ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Jed­nym z zadań szkoły jest zapewnie­nie wspar­cia uczniom w pro­ce­sie eduka­cyjnym i roz­wo­jowym. Takim dzi­ałaniem jest orga­ni­za­cja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeni­ami i odchyle­ni­ami roz­wo­jowymi lub specy­ficznymi trud­noś­ci­ami w ucze­niu się, czyli z dyslek­sją roz­wo­jową: w formie dyslek­sji, dysor­tografii lub dysgrafii.

Cele zajęć:

- Sty­mu­lowanie ogól­nego roz­woju ucz­nia.
– Stworze­nie uczniowi możli­wości wszech­stron­nego roz­woju umysłowego, psy­chicznego i społecznego.
– Przezwycięże­nie trud­ności w opanowa­niu pod­sta­wowych umiejęt­ności czy­ta­nia i pisa­nia.
– Wyrówny­wanie braków w opanowa­niu pod­stawy pro­gramowej i szans eduka­cyjnych.
– Elim­i­nowanie przy­czyn i prze­jawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowa­nia.
– Zaspoko­je­nie potrzeb roz­wo­jowych dziecka poprzez uwzględ­nie­nie specy­fiki jego trud­ności w nauce oraz­ dostrze­ganie jego moc­nych stron.
– Rozwi­janie funkcji językowych, wzrokowych, słu­chowych, dotykowych, kineste­ty­cznych, moto­rycznych.
– Rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrówny­waniem braków.
– Osią­ganie pozy­ty­wnych wyników w nauce.
Uczniowie na zaję­ci­ach korekcyjno-kompensacyjnych pracują w zespołach. Dzieci dobrane są pod kątem zbliżonych rodza­jów trud­ności w nauce, wieku i możli­wości poz­naw­czych. Grupa liczy maksy­mal­nie pię­ciu uczest­ników. Spotka­nia odby­wają się w poniedzi­ałek 13.40–15.20 oraz środę 8.00–8.45 i 13.40–15.20.

Zaję­cia prowadzi pani Irena Flitta.