Category Archives: TEATR

Sukces w Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

XIV Przegląd Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych za nami. III miejsce dla naszych małych aktorów. Gratulujemy!

Jasełka 2018

12.12.2018r. grupa teatralna Mikrusy, pod opieką pani Anny Jagas, wprowadz­iła uczniów klas I — III i pra­cown­ików szkoły w świąteczny nas­trój, prezen­tu­jąc jasełka pt. “Droga do Betle­jem”. Wid­zowie nagrodzili aktorów brawami, a pani wicedyrek­tor Mag­dalena Płaza wręczyła zespołowi słod­kie upominki.

Mikrusy z wyróżnieniem — Balladyna 2018

11.05.2018 r. grupa teatralna Mikrusy reprezen­towała naszą szkołę w Powia­towym Przeglądzie Teatrów Dziecię­cych Bal­la­dyna 2018, który odbył się w sali wid­owiskowej Luna. Za swój spek­takl pt. “Zamieszanie w krainie bajek” zespół otrzy­mał wyróżnienie.

Przegląd Teatrów Profilaktycznych

12.12.2017 odbył się XII Przegląd Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowany przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpracy Żarskiego Domu Kul­tury. Uczniowie naszej szkoły z wielkim zaan­gażowaniem przy­go­towywali się do wys­tępu pod okiem pani Jolanty Bujak i wspar­ciu pani Joanny Kiapśni.

Uzależnieniom mówimy „nie!”

Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlep­szy sposób, by pójść naprzód” (Paulo Coelho) – takie motto przyświecało naszym uczniom, którzy zaan­gażowali się w przy­go­towanie spek­taklu upowszech­ni­a­jącego idee życia wol­nego od uzależnień.

3 miejsce na Przeglądzie Teatrów Profilaktycznych

16 grud­nia w sali wid­owiskowej “Luna”, grupa teatralna z naszej szkoły „Wesołe Trójki” zajęła III miejsce w kat­e­gorii wiekowej — gim­nazja na IX Przeglądzie Teatrów Pro­fi­lak­ty­cznych zor­ga­ni­zowanym przez Miejską Komisję Rozwiązy­wa­nia Prob­lemów Alko­holowych w Żarach przy współpracy Żarskiego Domu Kultury.