Category Archives: WYCIECZKI

Uczniowie klasy 3a i 3b wspominają piątkową wycieczkę!

14 czer­w­ca odbyła się nasza wyczeki­wana wyciecz­ka. Najpierw pojechal­iśmy do Bolesław­ca, gdzie obe­jrzeliśmy Żywe Muzeum Cerami­ki i poz­nal­iśmy etapy tworzenia naczyń kamionkowych. Następ­nie wzięliśmy udzi­ał w warsz­tat­ach Młodego Ceramik i stworzyliśmy własne deko­rac­je na półmisku. Na koniec zwiedzil­iśmy z prze­wod­nikiem Zamek Grodziec-ryc­er­ską twierdzę na szczy­cie wygasłego wulka­nu. Wyciecz­ka była udana!

Wycieczka do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich

Klasa 5a uczest­niczyła w wycieczce do Ośrod­ka Edukacji Przy­rod­nic­zo-Leśnej w Jezio­rach Wyso­kich. Najpierw posłuchali his­torii o Pałacu Buh­la w Bro­dach, następ­nie przes­zli ścieżką przy­rod­niczą “Od Sasa do lasa”, gdzie zapoz­nali się z różny­mi gatunka­mi drzew. Uczniowie zwiedzili także sale wys­ta­wowe oraz chęt­nie rozwiązy­wali zada­nia związane z lasem. Z wieży widokowej podzi­wiali piękną panoramę okol­i­cy. Wyciecz­ka odbyła wspól­nie z PTTK Żary. Klasa pożytecznie i eduka­cyjnie spędz­iła czas na wycieczce. To był fajny wspól­ny czas.

Łuk Mużakowa zdobyty

25 wrześ­nia br. klasa 5B za zdoby­cie 2 miejs­ca w konkur­sie z okazji Dnia Zie­mi, zor­ga­ni­zowanego przez Geop­ark Łuk Mużakowa, udała się na wycieczkę do Dawnej Kopal­ni Babi­na. Uczniowie mieli okazję poz­nać his­torię tego miejs­ca i zdobyć wieżę widokową, z której rozpościera się rozległa panora­ma nie tylko na dawną kopal­nię.

Wycieczka do Chich

W środę uczniowie klasy 5a i kilku z innych klas wybrali się na wycieczkę do Chich i pob­liskiej Szprotawy. Goś­cili w XVI wiecznym pałacu. Brali udzi­ał w warsz­tat­ach ceram­icznych, turnieju łuczniczym, grali w kryki­eta, robili wielkie ban­ki myd­lane i jedli kiełbaskę z gril­la. W Szprotaw­ie odwiedzili Pale­op­ark. Humory dopisy­wały. Wracali pełni wrażeń ze śpiewem na ustach. Chcą jechać znowu… Było super!!!

Z wizytą na poczcie

W środę, 9 listopa­da, klasa 2a odwiedz­iła pocztę. Pra­cown­ice pocz­ty, p. Marzena i p.Ewelina, oprowadz­iły nas po pomieszczeni­ach i opowiedzi­ały o przez­nacze­niu każdego z nich. Prześledzil­iśmy drogę lis­tu, poz­nal­iśmy pracę listonosza, stem­plowal­iśmy kart­ki. Pra­ca pocz­tow­ców nie jest łat­wa. Wyrazy sza­cunku dla wszys­t­kich pra­cown­ików.

Z wizytą w skansenie

Najmłod­si uczniowie naszej szkoły odwiedzili Muzeum Etno­graficzne w Ochli, w którym mogli zobaczyć, zwiedza­jąc drew­ni­ane chałupy z Dol­nych Łużyc, jak mieszkali kiedyś nasi  przod­kowie. To najwięk­szy w naszym kra­ju taki skansen. Znaczną część jego zbiorów stanow­ią dawne sprzę­ty rol­nicze, meble, trady­cyjne tkaniny i ubio­ry ludowe.

Przygoda z ceramiką

Uczniowie klasy 2a i 4a odwiedzili Żywe Muzeum Cerami­ki w Bolesław­cu, gdzie poz­nali wszys­tkie etapy pro­dukcji naczyń kamionkowych. Po zwiedza­niu uczest­niczyli w warsz­tat­ach “Młodego Cerami­ka”, pod­czas których tworzyli swo­ją wyjątkową deko­rację na kubkach. Gdy naczy­nia zostaną wypalone, dzieci otrzy­ma­ją je w prezen­cie. Po bolesław­iec­kich atrakc­jach udali się na szczyt wygasłego wulka­nu i zwiedzili Zamek Grodziec, a następ­nie zjedli posiłek w ulu­bionej przez wycieczkow­iczów restau­racji M 😉 To był miły dzień!

Odkrywaliśmy tajemnice Dolnego Śląska — wycieczka klasy 7a i 5a

Uczniowie klasy 7a i 5a zgłębiali tajem­nice Dol­nego Śląs­ka w Wałbrzy­chu i Nowej Rudzie. W Wałbrzy­chu zwiedzil­iśmy Cen­trum Nau­ki i Sztu­ki Stara Kopal­nia, czyli dawną Kopal­nię Węgla Kami­en­nego „Julia” („Thorez”). Naszy­mi prze­wod­nika­mi byli gór­ni­cy. Zwiedzil­iśmy i zobaczyliśmy m.in. chod­nik podziem­ny, kuźnię, zabytkowe maszyny wycią­gowe, hale tokarek i frezarek oraz wieżę widokową.

Szaleństwa wycieczkowe 3b i Dolina Szyszyny

Spaceru­jąc ścieżka­mi leśny­mi, brzegiem Szyszyny, widzieliśmy paśnik dla zwierząt, karm­ni­ki dla ptaków oraz łap­ki na szkod­ni­ki. Zwiedzanie his­to­rycznych budowli oraz szukanie skar­bów zostaw­iliśmy sobie na koniec. To był udany dzień. Dobrze być razem.

7c na wycieczce