Category Archives: FUNDUSZ SOCJALNY

OGŁOSZENIE

Infor­mu­jemy, że w dniu 10 czer­wca 2019r. odbędzie się posiedze­nie Komisji Soc­jal­nej. Oświad­czenia i wnioski można składać do 7 czer­wca 2019r.

Świadczenia socjalne z okazji świąt

Uwaga!!! Osoby zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w związku ze zwięk­szonymi wydatkami w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dział kadr) do dnia 31.03.2017 r. Infor­ma­cje i wnioski będą roz­pa­try­wane na Posiedze­niu Komisji Soc­jal­nej, które odbędzie się w pier­wszym tygod­niu kwietnia.

Świadczenia socjalne

Uwaga!!!
Osoby zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w związku ze zwięk­szonymi wydatkami w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dział kadr) do dnia 29.11.2016r. Infor­ma­cje i wnioski będą roz­pa­try­wane na Posiedze­niu Komisji Soc­jal­nej, które odbędzie się w dniu 30.11.2016 r.”

Informacja dla pracowników, emerytów i rencistów Gimnazjum Nr 3

W dniu 14.10.2016 r. o godz. 10.00 w siedz­i­bie szkoły (pokój nauczy­ciel­ski) odbędzie się spotkanie inte­gra­cyjne dla pra­cown­ików, emery­tów i ren­cistów Gim­nazjum Nr 3 w Żarach. Serdecznie zapraszamy.

Świadczenia socjalne z okazji świąt.

Uwaga!!! Osoby zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w związku ze zwięk­szonymi wydatkami w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dział kadr) do dnia 11.03.2016 r.

Świadczenia socjalne z okazji świąt.

Osoby zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w związku ze zwięk­szonymi wydatkami w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dział kadr) do dnia 03.12.2015 r. Infor­ma­cje i wnioski będą roz­pa­try­wane na Posiedze­niu Komisji Soc­jal­nej, które odbędzie się w dniu 04.12.2015 r.”

Informacja dla pracowników, emerytów i rencistów Gimnazjum Nr 3

W dniu 16.10.2015 r. o godz. 17.00 na „Starej Owczarni” odbędzie się spotkanie inte­gra­cyjne dla pra­cown­ików, emery­tów i ren­cistów Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.
Pilne! Osoby zain­tere­sowane udzi­ałem w spotka­niu prosimy o kon­takt z dzi­ałem kadr do dnia 09.10.2015 r. (68 470–45–77).

Komunikat ZFŚS

Uwaga!!! — Przy­pom­i­namy o składa­niu infor­ma­cji o sytu­acji życiowej, rodzin­nej i mate­ri­al­nej  osób zamierza­ją­cych sko­rzys­tać w roku 2015 z ulgo­wych świad­czeń finan­sowanych z ZFŚS.  Zgod­nie z Reg­u­laminem ZFŚS wszys­tkie osoby

Świadczenia socjalne z okazji świąt.

Osoby zain­tere­sowane świad­cze­niem soc­jal­nym w związku ze zwięk­szonymi wydatkami w okre­sie świąt pros­zone są o składanie wniosków do sekre­tarza komisji (dział kadr) do dnia 05.12.2014r. Infor­ma­cje i wnioski będą roz­pa­try­wane na Posiedze­niu Komisji Soc­jal­nej, które odbędzie się w dniu 08.12.2014 r.”

Informacja dla pra­cown­ików, emery­tów i ren­cistów Gim­nazjum Nr 3

W dniu 13.10.2014 r. o godz. 16.00 na „Starej Owczarni” odbędzie się spotkanie inte­gra­cyjne dla pra­cown­ików, emery­tów i ren­cistów Gim­nazjum Nr 3 w Żarach.
Pilne! Osoby zain­tere­sowane udzi­ałem w spotka­niu prosimy o kon­takt z dzi­ałem kadr do dnia 09.10.2014 r. (68 470–45–77).