Category Archives: AKROBATYKA

Nasze gimnazjum najlepsze w województwie!

We wtorek 29 wrześ­nia w sali kon­fer­en­cyjnej żarskiego ratusza odbyło się pod­sumowanie współza­wod­nictwa sportowego Lubuskiej Olimpiady Młodzieży 2014/2015. W uroczys­tości uczest­niczyli przed­staw­iciele gmin, powiatów oraz dyrek­torzy szkół pod­sta­wowych, gim­naz­jal­nych i pon­adg­im­naz­jal­nych z wojew­ództwa lubuskiego. W klasy­fikacji gen­er­al­nej gim­nazjów I miejsce zajęło Gim­nazjum nr 3 w Żarach.

Kornelia Biskowska wyjeżdża na Mistrzostwa Europy

Uczen­nica naszej szkoły Kor­nelia Biskowska decyzją Zarządu Pol­skiego Związku Gim­nasty­cznego powołana została do Reprezen­tacji Nar­o­dowej na Mis­tr­zostwa Europy Juniorów i Seniorów w Akro­batyce Sportowej, które odbędą się w Riesa (Niemcy).

Kornelia Biskowska Mistrzynią Polski

Kor­nelia Biskowska, uczen­nica klasy 2d, zajęła I miejsce w dwójkach kobiet na Mis­tr­zost­wach Pol­ski Juniorów w Akro­batyce Sportowej na Tram­polinie i Ścieżce. Zawody odbyły się 19–20 wrześ­nia 2015r. w Katowicach.