Category Archives: Laboratoria Przyszłości

Proszę pana, możemy dzisiaj pograć… Tak, z zestawami klocków LEGO Education SPIKE

Bo liczy się praca zespołowa! Klasa VIII programuje z klockami LEGO® Education SPIKE

Polska złota jesień

Pod­czas jesi­en­nego spaceru uczniom klas 4A i 4B udało się znaleźć prawdzi­we skar­by natu­ry. Na lekc­jach przy­rody zostały one uwiecznione w postaci jesi­en­nego pejza­żu. Wyko­rzys­tu­jąc sprzęt otrzy­many z pro­jek­tu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI pow­stały prawdzi­we dzieła sztu­ki. Zaprasza­my do oglą­da­nia naszej wirtu­al­nej wys­tawy.

Kasztanowe ludziki w świetlicy szkolnej

Nasze Świ­etlicza­ki bard­zo lubią jesień, a w szczegól­noś­ci jej dary. Przy pomo­cy sprzę­tu otrzy­manego w ramach pro­gra­mu Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci-kle­ju na gorą­co, wykałaczek, plas­teliny, łupin i kasz­tanów wyczarowały ludzi­ki oraz kasz­tanowe zwierząt­ka. Efek­ty moż­na podzi­wiać na zdję­ci­ach.

Klocki Lego wciąż uczą i bawią 😉

Czy będą z Was inżynierowie?

Pro­gramiś­ci, pro­jek­tan­ci, a może przys­zli inżynierowie? Nau­ka poprzez zabawę z klock­a­mi Lego Spike zaku­pi­ony­mi w ramach pro­gra­mu Lab­o­ra­to­ria Przyszłoś­ci wciąż trwa na lekc­jach infor­maty­ki i wciąż ciekawi i pasjonu­je.  I niech tak pozostanie!!! #Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Czy ten helikotpter odleci?

Prezentacja sprzętu Laboratoria Przyszłości cz. II

Przy­pom­ni­jmy, że w ramach rzą­dowego pro­gra­mu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI, którego celem jest doposaże­nie pra­cowni w szkołach pod­sta­wowych zgod­nie z tzw. kierunk­iem STEAM: nau­ka, tech­nolo­gia, inżynieria, sztu­ka i matem­aty­ka, dotarł do naszej placów­ki zamówiony przez nas sprzęt. Prezen­tu­je­my kole­jną część zdjęć wyposaże­nia pra­cowni naszej szkoły, z którego już korzys­ta­ją nasi uczniowie.

#Lab­o­ra­to­ri­aPrzyszłoś­ci #Lab­o­ra­to­ri­aPrzys­zlosci

Polubić programowanie — z klockami Lego to się uda!

Ojczyzno ma skąpana we krwi

Wid­owiskiem artysty­cznym ucz­cil­iśmy 104 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę Niepodległoś­ci. Prze­nieśliśmy się w przeszłość, kiedy “Ros­ja, Aus­tria i Prusy na Pol­skę mieli chytre zakusy…” “Przez długie 123 lata nie było nas na mapie świa­ta… “Co to jest niepodległość, ter­az wiem już na pewno. Każde dziecko dziś woła, to pol­s­ki dom, pol­s­ka szkoła. Co to jest niepodległość, ter­az wiem już na pewno…” “Jede­nasty listopa­da 1918 zapamię­tamy już na zawsze…”