Category Archives: WYCIECZKI

Wycieczka klas szóstych do Międzyrzecza i Zielonej Góry

W piątek 17 maja wraz z opieku­nami odwiedzil­iśmy Międzyrzecki Rejon Umoc­niony. Pod czu­jnym okiem prze­wod­nika przemierzyliśmy podziemne kory­tarze i poz­nal­iśmy his­torię tego terenu. Następ­nie udal­iśmy się do Zielonej Góry, gdzie spędzil­iśmy miłe i bardzo akty­wne chwile na base­nie, w Focusie oraz plan­e­tar­ium Wenus. Wycieczka była jednod­niowa, ale bardzo udana i pełna atrakcji.

Wycieczka klas: 4c i 5c

22 maja klasy 4c i 5c odbyły wycieczkę. Dzieci zwiedz­iły zamek w Czernej, płynęły statkiem po Odrze oraz łączyły naukę i zabawę w Parku Fizyki w Nowej Soli. Wycieczkę uzna­jemy za niezwykle udaną.

Wycieczka, kl. 2b, 4–6.06.2018 — Kołatka

SOS-na ratunek-kurs pier­wszej pomocy.
Nauka, relaks i zasłużony odpoczynek=ŚWIETNA ZABAWA

Wycieczka do biblioteki

Grupa uczniów z klas I – III 12.06.2018r. uczest­niczyła w wycieczce do Bib­lioteki Miejskiej w Żarach. Dzieci zwiedz­iły budynek bib­lioteki oraz dowiedzi­ały się, jakie możli­wości daje im ta insty­tucja. Poza wypoży­czaniem książek i czy­taniem ich na miejscu w bib­liotece można bowiem bezpłat­nie sko­rzys­tać z kom­put­era, wziąć udział w ciekawych zaję­ci­ach, np. w cza­sie wakacji i ferii, a nawet zaprezen­tować swój tal­ent na włas­nej wystawie.

Z wizytą w w Annahȕtte

” Na tropie region­al­nego charak­teru”- taki tytuł nosił pro­jekt pol­sko– niemieck­iej wymi­any uczniów ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów a Grund­schule w Annahȕtte. Pro­jekt był współ­fi­nan­sowany ze środ­ków UE za pośred­nictwem Eurore­gionu Sprewa– Nysa– Bóbr.

Wycieczka 1a i 2b

W dniu 24 mają nasza klasa, czyli 1a pojechała na wycieczkę do Kołatki. Wszyscy byli przy­go­towani i podekscy­towani na myśl o tym, że już nie długo spędz­imy trzy dni razem, odpoczy­wa­jąc i nie martwiąc się o szkołę. Droga do ośrodka w Kołatce minęła szy­bko i przy­jem­nie. Kiedy stal­iśmy przy drzwiach recepcji, niecier­pli­wiąc się, kiedy dostaniemy klucze do naszych domków.

Wspomnień czar…

24 października 2015r. dzień każdego z nas zaczął się bardzo wcześnie. Wybier­al­iśmy się do stol­icy. Celem naszej wycieczki kla­sowej było zwiedze­nie Warszawy i spędze­nie razem czasu.
Pier­wszy dzień zaczął się od zbiórki chwilę po 4 nad dworcu PKP w Zielonej Górze. Pociąg pod­jechał na peron punkt 5 i wyruszyliśmy. Zas­pani, a zarazem podekscy­towani, spędzil­iśmy 4 godziny w pociągu. Podróż minęła bardzo szybko.

Wycieczka do Jezior Wysokich

Po raz kole­jny uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do Ośrodka Edukacji Przy­rod­niczo– Leśnej w Jezio­rach Wyso­kich.
Pogoda dopisała, było słonecznie i ciepło. Spacerowal­iśmy po leśnej ścieżce eduka­cyjnej z panią leśnik słucha­jąc ciekawych opowieści o napotkanych rośli­nach i zwierzętach.

Debiut na rynku pracy

Uczniowie klasy 2b dn. 17.03.2016r .   goś­cili w Restau­racji LEW.. Była to kole­jna wiz­yta  studyjna zainicjowana przy współpracy naszej szkoły z Forum Młodych w ramach pro­jektu ” DEBIUT NA RYNKU PRACY” . Uczniowie zapoz­nali się z praca w zawodzie : kel­ner, bar­man, kucharz.

Jak przygoda to tylko w Warszawie

14 wrześ­nia 2015 roku rozpoczęła się nasza trzyd­niowa wycieczka do Warszawy. Pojechała na nią grupa 60 osób i czterech nauczy­cieli. O 3:00 rano zebral­iśmy się w zatoce parkingowej przy naszym Gim­nazjum nr 3. Wyruszyliśmy do Zielonej Góry auto­busem. Następ­nie, z zielonogórskiej stacji PKP, ruszyliśmy w 4-godzinną podróż do naszej stolicy.