ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Jed­nym z zadań szkoły jest zapewnie­nie wspar­cia uczniom w pro­ce­sie eduka­cyjnym i roz­wo­jowym. Takim dzi­ałaniem jest orga­ni­za­cja zajęć korek­cyjno-kom­pen­sacyjnych dla uczniów z zaburzeni­ami i odchyle­ni­ami roz­wo­jowymi lub specy­ficznymi trud­noś­ci­ami w ucze­niu się, czyli z dyslek­sją roz­wo­jową: w formie dyslek­sji, dysor­tografii lub dys­grafii.

Cele zajęć:

- Sty­mu­lowanie ogól­nego roz­woju ucz­nia.
— Stworze­nie uczniowi możli­wości wszech­stron­nego roz­woju umysłowego, psy­chicznego i społecznego.
— Przezwycięże­nie trud­ności w opanowa­niu pod­sta­wowych umiejęt­ności czy­ta­nia i pisa­nia.
— Wyrówny­wanie braków w opanowa­niu pod­stawy pro­gramowej i szans eduka­cyjnych.
— Elim­i­nowanie przy­czyn i prze­jawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowa­nia.
— Zaspoko­je­nie potrzeb roz­wo­jowych dziec­ka poprzez uwzględ­nie­nie specy­fiki jego trud­ności w nauce oraz­ dostrze­ganie jego moc­nych stron.
— Rozwi­janie funkcji językowych, wzrokowych, słu­chowych, dotykowych, kineste­ty­cznych, moto­rycznych.
— Rozbudzanie motywacji do pra­cy nad wyrówny­waniem braków.
— Osią­ganie pozy­ty­wnych wyników w nauce.
Uczniowie na zaję­ci­ach korek­cyjno-kom­pen­sacyjnych pracu­ją w zespołach. Dzieci dobrane są pod kątem zbliżonych rodza­jów trud­ności w nauce, wieku i możli­wości poz­naw­czych. Gru­pa liczy maksy­mal­nie pię­ciu uczest­ników. Spotka­nia odby­wają się w poniedzi­ałek 12.45–15.20, środę 12.45–15.20 oraz w piątek 11.45–12.30.

Zaję­cia prowadzi pani Ire­na Flit­ta.