Category Archives: GEOGRAFIA

Światowy Dzień Ziemi w naszej szkole

Świa­towy Dzień Ziemi wymyślono po to, by mil­iardy ludzi pochyliły się nad losem plan­ety, na której żyją.  Tego dnia orga­ni­zowane są różnorodne akcje na rzecz środowiska nat­u­ral­nego, których celem jest uświadomie­nie ludziom prob­lemów związanych ze zmi­anami kli­matu, wymieraniem niek­tórych gatunków zwierząt czy brakiem wody.

Sejmik Krajoznawczy

Klasa 8b uczest­niczyła w IX Żarskim Sejmiku Kra­joz­naw­czym „Mija­jące Kra­jo­brazy”. Uczniowie zapoz­nali się z filmem doku­men­tal­nym „Kresy” oraz his­torią znaczka turysty­cznego. Na koniec nagrod­zono uczest­ników konkursu OMKK „Poz­na­jemy Ojcowiznę”.

Julia Rabiega Laureatką

15 maja w Sali Kolum­nowej Urzędu Marsza­łkowskiego w Zielonej Górze odbyło się pod­sumowanie wojew­ódzkiego finału Ogólnopol­skiego Młodzieżowego Konkursu Kra­joz­naw­czego Poz­na­jemy Ojcow­iznę. Konkurs zachęca młodzież do poz­nawa­nia wartości przy­rod­niczych i kul­tur­owych Ziemi Ojczys­tej. Julia Rab­iega z klasy VII została jego lau­re­atką. Nagrodę przyz­nano za pracę o walo­rach środowiskowych i region­al­nych Małej Ojczyzny pt. “Niez­nane wcześniej przeze mnie Kunice”. Gratulacje!

Wycieczki edukacyjne do Zielonej Góry

W ramach pro­jektu „Poprawa Jakości Ksz­tałce­nia w Żarsko-Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym” 140 uczniów klas gim­naz­jal­nych bierze udział w wycieczkach eduka­cyjnych do Zielonej Góry. Wyjazd obe­j­muje udział w warsz­tat­ach eduka­cyjnych w Parku Naukowo – Tech­no­log­icznym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, zwiedzanie Cen­trum Nauki Kepler (Plan­e­tar­ium) oraz Cen­trum Przyrodniczego.

Poznajemy Ojcowiznę

W Urzędzie Miasta odbyło się pod­sumowanie finału powia­towego OMKK „Poz­na­jemy Ojcow­iznę”. Uczniowie pod opieką Pani Mał­gorzaty Róży­ck­iej przy­go­towali prace mul­ti­me­di­alne:
– Julia Rab­iega — „Niez­nane wcześniej przez mnie Kunice” – praca zak­wal­i­fikowana na etap wojewódzki,

Zapraszamy do Zielonego Lasu

Dnia 5.09.2015r. uczniowie naszej szkoły z opieku­nami panią M. Róży­cką i G. Kra­jzewicz wzięli udział w II etapie pro­jektu „Zapraszamy do Zielonego Lasu” real­i­zowanego przez fun­dację Natura Pol­ska, w ramach którego wyko­nano rozbu­dowę miejsca rekreacji i edukacji zdrowot­nej w Zielonym Lesie.

Terminy konkursów przedmiotowych organizowanych w roku szkolnym 2013/2014

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2013/2014

Pytania i odpowiedzi do konkursów przedmiotowych

Przed­staw­iamy zestawy pytań i odpowiedzi doty­czące konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych w roku szkol­nym 2012/2013 przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty.

39 reprezentantów konkursów rejonowych

Zamieszczamy listy uczniów naszego gim­nazjum zak­wal­i­fikowanych do etapów rejonowych konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Terminarz konkursów kuratoryjnych

Przed­staw­iamy ter­mi­narz konkursów przed­miotowych orga­ni­zowanych przez Lubuskiego Kura­tora Oświaty w roku szkol­nym 2012/2013.

Wszys­tkie konkursy rozpoczy­nają się o godzinie 1100.