Category Archives: WYCIECZKI

Wycieczka do Hydropolis

W cza­sie ferii zimowych dzieci z klas I-III odbyły wycieczkę do inter­ak­ty­wnego cen­trum wiedzy o wodzie — Hydropo­lis we Wrocławiu. Jest to miejsce, w którym różnorodne tech­nolo­gie mul­ti­me­di­alne, inter­ak­ty­wne insta­lacje, wierne rep­liki i mod­ele oraz bogate w infor­ma­cje ekrany dotykowe ukazy­wały wodę w różnorod­nych fas­cynu­ją­cych perspektywach.

Czekoladowe szaleństwo

Czeko­lad­owe sza­leństwo w świątecznej atmos­ferze 🙂 Tak można by opisać to, co uczniowie klas 5b, 5d i 6a przeżyli w fab­ryce czeko­lady oraz na jar­marku bożonar­o­dzeniowym w Cot­tbus. Był wesoło i bardzo słodko 😉

Wycieczka śladami początków państwowości polskiej

Uczest­nikami pier­wszej wycieczki do Led­nicy, Gniezna i Biskupina (8.10.19r.) byli uczniowie, którzy zwyciężyli w zor­ga­ni­zowanym w szkole konkur­sie plas­ty­cznym pt. “Moja akty­wność oby­wa­tel­ska” oraz uczest­nicy debaty na temat akty­wności oby­wa­tel­skiej młodych ludzi.

Wycieczka klas szóstych do Międzyrzecza i Zielonej Góry

W piątek 17 maja wraz z opieku­nami odwiedzil­iśmy Międzyrzecki Rejon Umoc­niony. Pod czu­jnym okiem prze­wod­nika przemierzyliśmy podziemne kory­tarze i poz­nal­iśmy his­torię tego terenu. Następ­nie udal­iśmy się do Zielonej Góry, gdzie spędzil­iśmy miłe i bardzo akty­wne chwile na base­nie, w Focusie oraz plan­e­tar­ium Wenus. Wycieczka była jednod­niowa, ale bardzo udana i pełna atrakcji.

Wycieczka klas: 4c i 5c

22 maja klasy 4c i 5c odbyły wycieczkę. Dzieci zwiedz­iły zamek w Czernej, płynęły statkiem po Odrze oraz łączyły naukę i zabawę w Parku Fizyki w Nowej Soli. Wycieczkę uzna­jemy za niezwykle udaną.

Wycieczka, kl. 2b, 4–6.06.2018 — Kołatka

SOS-na ratunek-kurs pier­wszej pomocy.
Nauka, relaks i zasłużony odpoczynek=ŚWIETNA ZABAWA

Wycieczka do biblioteki

Grupa uczniów z klas I – III 12.06.2018r. uczest­niczyła w wycieczce do Bib­lioteki Miejskiej w Żarach. Dzieci zwiedz­iły budynek bib­lioteki oraz dowiedzi­ały się, jakie możli­wości daje im ta insty­tucja. Poza wypoży­czaniem książek i czy­taniem ich na miejscu w bib­liotece można bowiem bezpłat­nie sko­rzys­tać z kom­put­era, wziąć udział w ciekawych zaję­ci­ach, np. w cza­sie wakacji i ferii, a nawet zaprezen­tować swój tal­ent na włas­nej wystawie.

Z wizytą w w Annahȕtte

” Na tropie region­al­nego charak­teru”- taki tytuł nosił pro­jekt pol­sko– niemieck­iej wymi­any uczniów ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów a Grund­schule w Annahȕtte. Pro­jekt był współ­fi­nan­sowany ze środ­ków UE za pośred­nictwem Eurore­gionu Sprewa– Nysa– Bóbr.

Wycieczka 1a i 2b

W dniu 24 mają nasza klasa, czyli 1a pojechała na wycieczkę do Kołatki. Wszyscy byli przy­go­towani i podekscy­towani na myśl o tym, że już nie długo spędz­imy trzy dni razem, odpoczy­wa­jąc i nie martwiąc się o szkołę. Droga do ośrodka w Kołatce minęła szy­bko i przy­jem­nie. Kiedy stal­iśmy przy drzwiach recepcji, niecier­pli­wiąc się, kiedy dostaniemy klucze do naszych domków.

Wspomnień czar…

24 października 2015r. dzień każdego z nas zaczął się bardzo wcześnie. Wybier­al­iśmy się do stol­icy. Celem naszej wycieczki kla­sowej było zwiedze­nie Warszawy i spędze­nie razem czasu.
Pier­wszy dzień zaczął się od zbiórki chwilę po 4 nad dworcu PKP w Zielonej Górze. Pociąg pod­jechał na peron punkt 5 i wyruszyliśmy. Zas­pani, a zarazem podekscy­towani, spędzil­iśmy 4 godziny w pociągu. Podróż minęła bardzo szybko.