Category Archives: SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zorganizowaliśmy Dzień Dziecka dla przedszkolaków

8 czer­wca, z okazji Dnia Dziecka, jak co roku, przed­staw­iciele Samorządu Szkol­nego odwiedzili młod­sze koleżanki i kolegów z Przed­szkola nr 8 im. Misia Usza­tka – Przy­ja­ciela Przy­rody. Uczen­nice  naszej szkoły przeczy­tały przed­szko­lakom baśń H. Ch. Ander­sena „Stokrotka”.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Dzień Kobiet

8 marca 2018r. chłopcy z kl. VI przy­go­towali apel z okazji Dnia Kobiet, pod­czas którego w humorysty­czny sposób pokazali rolę kobi­ety w życiu mężczyzny. Wszys­tkim Kobi­etom w dniu Ich święta chłopcy złożyli serdeczne życzenia oraz wręczyli słod­kie upominki.

Życzenia świąteczne

„Miz­erna, cicha, sta­jenka licha,
Pełna niebieskiej chwały.
Oto leżący, przed nami śpiący
W promieni­ach Jezus mały…”.
Teofil Lenartowicz

Dyrekcji, Nauczy­cielom i wszys­tkim pra­cown­ikom Naszej Szkoły
składamy serdeczne życzenia
wspani­ałych Świąt Bożego Nar­o­dzenia,
spęd­zonych w pełnej ciepła i spokoju rodzin­nej atmosferze.

Życzmy również szam­pańskiej zabawy syl­we­strowej
oraz wszelkiej pomyśl­ności w życiu zawodowym i oso­bistym
w nad­chodzą­cym Nowym 2018 Roku.

Samorząd Uczniowski

Mikołajki 2017

Dla wszys­t­kich, którzy kochają zimę i świętego Mikołaja, a  w szczegól­ności prezenty, mamy ważną infor­ma­cję!
6 grud­nia 2017 r. (środa) uczniowie, którzy nie chcą być w tym dniu pytani, muszą mieć pod­czas zajęć na głowie czapkę św.  Mikołaja.

Poz­draw­iamy. S.U.

Jak liść

Nasza szkoła wzięła udział w kam­panii “Jak liść”, która orga­ni­zowana jest pod patronatem Fun­dacji Hos­picyjnej “Dajmy Nadzieję”. Wolon­tar­iuszki z klasy 3c przeprowadz­iły zbiórkę pieniędzy, a uczniowie i nauczy­ciele bardzo chęt­nie włączyli się do akcji. Roz­dal­iśmy za sym­bol­iczne 2 zł 137 listków.

Andrzejki

Uwaga!!!
W czwartek 30 listopada Samorząd Szkolny zaprasza wszys­t­kich chęt­nych uczniów do bib­lioteki szkol­nej (pokój nauczy­ciel­ski) z okazji ANDRZEJEK.

Pola Nadziei

Pola Nadziei” to między­nar­o­dowy pro­gram real­i­zowany przez hos­picja. Jego zadaniem jest nie tylko pozyski­wanie pieniędzy na rzecz potrze­bu­ją­cych, ale przede wszys­tkim propagowanie idei niesienia bez­in­tere­sownej pomocy. Sym­bolem pro­gramu są żonkile.

Nabór do Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Drodzy Uczniowie, od dnia 9 października (poniedzi­ałek) w naszej szkole rozpocznie się kam­pa­nia wybor­cza kandy­datów do Samorządu Szkol­nego. Następst­wem kam­panii będą –demokraty­czne, tajne wybory Zarządu Samorządu Szkol­nego . Wszys­tkie infor­ma­cje doty­czące kandy­datów oraz ich pro­gramów wybor­czych — na plakat­ach. Prosimy dokład­nie zapoz­nać się z ofer­tami kandy­datów.
Opiekunowie Samorządu Szkolnego

Ogłaszamy nabór do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Gim­naz­jal­isto ! Jesteś osobą kreaty­wną, posi­adasz wiele ciekawych pomysłów, chcesz mieć wpływ na orga­ni­za­cję życia szkol­nego?
Koniecznie włącz się w pracę Samorządu Uczniowskiego.
Od czwartku ( 15 wrześ­nia ) w bib­liotece szkol­nej przyj­mu­jemy zgłoszenia.