­mali książkę i pamiątkowy dyplom młodego czytel­ni­ka. Dzięku­je­my za odwiedziny 😀

Odwiedziny w bibliotece szkolnej

Wczo­raj bib­liotekę szkol­na odwiedz­iła klasa 1b. Uczniowie roz­maw­iali o swoich ulu­bionych książkach i ich bohat­er­ach, poz­nali najważniejsze zasady korzys­ta­nia z księ­gozbioru oraz wypoży­czyli pier­wsze książ­ki do domu. Spotka­niu towarzyszyła kam­pa­nia “Mała Książ­ka — wiel­ki człowiek”, której pro­mo­torem jest Insty­tut Książ­ki, powołany on został przez Min­is­tra Kul­tu­ry do pro­mocji pol­skiej lit­er­atu­ry na świecie oraz pop­u­laryza­cji książek i czytel­nict­wa w kra­ju. Pro­mo­tor przy­go­tował dla najmłod­szych czytel­ników prezent w postaci książ­ki i okolicznoś­ciowe dyplomy. Dzięku­je­my za miłe spotkanie.

Przerwa na czytanie 2023 — podsumowanie

Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udzi­ał w tej między­nar­o­dowej akcji. Trochę danych: w IV Między­nar­o­dowej edy­cji Prz­er­wy na czy­tanie w 2023 r. czy­tało 563 800 osób z Pol­s­ki i świa­ta! Jest to imponu­ją­cy wynik, jed­nak zeszłoroczny reko­rd, który wyniósł 578 433 oso­by czy­ta­jące na prz­er­wie nie został pobity, zabrakło niewiele bo praw­ie 15 tys. osób. We wszys­t­kich zaś 8 edy­c­jach akcji wzięło udzi­ał praw­ie 2 MILIONY OSÓB, a dokład­nie 1 826 384 oso­by.

Spotkanie autorskie z lokalną pisarką — Panią Katarzyną Zychlą

Klasa IIIa uczest­niczyła w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Żarach w spotka­niu autorskim z lokalną pis­arką — Panią Katarzyną Zych­lą. Było to wydarze­nie pro­mu­jące najnowszą książeczkę autor­ki pt. „Lukrec­ja. Kur­ka z charak­terem”, które­mu towarzyszyły liczne zabawy lit­er­ack­ie. Wszyscy uczest­ni­cy wykaza­li się dużą akty­wnoś­cią i zaan­gażowaniem, przy czym śmiechu było co niemi­ara. Dzięku­je­my za miłe chwile🤩🐥🖋📖🤩

Przerwa na czytanie 2023

Po raz trze­ci wzięliśmy udzi­ał IV MIĘDZYNARODOWEJ EDYCJI VIII OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJIPRZERWA NA CZYTANIEBICIE REKORDU W CZYTANIU NA PRZERWIE”, której celem  jest pro­moc­ja czytel­nict­wa wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie uczniom, że czy­tanie jest fajne, może być zabawą i spraw­iać przy­jem­ność. Akc­ja real­i­zowana jest w ramach Między­nar­o­dowego Miesią­ca Bib­liotek Szkol­nych oraz kam­panii społecznej „Cała Pol­s­ka czy­ta dzieciom”.

Spotkanie autorskie z Agnieszką Kulbat, autorką książek dla młodzieży

25 październi­ka 2023 r. w sali wid­owiskowej LUNA odbyło się spotkanie z panią Agniesz­ka Kul­bat — pro­fil autors­ki — autorką powieś­ci dla młodzieży pt. „Buj­da”, cyk­lu fan­ta­sy pt. „Mojra” i współau­torką antologii opowiadań pt. „Kwiat papro­ci i inne leg­endy słowiańskie”. Wzięli w nim udzi­ał uczniowie klas 6b oraz 7a. Orga­ni­za­tor wydarzenia — Miejs­ka Bib­liote­ka Pub­licz­na w Żarach we współpra­cy z Żarskim Domem Kul­tu­ry.

W wtorek idziemy na rekord!

Czytamy z Sercem, spotkanie z Pawłem Beręskiewiczem

W Czytel­ni Ogól­nej MBP Żary odbyło się spotkanie w ramach Ogólnopol­skiej Akcji Czytel­niczej Czy­tamy z Sercem, w którym wzięła udzi­ał klasa III b. Było to spotkanie online z Pawłem Beręsewiczem — autorem książek dla dzieci i młodzieży jak również tłu­maczem i leksyko­grafem. Trans­mis­ja doty­czyła książ­ki pt. „Jak zakochałem Kaśkę Kwiatek”, będącej opowieś­cią o nar­o­dz­i­nach pier­wszej miłoś­ci. Na zakończe­nie uczniowie roz­maw­iali o tym, jak należy dbać o nasze ser­ca 😉