Category Archives: Klasy gimnazjalne

Lekcja historii w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żarach

Uczniowie klasy IIIb gim­naz­jal­nej odwiedzili Miejską Bib­liotekę Pub­liczną w Żarach. Zwiedzili budynek insty­tucji i uczest­niczyli w ciekawej lekcji his­torii, którą poprowadz­iła dla nich Pani Joanna Issel. Wykład doty­czył pol­skiej sym­bo­l­iki narodowej.

Dzień Pluszowego Misia

26 listopada w naszej szkole swoje święto obchodz­iła ulu­biona zabawka wszys­t­kich dzieci, ich najlep­szy przy­ja­ciel miś. Tego dnia świ­etlica i bib­lioteka szkolna zor­ga­ni­zowały Dzień Plus­zowego Misia. Uczniowie przynieśli do szkoły swoje ukochane pluszaki, z zain­tere­sowaniem oglą­dały gazetkę, wys­tawę maskotek i książek o misiach.

Energetyczny autobus

14 listopada dwie klasy z naszej szkoły odwiedz­iły auto­bus ener­gety­czny, czyli mobilne cen­trum edukacyjno-informacyjne prze­ci­wdzi­ała­nia zmi­anom kli­matu. Auto­bus wyposażony był w środki eduka­cyjne doty­czące odnaw­ial­nych źródeł energii, ener­gooszczęd­nego oświ­etle­nia, efek­ty­wności ener­gety­cznej i ochrony środowiska.

Maja Zaucha „Pełna niezbadanych zakamarków”

Odwiedzil­iśmy Odd­ział dla Dzieci Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Żarach, aby uczest­niczyć w spotka­niu poe­t­y­ckim, pod­czas którego uczen­nica Katolick­iej Szkoły Pod­sta­wowej w Żarach, Maja Zaucha, prezen­towała swoje utwory lit­er­ackie. Spotkanie nosiło tytuł: Maja Zaucha „Pełna niezbadanych zakamarków”.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10 października obchodzil­iśmy Świa­towy Dzień Zdrowia Psy­chicznego. Również w tym roku nasi uczniowie zaan­gażowali się w orga­ni­zowane w Żarach wydarzenia. Klasa 7a uczest­niczyła w sean­sie porusza­jącego filmu pt. “Cud­owny chłopak”.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W piątek 28 wrześ­nia nasi uczniowie brali udział w VIII Świa­towym Dniu Tabliczki Mnoże­nia. Klasy młod­sze egza­minowały klasy starsze. Uczniowie świet­nie zna­jący tabliczkę mnoże­nia, otrzy­mali imi­enne certyfikaty.

Podsumowanie konkursu „Matematyka da się lubić”

Koniec roku szkol­nego to czas na pod­sumowa­nia i reflek­sje również w konkur­sie matem­aty­cznym, w którego II edy­cji uczest­niczyli uczniowie klas drugich i trze­cich gim­nazjum. Po roku wytężonej pracy i dobrej zabawy zostały podlic­zone punkty i przyz­nane miejsca.

Ognisko klasy 2b na zakończenie szkoły

Wycieczka, kl. 2b, 4–6.06.2018 — Kołatka

SOS-na ratunek-kurs pier­wszej pomocy.
Nauka, relaks i zasłużony odpoczynek=ŚWIETNA ZABAWA

Mistrzostwa Województwa Lubuskiego młodzików

W Słu­bi­cach odbyły się Mis­tr­zostwa Wojew­ództwa Lubuskiego młodzików, w których świet­nie star­towali zawod­nicy z lekkoatle­ty­cznych klas sportowych z SP 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach, zdoby­wa­jąc aż 12 medali.